Injili mar Luka 20:1-47

  • Okwed ratiro ma Yesu nigo (1-8)

  • Ngero mar jopur ma jonek (9-19)

  • Nyasaye kod Kaisar (20-26)

  • Penjo e wi chier (27-40)

  • Be Kristo en wuod Daudi? (41-44)

  • Kik uluw jondiko (45-47)

20  Chieng’ moro ka nopuonjo e hekalu kendo olando wach maber, jotend-jodolo gi jondiko kod jodongo nobiro ire  mi ne gipenje niya: “Wachnwae, itimo gigi gi ratiro mane? To en ng’a momiyi ratirono?”+  En nodwokogi kama: “An bende abiro penjou penjo moro, kendo udwoka:  Batiso mar Johana noa e polo koso kuom dhano?”  Eka ne giwacho e kindgi niya: “Ka wadwoke ni, ‘Ne en moa e polo,’ obiro penjowa ni, ‘Kare ang’o momiyo ne ok uyie kuome?’  To ka wadwoke ni, ‘Ne en moa kuom dhano,’ oganda duto biro chielowa gi kite nimar giyie ni Johana en janabi.”+  Omiyo, ne gidwoke ni ne ok ging’eyo ka ma ne batisono oaye.  Yesu nowachonegi niya: “An bende ok abi wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane.”  Eka nogoyo ne ji ngero niya: “Ng’at moro nopidho mzabibu+ moketo puodhono e lwet jopur ma chule, kae to nodhi wuoth e piny mabor kuom ndalo mogwaro.+ 10  Ka kinde ma olemo nyakie nochopo, nooro misumba moro ir jopurgo mondo gimiye moko kuom olemo mag puoth mzabibuno. Kata kamano, jopurgo nogoye ma giriembe gi lwete nono.+ 11  To nooro misumba machielo. Mano bende ne gigoyo mi gitimone timbe achaya, kendo ne giriembe gi lwete nono. 12  Kendo nooro mar adek; mano bende ne gihinyo mi giwito oko. 13  Omiyo, wuon puoth mzabibuno nowacho ni, ‘En ang’o monego atim? Abiro oro wuoda ma ahero.+ Di po ka gimiye luor.’ 14  Ka jopurgo noneno wuodeno, ne giwacho kama, ‘Mani e jal ma puodhoni biro dong’ne. Wanegeuru mondo puodhoni odong’nwa.’ 15  Mi ne giwite oko mar puoth mzabibu kendo ne ginege.+ Omiyo, en ang’o ma wuon puoth mzabibuno biro timonegi? 16  Enobi mi noneg jopurgo kae to omiyo jomamoko puoth mzabibuno.” Bang’ winjo ngerono, ji nowacho kama: “Mano kik timre ngang’!” 17  To nong’iyogi tir mowacho niya: “Kare ere tiend wach mondik ni, ‘Kidi ma jogedo ne odagi osebedo kidi moriwo kor ot’?+ 18  Ng’ato ma olwar e kidino biro tur matindo tindo.+ To ng’at ma kidino olwar kuome, kidino biro rege ka buru.” 19  Eka jondiko gi jotend-jodolo nomanyo kaka ne ginyalo make e sa nogono nimar ne ging’eyo ni nogoyo ngerono kuomgi, to ne giluoro ji.+ 20  Kendo bang’ nono ahinya gik ma notimo, ne gioro jomoko ma ne gisechulo ling’ ling’ mondo gidhi giwuondre ka jo makare, eka gimake gi wechene+ kae to gikete e lwet jotelo kendo e lwet gavana. 21  Eka jogo nopenje kama: “Japuonj, wang’eyo ni iwuoyo kendo ipuonjo kare, bende ok iluoro wang’ ng’ato, to ipuonjo yor Nyasaye gadier: 22  Be chulo osuru ne Kaisar owinjore gi chik, koso?” 23  Kata kamano, nofwenyo wuondruokgi mowachonegi kama: 24  “Nyisauru ane dinari.* Kido gi ndiko man kuomegi gin mag ng’a?” Ne gidwoke niya: “Gin mag Kaisar.” 25  Nowachonegi kama: “Kare chuluru Kaisar+ gige Kaisar, to gige Nyasaye ne Nyasaye.”+ 26  Omiyo, ne ok ginyal make gi gima owacho e nyim ji, to ne gihum nono gi dwokone mi giling’ thi. 27  To Jo-Sadukai ma gin jo ma wacho ni chier onge+ nobiro ire mi gipenje kama:+ 28  “Japuonj, Musa nondikonwa niya: ‘Ka ng’ato otho kendo oweyo chiege, to ne ok onyuolo nyathi, owadgi onego okaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo.’+ 29  Koro ne nitie owete moko abiriyo. Mokwongo nokendo, to ne otho ma onge nyathi. 30  Mar ariyo 31  gi mar adek bende nokendo dhakono. Ne obet kamano nyaka e mar abiriyo; ne githo ma ok giweyo nyithindo chien. 32  Gikone, dhakono bende ne otho. 33  Nikech mano, e chier, dhakono nobed chi ng’a kuomgi? Nimar owete abiriyogo duto nokende.” 34  Yesu nodwokogi niya: “Nyithind ndaloni* kendo, bende ikendogi, 35  to jo ma osekwan ni owinjore donjo e ndalo ma biro kendo owinjore gi chier, ok kendi, to bende ok kendgi.+ 36  Kuom adier, bende ok ginyal tho kendo, nimar gichal malaike, kendo gin nyithind Nyasaye kuom bedo nyithind chier. 37  To kuom wach chiero jo motho, kata mana Musa nowacho mano e sigand yiend kudho, ka noluongo Jehova* ni, ‘Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, kendo Nyasach Jakobo.’+ 38  En Nyasach jo mangima to ok Nyasach jo motho, nimar e wang’e jogo duto ngima.”+ 39  Jondiko moko nodwoke niya: “Japuonj, iwacho kare.” 40  Koro ne gionge gi chir mar penje kata wach achiel. 41  Eka nopenjogi niya: “Obet nade ni ji wacho ni Kristo en wuod Daudi?+ 42  Nimar Daudi owuon wacho e bug Zaburi ni, ‘Jehova* nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich 43  nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.”’+ 44  Kuom mano, Daudi luonge ni Ruoth; omiyo ere kaka onyalo bedo wuode?” 45  Eka nowuoyo gi jopuonjrene ka ji duto winjo kowacho kama: 46  “Tang’uru gi jondiko mohero wuotho koni gi koni ka girwako kandho kendo mohero ni ji omosgi ka dhialogi e chirni kendo mohero kombe ma nyime* e sunagoke kod kuonde moyiedh mogik e nyasi,+ 47  kendo giyako ute* mond liete, kendo gilamo lamo maboyo mana ni mondo ji onegi. Jogi noyud kum magerie* moloyo.”

Weche Moler Piny

Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.
Kata, “mabeyo moloyo.”
Kata, “mwandu.”
Kata, “malitie; mapekie.”