Injili mar Luka 23:1-56

  • Yesu e nyim Pilato gi Herode (1-25)

  • Ogur Yesu gi joketho ariyo e yath (26-43)

    • “Inibed koda e Paradiso” (43)

  • Yesu tho (44-49)

  • Iyiko Yesu (50-56)

23  Oganda duto noa malo mi ne gitere ir Pilato.+  Eka ne gidonjone+ niya: “Ne wayudo ka ng’atni wuondo ogandawa, kokwero ji mondo kik chul osuru ne Kaisar,+ kendo owacho owuon ni en e Kristo ruoth.”+  Koro Pilato nopenje kama: “In e Ruodh Jo-Yahudi, koso?” Nodwoke kama: “In iwuon isewacho.”+  Eka Pilato nowacho ne jotend-jodolo kod oganda niya: “Ok ayudo ketho kuom ng’atni.”+  Ne giramo niya: “Okelo tungni e oganda kopuonjo e Judea duto. Nochako Galili kendo koro en kae.”  Ka Pilato owinjo mano, nopenjo ka be en Ja-Galili.  Bang’ ng’eyo ni ne owuok e alwora ma ne ni e bwo Herode,+ notere ir Herode, ma bende ne ni Jerusalem e ndalogo.  Ka Herode noneno Yesu, nomor ndi. Nikech nosebedo kodwaro nene bang’ winjo weche mang’eny kuome,+ kendo nogeno neno honni motimo.  Omiyo, nopenjo Yesu weche mang’eny, to ok nochiwo dwoko moro amora.+ 10  Kata kamano, jotend-jodolo gi jondiko ne siko ka chung’ malo kendo donjone gi mirima. 11  Eka Herode gi askechene notimone timbe achaya,+ kendo Herode ne ojare+ kuom rwakone nanga moro maber, kae to ne oduoke ir Pilato. 12  Herode gi Pilato nobedo osiepe chieng’no, nimar ne gin-ga gi sigu e kindgi. 13  Eka Pilato noluongo jotend-jodolo kod jotelo gi oganda 14  mi nowachonegi niya: “Ne udonjo ne ng’atni ni ojiwo ji mondo ong’any. Koro neuru! asenone e nyimu to ok ayudo ketho kuome.+ 15  To adier, kata mana Herode ok oyudo ketho kuome nimar oseduoke irwa. Onge gima otimo mowinjore gi tho. 16  Omiyo, abiro kume+ kae to agonye.” 17  * 18  To oganda duto nokok matek niya: “Neg ng’atni, to igonynwa Baraba!”+ 19  (Ma en jal ma ne osewit e jela nikech tim ng’anyo ne sirkal ma nosetimore e dalano kendo nikech nek.) 20  Pilato nowuoyo kodgi kendo, nikech nodwaro gonyo Yesu.+ 21  Eka ne gigoyo koko matek niya: “Gure e yath! Gure e yath!”+ 22  To nopenjogi mar adek kama: “Nikech ang’o? En ketho ma ne ma ng’atni otimo? Ok ayudo ketho kuome mowinjore gi tho. Kuom mano abiro kume kae to agonye.” 23  Ne giramo matek ni mondo onege. Ne gigoyo koko ahinya+ 24  mi Pilato nong’ado ni otimnegi kaka ne gidwaro. 25  Omiyo, ne ogonyonegi ng’at ma ne gidwaro ma noyudo nie jela nikech ng’anyo ne sirkal kendo nikech nek. Kae to nomiyogi Yesu mondo gitimne kaka ne gidwaro. 26  Koro sa ma ne gidhi kode, ne gimako Simon ma Ja-Kirene ma noa e gweng’ moro mokiewo gi kanyo, kendo ne gimiye yadh-sand* mondo oting’ koluwo bang’ Yesu.+ 27  Oganda mang’ongo ne luwe, moriwo nyaka mon ma ne siko ka goyo korgi gi kuyo kendo ka gigoyo nduru nikech en. 28  Yesu nolokore mong’iyo mon-go mowacho niya: “Nyi Jerusalem, weuru ywak nikech an, to ywaguru nikech un uwegi kendo nikech nyithindu;+ 29  nimar neuru! ndalo biro ma ji nowach ni, ‘Mon mamor gin mon ma migumba, gi iye ma ne ok onyuol, kod thunde ma ne ok odhodhi!’