Injili mar Luka 16:1-31

  • Ngero mar jarit ma ok kare (1-13)

    • “Ng’at migeno kuom gima tinie mogik igeno bende kuom gik mang’eny” (10)

  • Chik kod Pinyruodh Nyasaye (14-18)

  • Ngero mar jamwandu kod Lazaro (19-31)

16  Eka nowacho bende ne jopuonjrene niya: “Jamwandu moro ne nigi jarit* mochung’ ne mwandune, kendo nokelne wach ni jaritno ketho gige.  Omiyo, noluonge mopenje ni, ‘En wach mane ma awinjo kuomini? Chiw ane kwan mag gik misebedo kirito, nimar koro ok inyal dhi nyime chung’ ne mwandu manie dalana.’  Kae to jaritno nopenjore kama, ‘En ang’o ma abiro timo nikech koro ruodha ero maya tich? Aonge gi teko ma dapurgo kendo ok anyal kuecho nikech aluoro wich-kuot.  Koro ang’eyo gima abiro timo mondo kosegola e tij chung’ ne mwandu ruodha, to ji biro rwaka e utegi.’  Eka noluongo moro ka moro kuom jogop ruodhe, mi nopenjo mokwongo niya: ‘In gi gop ruodha ma romo nade?’  Ne odwoke ni, ‘Mor zeituni moromo agulni mia achiel.’* Nokone ni, ‘Kaw barupi mar winjruok ma ne undikorugo kendo ibed piny, kae to indikie mapiyo ni in gi 50.’  Bang’ mano, nopenjo machielo ni, ‘In to in gi gowi ma romo nade?’ Nodwoko ni, ‘Ngano ma romo agulni madongo mia achiel.’* Nowachone ni, ‘Kaw barupi mar winjruok ma nundikrugo kae to indikie ni in gi 80.’  Eka ruodh jaritno ne opwoye nikech kata obedo ni ne ok en ng’at makare, notiyo gi rieko; nimar nyithind ndaloni* ong’eyo tiyo e yo mariek gi jowetegi moloyo kaka nyithind ler+ timo.  “Bende, awachonu niya: Losuru osiep kutiyo gi mwandu ma ok kare+ mondo ka mwandugo orumo, ginirwaku e kuonde dak ma nyaka chieng’.+ 10  Ng’at migeno kuom gima tinie mogik igeno bende kuom gik mang’eny, to ng’at ma ok kare kuom gima tinie mogik ok en ng’at makare bende kuom gik mang’eny. 11  Kuom mano, ka pok unyiso uwegi ni un jo ma igeno kuom wach mwandu ma ok kare, en ng’a ma biro ketou e wi mwandu madier? 12  Kendo ka pok unyiso uwegi ni un jo ma igeno kuom gir ng’at machielo, en ng’a ma biro miyou giru uwegi?+ 13  Onge jatich ma nyalo bedo misumba ruodhi ariyo, nimar obiro sin gi moro to ohero machielo, kata obiro makore gi moro to ochayo machielo. Ok unyal bedo wasumbni mag Nyasaye kendo mag Mwandu.”+ 14  Koro Jo-Farisai ma gin jo ma nohero pesa ahinya, ne winjo wechego duto, omiyo ne gichako jare.+ 15  Eka nokonegi kama: “Uketoru ni un jo ma kare e nyim ji,+ to Nyasaye ong’eyo chunyu.+ Nikech gima dhano kawo kaka gima duong’ ahinya, en gima nono e wang’ Nyasaye.+ 16  “Ne oland Chik kod weche Jonabi nyaka e ndalo Johana. Chakre kanyo ka dhi nyime, Pinyruodh Nyasaye e ma ilando kaka wach maber kendo ji moa e ogendni mopogore opogore kedone matek.+ 17  Kuom adier, yot moloyo mondo polo gi piny okal, kar mondo nyukta achiel mar Chik okal ma ok ochopo.+ 18  “Ng’at ma ketho kend gi chiege kae to okendo machielo, ochodo, kendo ng’at ma kendo dhako ma chwore okethogo kend, ng’atno chodo.+ 19  “Ne nitie jamwandu moro ma ne jarwakore gi lewni ma rajamna kod lewni mag kitani, kendo nodak maber pile ka pile. 20  Bende, ne nitie jakuecho moro ma nyinge Lazaro ma adhonde nopong’o dende kendo ji ne ketega e dho ranga ng’atno. 21  Nogombo chamo ng’injo ma ne lwar koa e mesa mar ng’at ma jamwanduno. Kata mana guogi ne biroga to nang’o adhondene. 22  Koro bang’ kinde, jakuechono ne otho mi malaike noting’e motere nyaka e bath Ibrahim. “Jamwanduno bende ne otho, mi ne oyike. 23  Eka ka en e Liel,* noting’o wang’e nikech nosandore, kendo noneno Ibrahim gi ka mabor kod Lazaro e bathe. 24  Omiyo, noluongo kowacho ni, ‘Wuonwa Ibrahim, kecha kendo ior Lazaro olut lith lwete e pi mondo obi okuego lewa nikech an gi rem malit e mach magerni.’ 25  To Ibrahim nodwoke ni, ‘Nyathi, parie kaka ne ijayieng’ gi gik mabeyo e kinde ma ne ingima, to Lazaro ne yudo gik maricho. Kata kamano, koro sani oyudo hoch kae, ka in to iwinjo rem malit. 26  To e wi mago duto, hoho mang’ongo oseket e kindwa kodu, mondo jo ma dwaro ng’ado ka gia koni ka gibiro iru kik nyal, bende mondo ji kik ng’ad koa kono nyaka irwa.’ 27  Eka nowacho ni, ‘Kare ka en kamano wuonwa, akwayi ni iore odhi e od wuora, 28  mondo odhi ochiw ne owetena abich neno e okang’ malong’o chuth, mondo gin bende kik gibi kar sandni.’ 29  To Ibrahim nowacho kama, ‘Gin gi Musa kod Jonabi; we giwinjgi.’+ 30  Eka nowacho ni, ‘Ooyo ngang’, Ibrahim wuonwa, ka ng’at moa kuom jo motho odhi irgi, gibiro loko chunygi.’ 31  To Ibrahim nodwoke ni, ‘Ka ok ginyal winjo Musa+ kod Jonabi, ok gibi winjo kata mana ng’at moa kuom jo motho.’”

Weche Moler Piny

Kata, “jatich mochung’ ne ot.”
Kata, “bath.” Bath achiel ne romo lita 22. Som Apendiks B14.
Kata, “kor” e dho Grik. Kor ne romre gi lita 220. Som Apendiks B14.
Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.
Grik, “Hades.” Som Tiend Weche.