Injili mar Luka 22:1-71

 • Jodolo chano nego Yesu (1-6)

 • Ikruok ne Pasaka mogik (7-13)

 • Chakruok mar Chiemo Modhiambo mar Ruoth (14-20)

 • “Jandhokna ni koda e mesa” (21-23)

 • Ywaruok e wi ng’at maduong’ie moloyo (24-27)

 • Singruok ma Yesu notimo e wi pinyruoth (28-30)

 • Okor ni Petro ne dhi kwer ni ok ong’eyo Yesu (31-34)

 • Ikruok dwarore; ligengni ariyo (35-38)

 • Yesu lemo e Got Zeituni (39-46)

 • Imako Yesu (47-53)

 • Petro kwer ni ok ong’eyo Yesu (54-62)

 • Ijaro Yesu (63-65)

 • Iyale e nyim Sanhedrin (66-71)

22  Koro Sawo mar Makate ma Ok Oketie Thowi, ma nong’ere kaka Pasaka,+ ne okayo machiegni.+  Jotend-jodolo gi jondiko ne manyo yo ma ne ginyalo negego+ nikech ne giluoro ji.+  Eka Satan nodonjo kuom Judas ma bende ne iluongo ni Iskariot, ma ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka,+  kendo nodhi monyiso jotend-jodolo kod jotend-jorit hekalu yo ma nonyalo ndhogogo Yesu.+  Ne gibedo mamor gi wachno kendo ne giyie miye fedha.+  Omiyo, noyie kendo nochako manyo thuolo maber mar ndhoge ka oganda onge machiegni.  Chieng’ sawo mar Makate ma Ok Oketie Thowi koro nochopo, ma ne en chieng’ ma nyaka ne chiwie misango mar Pasaka.+  Omiyo, Yesu nooro Petro gi Johana kowachonegi niya: “Dhiuru uiknwa Pasaka.”+  Ne gipenje niya: “Idwaro ni wadhi waike kanye?” 10  Nodwokogi kama: “Ka udonjo e dala, ng’at moro moting’o agulu mar pi biro romo kodu. Luweuru nyaka e ot modonjoe.+ 11  Kendo uwach ne wuon odno ni, ‘Japuonj penjo kama: “Ere od welo kama dachamie Pasaka gi jopuonjrena?”’ 12  Eka ng’atno biro nyisou ot malach man malo mosepang maber. Kanyo e ma uiknwae Pasaka.” 13  Omiyo, ne gidhi mi giyudo mana kaka nosewachonegi, kendo ne giiko gik Pasaka. 14  Koro ka sa nochopo, nobet e mesa gi jootene.+ 15  Nowachonegi kama: “Asegombo ahinya chamo Pasakani kodu ka pok osanda; 16  nimar awachonu ni, ok abi chame kendo nyaka weche duto motudore kode ochop e Pinyruodh Nyasaye.” 17  Nokawo okombe mi ogoyo erokamano kowacho niya: “Kawuru mae mondo umi ng’ato ka ng’ato kuomu, 18  nimar awachonu ni, chakre sani, ok abi madho divai mar olemb mzabibu kendo, nyaka Pinyruodh Nyasaye bi.” 19  Bende, nokawo makate+ mogoyo erokamano, kendo nong’ingo mi omiyogi kowacho kama: “Mani ochung’ ne ringra+ ma idhi chiw nikech un.+ Sikuru ka utimo ma mondo uparago.”+ 20  Notimo kamano bende gi okombe ka ne gisechamo chiemo modhiambo kowacho niya: “Okombeni ochung’ ne singruok manyien+ nikech remba+ ma biro chuernu.+ 21  “To neuru! lwet jandhokna ni koda e mesa.+ 22  Nimar adier Wuod dhano dhi tho mana kaka nosekor.+ To yaye nobed malit ne ng’at ma dhi ndhoge!”+ 23  Omiyo, ne gichako penjore e kindgi ni en ng’a kuomgi ma dibed ni ne chiegni timo gima kamano.+ 24  Kata kamano, ne gichako yware ka gidwaro ng’eyo ni ng’ano maduong’ e kindgi.+ 25  To nokonegi niya: “Ung’eyo ni jotelo mag ogendni timore ruodhi e wi ji kendo jo ma nigi duong’ iluongo ni Jochiw-Kony.+ 26  Kata kamano, un ok onego ubed kamano.+ To ng’at ma dwaro bedo maduong’ e kindu nyaka bed matinie mogik,+ kendo ng’at ma dwaro telo e kindu mondo obed jatiju. 27  Nimar en ng’a ma duong’ie moloyo? Be en jalo mobet ka chiemo, koso en jal ma tiyo? Donge en jal mobet ka chiemo, koso? To an e kindu kaka jal ma tiyonu.+ 28  “Kata kamano, un e jo ma osemakore koda+ e masichena.+ 29  Omiyo, atimo kodu singruok mana kaka Wuora osetimo koda singruok ne pinyruoth,+ 30  mondo uchiem kendo umeth e mesana e Pinyruodha,+ kendo ubed e kombe ruodhi+ mondo ung’ad bura ne dhoudi 12 mag Israel.+ 31  “Simon, Simon, Satan osekwayo mondo opiedhu uduto mana ka ngano.+ 32  Kata kamano, asesayonu mondo yieu kik tho;+ to in, bang’ kiseduogo, iteg oweteni.”+ 33  Eka Petro nowachone niya: “Ruoth, aikora mar dhi kodi e jela kendo e tho.”