Injili mar Luka 4:1-44

  • Jachien temo Yesu (1-13)

  • Yesu chako yalo Galili (14, 15)

  • Jo-Nazareth kwedo Yesu (16-30)

  • Yesu ni e sunagogi man Kapernaum (31-37)

  • Ochang mar Simon kod jomamoko (38-41)

  • Oganda yudo Yesu kamoro ma ji ok odakie (42-44)

4  Eka Yesu nowuok Jordan kopong’ gi roho maler, kendo roho nomiyo odhi e thim+  kuom ndalo 40 ka Jachien teme.+ Ne ok ochamo gimoro e ndalogo duto, omiyo ka ndalogo noserumo, kech nokaye.  Eka Jachien nowachone kama: “Ka in wuod Nyasaye, nyis ane kidini mondo olokre chiemo.”  To Yesu nodwoke niya: “Ondik ni, ‘Dhano ok bed mangima mana kuom chiemo kende.’”+  Eka Jachien notere malo mi nonyise ka diemo wang’ pinjeruodhi duto mag piny.+  Jachien nowachone kama: “Abiro miyi loch e wi pinjeruodhigi duto kod duong’gi nikech osemiyagi,+ kendo ng’at ma adwaro to amiyogi.  Omiyo, in, kigoyo chongi piny milama,* magi duto biro bedo meki.”  Yesu nodwoke kama: “Ondik niya: ‘Jehova* Nyasachu e ma onego ulam kendo en kende e ma onego utine.’”+  Notere Jerusalem mi nokete malo e wi hekalu e tado* molwor gi ohinga kendo nowachone niya: “Ka in wuod Nyasaye, dirri ane piny kiwuok kae+ 10  nimar ondik ni, ‘Enochik malaikene nikech in, mondo gimiyi arita maber,’ 11  kendo ‘Giniting’i e lwetgi mondo kik igo tiendi e kidi.’”+ 12  Yesu nodwoke kama: “Ne owach ni, ‘Kik item Jehova* Nyasachi.’”+ 13  Omiyo, ka Jachien nosetieko tembego duto, nowere kode nyaka kinde machielo mowinjore.+ 14  Koro Yesu noduogo Galili+ ka opong’ gi roho kendo weche mabeyo ma notimo nolandore kuonde duto e pinyno. 15  Bende, nochako puonjo e sunagokegi kendo ji duto ne miye duong’. 16  Eka nodhi Nazareth+ ka ma nodongoe kendo kaluwore gi kaka nojatimo chieng’ Sabato, nodonjo e sunagogi+ kendo ne ochung’ mondo osom. 17  Kuom mano, nomiye bug* janabi Isaya kendo noyawo bugno moelo ka ma ne ondikie niya: 18  “Roho mar Jehova* ni kuoma nikech nowira mondo aland wach maber ne jo ma odhier. Ne oora mondo aland ne jo moter e tuech ni koro gin thuolo, kendo wach yawo wenge muofni, mondo agony jo ma isando,+ 19  mondo ayal higa ma Jehova* oyiego.”+ 20  Bang’ mano, nodolo bugno mi nodwoke ne jakony-tich kae to nobet piny; kendo ji duto e sunagogi nochomo wang’gi tir kuome. 21  Eka nowachonegi niya: “Kawuononi, wach moa ei Ndiko ma ua winjoni ochopo kare.”+ 22  Ji duto nochiwo neno maber kuome kendo ne gihum nikech weche mang’won ma ne wuok e dhoge,+ kendo ne gipenjore kama: “Donge ma en wuod Josef, koso?”+ 23  Kuom mano, nokonegi niya: “Onge kiawa ni ubiro tiyo gi wachni kuoma, ‘Laktar, changri ane iwuon. Tim ane e gweng’u kae bende gik ma wasewinjo ni itimo Kapernaum.’”+ 24  Omiyo, nowacho kama: “Adier awachonu ni, onge janabi ma irwako e gweng’gi.+ 25  Kuom ranyisi, awachonu adier niya: Ne nitie mond liete mang’eny e Israel e kinde Elija, ka ne koth ok ochue kuom higni adek gi dweche auchiel, mi mano nomiyo kech mager okwako pinyno duto.+ 26  To e ma pod ok ne oor Elija ir mon-go, to mana ir chi liel ma ne ni Zarefath e piny Sidon.+ 27  Bende, ne nitie jodhoho mang’eny e Israel e kinde janabi Elisha; to onge kata achiel kuomgi ma ne obedo maler,* mak mana Naaman, Ja-Siria.”+ 28  Koro ji duto ma ne winjo wechego e sunagogi ne opong’ gi mirima,+ 29  mi ne gia malo kendo ne gigole mapiyo nyaka oko mar dala, mi ne gitere nyaka e geng got ka ma ne ogerie dalagino mondo giwite piny. 30  Kata kamano, nopasore e diergi mi odhi.+ 31  Eka ne olor kodhi Kapernaum e dala mar Galili. Kendo nopuonjogi e chieng’ Sabato,+ 32  mi ne gihum gi yo ma nopuonjogo+ nikech wechege ne nigi teko. 33  Koro ne nitie ng’at moro ma ne nigi jachien e sunagogi, kendo nokok gi dwol maduong’ niya:+ 34  “Yaye! En wach mane ma in-go kodwa, Yesu Ja-Nazareth?+ Ibiro mondo ikethwa, koso? Ang’eyo malong’o ni in e Ng’at Maler mar Nyasaye.”+ 35  To Yesu nokwere kama: “Ling’ thi, kendo wuog kuome.” Omiyo, ka jachiendno nosegoyo ng’atno piny e diergi, nowuok kuome ma ok ohinye. 36  Kuom mano, ji duto nowuoro mi ne giwacho e kindgi niya: “Magi weche manade mowachogi? Okwero jochiende gi teko maduong’ kendo giwuok oko!” 37  Omiyo, humbe nomedo landore kamoro amora e pinyno. 38  Bang’ wuok e sunagogi, nodonjo e od Simon. Koro min chi Simon ne nigi midhusi mager, mi ne gikwaye mondo okonye.+ 39  Omiyo, Yesu ne ochung’ e bathe kendo nokwero midhusino, mi tuono noweye. Gikanyono, noa malo kae to nochako tiyonegi. 40  To ka ne chieng’ podho, ji duto ma ne nigi jo ma tuore gi tuoche mopogore opogore nokelogi ire. Noketo lwete e wi moro ka moro kuomgi mochangogi.+ 41  Jochiende bende ne wuok kuom ji mang’eny ka gikok niya: “In e Wuod Nyasaye!”+ To nokwerogi ma ok oyienegi wuoyo,+ nimar ne ging’eyo ni en Kristo.+ 42  Ka ne piny oru, nowuok modhi kamoro ma ji ok ne odakie.+ To oganda nochako manye mi ne gidhi oko nyaka ka ma ne entie, kendo ne gitemo geng’e mondo kik owegi. 43  Eka nowachonegi kama: “Nyaka aland wach maber mar Pinyruodh Nyasaye e mier mamoko bende nikech mano e momiyo ne oora.”+ 44  Omiyo, nodhi nyime yalo e sunagoke man Judea.

Weche Moler Piny

Kata, “milama mana dichiel.”
Kata, “osuch hekalu.”
Buge ma kamago ne gin midolo e kede, to ne ilosogi gi pien kata gi gik mamoko.
Kata, “ne ochangi.”