Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

B8

Hekalu ma ne Solomon Ogero

 1. Kaka Hekalu ne Chalo

 2. 1 Ka Maler Moloyo (1Ru 6:16, 20)

 3. 2 Ka Maler (2We 5:9)

 4. 3 Ute ma Malo (1We 28:11)

 5. 4 Ute Molworo Hekalu (1Ru 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakin (1Ru 7:21; 2We 3:17)

 7. 6 Boaz (1Ru 7:21; 2We 3:17)

 8. 7 Agola (1Ru 6:3; 2We 3:4) (Borne ka dhi malo ok ong’ere)

 9. 8 Kendo mar Mula (2We 4:1)

 10. 9 Ndiri mar Mula (2We 6:13)

 11. 10 Laru ma Iye (1Ru 6:36)

 12. 11 Karaya Molos gi Mula (1Ru 7:23)

 13. 12 Geche (1Ru 7:27)

 14. 13 Dhoot ma Bathe Midonjogo e Hekalu (1Ru 6:8)

 15. 14 Ute chiemo (1We 28:12)