Injili mar Luka 1:1-80

  • Iwuoyo gi Theofilo (1-4)

  • Gabriel okoro nyuol mar Johana Jabatiso (5-25)

  • Gabriel okoro nyuol mar Yesu (26-38)

  • Maria limo Elizabeth (39-45)

  • Maria miyo Jehova duong’ (46-56)

  • Inyuolo Johana kendo imiye nying (57-66)

  • Weche ma Zekaria nokoro (67-80)

1  Ji mang’eny osetemo chano weche mag adiera ma wan bende wayiego,+  mana kaka ne ochiwnwagi kokalo kuom jo ma nyaka a chakruok noneno wechegi gi wang’gi+ kendo ne gibedo jorit mag wechego.+  An bende nikech asenono gik moko duto nyaka a chakruokgi adimba, aseng’ado mondo andiknigi e yo mochanore maler in Theofilo, jaduong’ moluor moloyo,+  mondo eka ing’e chuth adiera mag gik mosepuonji.+  E kinde Herode*+ ruodh Judea, ne nitie jadolo moro ma nyinge Zekaria moa e kidieny mar Abija.+ Chiege ne iluongo ni Elizabeth moa e dhood Harun.  Ji ariyogo ne gin jo makare e nyim Nyasaye, kendo ne giwuotho ma onge ketho kaluwore gi chike duto kod gik ma Jehova* ne dwaro.  To ne gionge nyathi nikech Elizabeth ne en migumba kendo giduto koro hikgi noseniang’.  Koro e sa ma Zekaria ne tiyo tij dolo e migawo mar kidienyne+ e nyim Nyasaye  kaluwore gi tim mar jodolo, sane nochopo mar chiwo ubani,+ mi nodonjo e hekalu mar Jehova.*+ 10  Kendo oganda duto ne lemo oko e sa mar chiwo ubani. 11  Malaika mar Jehova* ne ofwenyorene e dir kendo mar ubani korachwich. 12  To chuny Zekaria nochandore bang’ nene, kendo luoro nomake ahinya. 13  Kata kamano, malaikano nowachone niya: “Kik iluor in Zekaria, nimar Nyasaye osewinjo kwayoni, kendo Elizabeth chiegi biro nyuoloni nyathi ma wuoyi, mi inichake ni Johana.+ 14  Ibiro bedo gi mor maduong’, mi ji mang’eny bende nobed mamor nikech nyuolne+ 15  nimar obiro bedo gi duong’ e wang’ Jehova.*+ To ok obi madho divai ngang’ kata kong’o,+ kendo roho maler biro pong’e kata ka pok onyuole,+ 16  kendo obiro duoko ng’eny nyithind Israel ir Jehova* Nyasachgi.+ 17  Bende, obiro telo e nyim Nyasaye gi chuny kod teko mar Elija+ mondo oduok chuny wuone ir nyithindgi,+ kendo olok jo ma tamore winjo wach mondo giluw rieko mar jo makare, mondo olos jo ma oikore tiyo ne Jehova.”*+ 18  Zekaria nopenjo malaikano kama: “Ere kaka anyalo bedo gadier gi wachni? Nimar aseti kendo chiega koro hike oseniang’.” 19  Malaikano nodwoke niya: “An Gabriel,+ ma jachung’ e nyim Nyasaye,+ kendo oseora ni awuo kodi mondo alandni wach maberni. 20  To ibiro bet momo, kendo ok ibi wuoyo nyaka chop chieng’ ma gigi biro timoree, nikech ne ok iyie kuom wechena ma biro chopo e kinde moseketi.” 21  Gie sechego, ji ne rito Zekaria kendo ne giwuoro kaka nodeko ahinya e hekalu. 22  Sa ma nowuok oko, ne ok onyal wuoyo kodgi, omiyo ne gifwenyo ni oseneno hono moro e hekalu. Notiyo mana gi lwetene e wuoyo kodgi, to nosiko ka en momo. 23  Koro ka ndalo mag tichne e hekalu norumo, nodok dalane. 24  Bang’ odiechienge moko, Elizabeth chiege nomako ich, kendo nosiko kar kende kuom dweche abich kowacho kama: 25  “Mani e kaka Jehova* osetimona e ndalogi. Osepara mondo ogolna wich-kuot e kind ji.”+ 26  Ka ne Elizabeth nigi ich mar dweche auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel+ nyaka Nazareth man Galili. 27  Noore ir nyako moro ma silili+ ma nosetimo singruok mar kend gi dichwo ma nyinge Josef moa e dhood Daudi, to nying nyakono ne en Maria.+ 28  Ka malaikano nodonjo, nowacho ne nyakono kama: “Misawa, in ng’at moguedhi ahinya, Jehova* ni kodi.” 29  Kata kamano, chunye nochandore ahinya kuom wechenego kendo notemo mondo ong’e tiend mos ma kamano. 30  Omiyo, malaikano nokone niya: “Kik ibed maluor Maria, nimar Nyasaye oseyie kodi. 31  To inimak ich, kendo ninyuol wuoyi,+ mi inimiye nying ni Yesu.+ 32  Jali nobed gi duong’+ kendo enoluonge ni Wuod Ng’at Mamalo+ Chutho, kendo Jehova* Nyasaye biro miye kom-loch mar Daudi wuon mare,+ 33  kendo obiro locho kaka Ruoth e wi od Jakobo nyaka chieng’, kendo Pinyruodhe ok norum.”+ 34  To Maria nopenjo malaikano kama: “Mano biro timore nade to pok ne anindo gi dichwo?”