Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

A7-D

Gik Madongo ma Notimore e Ngima Yesu e Pinyka—Yesu Lendo Galili e Okang’ Malach (Kare 2)

HIGA

KAMA GINO NOTIMOREE

GIMA NOTIMORE

MATHAYO

MARIKO

LUKA

JOHANA

31 kata 32

Alwora mar Kapernaum

Yesu tiyo gi ngeche e lero Pinyruoth

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Nam Galili

Ochungo yamo mager ka en e yie

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Gwenge mag Jo-Gadara

Ochiko jochiende mondo gidonj kuom anguche

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Nyalo bedo ni en Kapernaum

Ochango dhako ma iye chuer; ochiero nyar Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Ochango muofni kod momo

9:27-34

     

Nazareth

Ikwede kama ne odongoe

13:54-58

6:1-5

   

Galili

Limbe mar adek e Galili; omiyo tij lendo timore e okang’ malach kuom oro joote

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberia

Herode ng’ado wi Johana Jabatiso; Yesu miyo Herode hum nono

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, ka Pasaka ne chiegni (Joh 6:4)

Kapernaum (?); Nyandwat ma Ugwe mar Nam Galili

Joote a e wuodhgi mar yalo; Yesu pidho chwo 5,000

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Nyandwat ma Ugwe mar Nam Galili; Genesaret

Oganda temo keto Yesu obed ruoth; owuotho e wi nam; ochango ji mang’eny

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Owacho ni en e “makate mar ngima”; ji mang’eny chwanyore kendo giwuok kanyo

     

6:22-71

32, bang’ Pasaka

Nyalo bedo ni en Kapernaum

Oelo timbe mag ogendni

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Foinike; Dekapoli

Ochango nyar Nya-Foinike moro; opidho chwo 4,000

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Ochiwo mana ranyisi mar Jona 15:39–16:4

15:39–16:4

8:10-12