+ 34  To en nodwoke kama: “Petro, awachoni ni, thwon-gweno ok bi kok kawuono ka pok ikwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ 35  Bende, nowachonegi niya: “Ka naorou mondo udhi ma ok uting’o ofuk pesa, kod ofuk chiemo, gi wuoche,+ be nuchando gimoro amora?” Ne gidwoke niya: “Ooyo!” 36  Eka nowachonegi kama: “To koro ng’at ma nigi ofuk pesa mondo oting’e, bende oting’ ofuk chiemo, kendo ng’at ma onge gi ligangla ous nangane ma oko mondo ong’iewgo ligangla. 37  Nikech awachonu ni wach ma okor kuoma ni, ‘Ne okwana e kind jo maricho,’+ nyaka timre. Nimar gigo chopo kuoma.”+ 38  Eka ne giwacho kama: “Ruoth, ligengni ariyo ni ka.” Nowachonegi niya: “Oromo.” 39  Ka nowuok, nodhi e Got Zeituni kaka nojatimo kendo jopuonjre bende noluwe.+ 40  To ka nochopo kanyo, nowachonegi niya: “Sikuru ka ulamo mondo kik udonj e tem.”+ 41  Eka nochwalore matin kama borne dirom diroe kidi, mi nogoyo chonge piny mochako lemo 42  kowacho niya: “Wuora, kidwaro to gol okombeni oa kuoma. Kata kamano, dwacha kik e ma timre, to dwachi e ma mondo otimre.”+ 43  Eka malaika moro noa e polo mobiro ire kendo nomiye teko.+ 44  To chunye nochandore malit ahinya mi nodhi nyime lemo gi kinda;+ kendo luche nobedo kaka remo maton. 45  Ka noa malo bang’ lemo modhi ir jopuonjre, noyudo ka nindo oterogi nikech ne gikuyo.+ 46  Nopenjogi niya: “Ang’o momiyo unindo? Auru malo kendo lemuru ma ok uwe mondo kik udonj e tem.”+ 47  Ka pod nowuoyo, oganda moro nosieko ka Judas, ma ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka otelonegi. Nodhi ir Yesu mondo onyodhe.+ 48  To Yesu nopenje niya: “Judas, indhogo Wuod dhano gi nyoth?” 49  Ka jo ma ne ni kode noneno gima ne chiegni timore, ne gipenje kama: “Ruoth, wachadhgi gi ligangla?” 50  To bende achiel kuomgi ne ochadho misumba mar jadolo maduong’ mi nong’ado ite ma korachwich oko.+ 51  To Yesu nodwoko kama: “Mano oromo.” Nomulo it misumbano mi nochange. 52  Kae to Yesu nopenjo jotend-jodolo gi jotend-jorit hekalu kod jodongo ma nobiro make niya: “Ere gimomiyo ubirona ka uting’o ligengni gi arunge ka jo ma dhi mako jamecho?+ 53  Ka ne an kodu e hekalu pile ka pile,+ ne ok umaka.+ Kata kamano, ma e sau kendo en loch mudho.”+ 54  Eka ne gimake mi gidhi kode+ kendo ne gitere nyaka e od jadolo maduong’; to Petro ne luwogi gi chien matin.+ 55  Ka ne gimoko mach e dier laru kendo bet piny, Petro nodhi mobet kodgi.+ 56  To jatich moro ma nyako nonene e ler mar majno, mi nong’iye mowacho niya: “Ng’atni bende a ni kode.” 57  To nokwer kowacho niya: “Nyarwa, ok ang’eye.” 58  Bang’ kinde manok, ng’at machielo nonene mowacho kama: “In bende in achiel kuomgi.” To Petro nodwoko niya: “Omera, ok an.”+ 59  Kendo bang’ sa achiel kama, ng’at machielo noramo niya: “Kuom adier, jali bende ne ni kode, nimar en Ja-Galili!” 60  To Petro nowacho kama: “Omera, ok ang’eyo gima iwachono.” Eka gikanyono ka pod nowuoyo, thwon-gweno nokok. 61  Mi Ruoth nolokore mochomo wang’e tir kong’iyo Petro, eka Petro noparo wach ma Ruoth nosewachone kama: “Ka pok thwon-gweno okok kawuono, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ 62  Nowuok oko mi noywak malit ahinya. 63  Koro jo ma nomako Yesu nochako jare+ kendo goye;+ 64  eka bang’ umo wang’e, ne gisiko ka gipenje niya: “Kor ane wach! En ng’a mogoyi?” 65  Kendo ne giwacho weche mamoko mang’eny ma gijarego. 66  To ka ne piny oru, jotend-oganda gi jodong-jodolo kod jondiko nochokore,+ kendo ne gitere nyaka e od romo mar Sanhedrin ka giwacho niya: 67  “Ka in e Kristo, wachnwa.”+ Nodwokogi kama: “Kata ka po ni awachonu, ok ubi yie mano kata matin. 68  Bende, ka apenjou, ok ubi dwoka. 69  Kata kamano, chakre sani, Wuod dhano+ biro bet e bad Nyasaye korachwich ma nigi teko.”+ 70  Nikech mano, giduto ne gipenje kama: “Kuom mano, in e Wuod Nyasaye, koso?” Nodwokogi niya: “Un uwegi usewacho ni an e en.” 71  Ne giwacho kama: “Ere tiende medo luongo joneno? Nimar en owuon osewacho mi wawinjo.”+

Weche Moler Piny