+ 35  Malaikano nodwoke niya: “Roho maler nobi kuomi+ kendo teko mar Ng’at Mamalo Chutho biro umi. Kendo nikech mano, jal mibiro nyuolono noluong ni maler,+ Wuod Nyasaye.+ 36  Elizabeth ma watni, dhako ma ji luongo ni migumba bende osemako ich mar nyathi ma wuoyi kata obedo ni oseti, kendo mani en dweye mar auchiel; 37  nikech weche Nyasaye duto nyaka timre.”+ 38  Eka Maria nowacho niya: “An misumba mar Jehova!* We mondo otimrena kaka isewacho.” Bang’ mano, malaikano nodhi. 39  Omiyo, e ndalogo Maria nowuok modhi mapiyo e piny motimo gode, e dala moro mar Juda 40  kendo nodonjo e od Zekaria mi nomoso Elizabeth. 41  Sa ma Maria mosomo Elizabeth nyathi ma ne nie iye notugo, kendo roho maler nopong’e 42  mi nokok gi dwol maduong’ niya: “In ng’at moguedhi e kind mon, kendo nyathi manie iyi oguedhi! 43  Koro, an to an ng’a momiyo min Ruodha obiro lima? 44  Nimar sa ma ne imosa amosa ni i, nyathi manie iya ne otugo gi mor. 45  En mor bende ne nyakono moseyie nimar weche duto mosewachne koa kuom Jehova* biro chopo.” 46  Eka Maria nowacho kama: “Chunya miyo Jehova* duong’,+ 47  kendo ok anyal weyo bedo gi mor mogundho kuom Nyasaye ma Jawarna+ 48  nimar oseparo misumbane ma nyako ma jachan.+ Kendo chakre sani tienge duto biro kwana kaka ng’at mamor+ 49  nikech Jal ma nigi teko osetimona gik madongo kendo nyinge iluongo ni maler,+ 50  kendo e tienge duto kechne bedo kuom jo ma oluore.+ 51  Osetimo gik madongo gi bade; osekeyo jo ma ng’awore.+ 52  Osegolo jo ma nigi teko a e kombegi mag loch,+ kendo oseting’o malo jo ma ngimagi ni piny;+ 53  oseyieng’o chuth jo ma kech kayo gi gik mabeyo+ kendo oseriembo jo ma ne nigi mwandu mi gia gi lwetgi nono. 54  Osekonyo Israel jatichne kuom paro kechne+ 55  mana kaka nosingo ne kwerewa, ne Ibrahim kod kothe+ nyaka chieng’.” 56  Maria nodak kode kuom dweche adek kama eka nodok korgi. 57  Kinde koro nochopo ma Elizabeth ne onego nyuolie, mi nonyuolo nyathi ma wuoyi. 58  Kendo jo ma nodak machiegni kode kod wedene nowinjo ni Jehova* ne osekecho Elizabeth e yo maduong’, mi ne gimor kode.+ 59  E odiechieng’ mar aboro, ne gibiro mondo giter nyathi matinno nyangu,+ kendo ne gidwaro miye nying mar Zekaria wuon-gi. 60  Eka min-gi nowachonegi niya: “Ooyo! nyinge en Johana.” 61  Mi ne giwachone niya: “Onge watni miluongo gi nyingno.” 62  Eka ne gidhi penjo wuon-gi nying ma nodwaro ni oluongego, to ne gitimo kamano ka gitiyo gi ranyisi mag lwetegi. 63  Omiyo, nokwayo bao moro mi nondikoe niya: “Nyinge en Johana.”+ Mano nomiyo ji duto ohum nono. 64  Gikanyono, dhoge noyawore kendo lewe nogonyore mi nochako wuoyo,+ kopako Nyasaye. 65  Kendo luoro nomako ji duto ma nodak e alworagi, mi wechego nolandore e piny Judea mangima, ma en piny motimo gode. 66  Eka ji duto ma nowinjo noketo wachno e chunygi, kendo ne gipenjore niya: “Nyathino nobed ng’at manade?” Nimar lwet Jehova* ne ni kode adier. 67  Eka roho maler nopong’o Zekaria wuon mare, mi nokoro wach niya: 68  “Opak Jehova,* Nyasach Israel+ nimar oseparo joge, kendo osekelonegi resruok.+ 69  Osechungonwa tung’* mar warruok+ e od Daudi jatichne,+ 70  mana kaka nosewacho gi dho jonabine maler chakre chon,+ 71  ni obiro warowa e lwet wasikwa, kendo e lwet ji duto ma mon kodwa;+ 72  mondo okechwa nikech kwerewa kendo opar singruokne maler,+ 73  ma en kuong’ruok ma notimo ne Ibrahim kwarwa+ 74  mondo omiwa thuolo mar tiyo tij Nyasaye ma onge luoro, ka oseresowa e lwet wasigu, 75  ka wamakore kode kendo ka watimo timbe makare e nyime ndalo duto. 76  To in, nyathi matin, ibiro luongi ni janabi mar Ng’at Mamalo Chutho, nimar ibiro telo ne Jehova* mondo iik yorene,+ 77  mondo ikony joge ng’eyo wach warruok kuom weyonegi richogi,+ 78  nikech Nyasachwa osekechowa. Kokalo kuom kechno, ler mar ru piny biro limowa koa malo 79  mondo ochiw ler ne jo ma obet e mudho kod tipo mar tho,+ kendo mondo ota tiendewa e yo mar kuwe.” 80  Kendo nyathi matinno nodongo mi pache notegno, kendo nosiko e thim nyaka chieng’ ma nonyisore e lela ne Israel.

Weche Moler Piny

Kata, “jawar ma ratego.” Som Tiend Weche, “Tung’.”