+ 30  Eka ginichak wacho ne gode madongo ni, ‘Podhuru kuomwa!’ kendo ne gode matindo ni, ‘Umwauru!’+ 31  Ka gitimo gigi e kinde ma yath pod numu, ang’o ma biro timore ka yath oner?” 32  Ji ariyo moko ma ne oyudo oseketho chik bende ne itero mondo odhi oneg kode.+ 33  To ka ne gichopo ka ma iluongo ni Hanga Wich,+ ne gigure e yath but jo ma noketho chikgo, achiel e bade korachwich to machielo e bade koracham.+ 34  To Yesu ne lemo kama: “Wuora, wenegi nimar ok ging’eyo gima gitimo.” E wi mano, ne gigoyo ombulu mondo gipogre lepe.+ 35  Kendo ji ne ochung’ ka ng’icho. To jotelo ne jare ka wachone niya: “Noreso jomoko; koro oresre ane owuon, ka en e Kristo mar Nyasaye, ma e Jal Moyier.”+ 36  Kata mana askeche ne obiro jare kendo ne gimiye divai mawach+ 37  ka giwacho niya: “Ka in e Ruodh Jo-Yahudi, resri ane iwuon.” 38  Bende, ne nitie ndiko moro gi ka wiye ma wacho kama: “Mani e Ruodh Jo-Yahudi.”+ 39  Eka achiel kuom joketho ma nogur kanyo nowachone e yor achaya+ niya: “In e Kristo, koso? Resri ane iwuon kod wan bende!” 40  Jaketho machielo to nokwero nyawadgino niya: “Ok diluorie kata Nyasaye kineno ni bura mong’adni e bura mong’ad ne ng’atni bende? 41  Wan oseng’adnwa bura kare, nimar wayudo gima owinjore gi gik ma ne watimo; to ng’atni ok notimo gimoro marach.” 42  Eka nowacho niya: “Yesu, iparae e kinde midonjo e Pinyruodhi.”+ 43  Yesu nodwoke niya: “Adier awachoni kawuononi, inibed koda e Paradiso.”+ 44  Koro ne en kar sa auchiel odiechieng’, to e ma mudho noimo pinyno duto nyaka sa ochiko odiechieng’,+ 45  nimar ler mar wang’-chieng’ ne olal; eka pasia mar hekalu+ nobarore mopogore diere.+ 46  Kendo Yesu nokok gi dwol maduong’ niya: “Wuora, aketo ngimana e lweti.”+ Ka nosewacho kamano, ne otho.+ 47  Bang’ neno gima notimoreno, jatend-jolweny* nomiyo Nyasaye duong’ kowacho niya: “Kuom adier, ng’atni ne en ng’at makare.”+ 48  To ka oganda duto ma noyudo ochokore kanyo noneno gik ma notimore, ne gidok pacho ka gigoyo korgi nikech kuyo. 49  Kendo ji duto ma ne ong’eye ne ochung’ gi chien. Bende, mon ma noluwe koa Galili ne ni kanyo kendo ne gineno gigo.+ 50  Ne nitie ng’at moro ma nyinge Josef ma ne ni e bura mar Sanhedrin, kendo ne en ng’at maber kendo makare.+ 51  (Ng’atno ok nogoyo ombulu koriwo lwedo chenrogi marach kod timgi.) Ne owuok Arimathea, ma en dala moro e piny Jo-Juda, kendo nosebedo korito Pinyruodh Nyasaye. 52  Nodhi ir Pilato kendo nokwaye ringre Yesu. 53  Ne olore piny+ kendo ne oboye gi law kitani maber, kae to ne okete e liel moro ma ne okuny e i lwanda+ ka ma ne pok oketie ng’ato ang’ata. 54  Koro ne en chieng’ Ikruok+ kendo Sabato+ ne chiegni chakore. 55  To mon ma noyudo osebiro kode ka gia Galili noluwe mi ne gineno liel kod kaka noket ringrene,+ 56  eka ne gidok mondo giik yedhe kod modhi ma nigi suya mamit. Kata kamano, ne giyueyo chieng’ Sabato+ kaka chik ne dwaro.

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.