Injili mar Luka 24:1-53

  • Ochier Yesu (1-12)

  • Ka gidhi Emau (13-35)

  • Yesu fwenyore ne jopuonjrene (36-49)

  • Yesu dhi e polo (50-53)

24  To e odiechieng’ mokwongo mar juma, ne gimondo gokinyi mang’ich e liel, kendo ne gitero modhi miwiro ma ne giseiko.+  To ne giyudo ka kidi oseng’iel tenge,+  kendo ka ne gidonjo, ne ok giyudo ringre Ruoth Yesu.+  Sa ma pod ne giwuoro wachni, ji ariyo morwako lewni ma pichni ne ochung’ butgi.  Mon-go nobedo maluor kendo ne gikulo wigi piny, omiyo jogo nowachonegi kama: “Ang’o momiyo umanyo jal mangima e kind jo motho?+  Osechiere, oonge kae. Paruru kaka nowachonu ka ne pod en Galili,  ni Wuod dhano ne nyaka chiw e lwet joricho kendo ne idhi nege e yath to ne odhi chier e odiechieng’ mar adek.”+  Eka ne giparo wechenego,+  mi ne giwuok e liel mi gidok, kendo ne gitero wechego duto ne ji Apar Gachielka kod jomamoko duto ma nodong’.+ 10  Mon-go ne gin Maria Magdalina,* gi Joana, kod Maria min Jakobo. Mon mamoko ma ne ni kodgi bende nowacho ne joote wechego. 11  To wechego ne chalnegi mana ka oyuma kendo ne ok giyie gi weche mon-go. 12  Petro noa malo moringo nyaka e liel, eka ka nokulore, noneno mana law ma ne obogo Yesu. Omiyo, noa kanyo kowuoro gima nosetimore. 13  Chieng’onogo, ji ariyo kuomgi ne wuotho ka gidhi e gweng’ miluongo ni Emau, chiegni kilomita 11 kowuok Jerusalem, 14  to ne gigoyo mbaka e wi weche duto ma nosetimore. 15  Koro sa ma ne giwuoyo e wi wechego, Yesu nosudo machiegni mochako wuotho kodgi, 16  to nogeng’ wengegi mondo kik gifwenye.+ 17  Nopenjogi niya: “Magi gin weche mage ma uwuoyegi?” To ne gichung’ kar tiendgi ka gin gi kuyo. 18  Achiel kuomgi ma nyinge Kleopa nodwoke niya: “Obet nade ni idak Jerusalem to ikia gik ma otimore e iye? Dibed ni in wendo, koso?”* 19  Nopenjogi kama: “Gik mage?” Ne gidwoke niya: “Weche motudore gi Yesu Ja-Nazareth,+ janabi ma ne timo honni kendo ma wechene ne nigi teko e nyim Nyasaye kendo e nyim ji duto;+ 20  kod kaka jotend-jodolo gi jotelo nochiwe mondo ong’adne buch tho,+ mi ne gigure e yath. 21  To ne wageno ni ng’atni e ma ne dhi reso Israel.+ Ee, kendo e wi mago duto, sani koro ndalo adek osekalo nyaka ne gigo timre. 22  E wi mano, mon moko e kindwa bende ne obwogowa gi wach, nimar ne gimondo e liel,+ 23  to ok giyudo ringrene. Ne giduogo ka giwacho ni, malaike bende nofwenyorenegi monyisogi ni ongima. 24  Jomoko kuomwa nodhi e liel+ to ok ginene mana kaka mon-go nosewacho.” 25  Omiyo, nokonegi niya: “Yaye, un jo ma onge rieko, ma kawo kinde ka pok uyie gi gik moko duto ma jonabi nokoro! 26  Donge ne dwarore ni Kristo oyud sandgo duto+ kendo donjo e duong’ mare?”+ 27  Mi kochako gi Musa kod weche Jonabi duto,+ ne oleronegi tiend weche manie Ndiko duto motudore kode. 28  Gikone ka ne gichiegni gi gweng’ ma ne gidhiye, notimore ka ng’at ma pod ne dhi nyime gi wuoth. 29  To ne gijiwe ka gisaye kama: “Bed kodwa kae, nimar koro en odhiambo kendo piny oseyuso.” Eka nodonjo mondo obed kodgi. 30  To sa ma ne gibet ka gichiemo, nokawo makate, noguedho, mong’ingo, kendo nochako miyogi.+ 31  Eka wengegi noyepo, mi ne gifwenye; to nolal e wang’gi.+ 32  Ne giwacho e kindgi niya: “Donge a chunywa oil ahinya sa ma ne owuoyo kodwa e yo ka oelonwa* tiend Ndiko?” 33  Eka e sa nogono ne gia malo mi gidok Jerusalem, kendo ne giyudo ji Apar Gachielka kod jo ma ne ochokore kodgi, 34  mi giwacho niya: “Kuom adier osechier Ruoth kendo osenenore ne Simon!”+ 35  Eka ne giwacho gik ma notimore ka gin e yo kod kaka ne gifwenye ka nong’ingo makate.+ 36  Ka ne pod giwuoyo kuom wechego, Yesu ne ochung’ e diergi mowachonegi niya: “Okuweuru.”+ 37  To nikech ne gibwok kendo ne giluor, ne giparo ni gileko. 38  Omiyo, nopenjogi niya: “Ang’o momiyo chunyu chandore, kendo ang’o momiyo un gi kiawa? 39  Neuru lwetena kod tiendena mondo ung’e ni en an. Mulauru mondo une nimar gima ng’ato leko ok dibed gi ringruok kod choke.” 40  Sa ma nowacho wechego, notang’onegi lwetene kod tiendene. 41  To sa ma pok ne giyie nikech mor mogundho kod wuoro, nokonegi niya: “Be un gi gimoro kanyo minyalo cham?” 42  Omiyo, ne gimiye rech mothol, 43  mi nokawo, kendo nochamo ka giduto gineno. 44  Eka nowachonegi kama: “Magi gin wechena ma nawachonu ka ne pod an kodu,+ ni gik moko duto mondik kuoma e Chik Musa kod weche Jonabi gi Zaburi nyaka timre.”+ 45  Eka noyawo pachgi mondo giwinj tiend Ndiko,+ 46  kendo nowachonegi niya, “Ondik kama: Kristo ne dhi yudo sand kendo ne odhi chier e odiechieng’ mar adek,+ 47  to kuom nyinge, ne idhi yal ne ji e ogendni duto+ mondo gilok chunygi giwe richo+—kochakore gi Jerusalem.+ 48  Unubed joneno mag gigo.+ 49  Aoronu gima Wuora nosingo. Un to beduru e dalani nyaka chop teko moa malo nobi kuomu.”+ 50  Eka nodhi kodgi nyaka Bethania kendo noting’o lwetene malo moguedhogi. 51  To sa ma noguedhogi, ne ogole kuomgi moidho malo e polo.+ 52  Ne gikulorene kae to ne gidok Jerusalem ka gin gi ilo maduong’.+ 53  Eka ne gidhi nyime bedo e hekalu ka gipako Nyasaye.+

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.
Kata nyalo bedo, “In kendi e wendo e Jerusalem ma ok ong’eyo gik ma osetimore kuno e ndalogi koso?”
Kata, “oleronwa.”