Injili mar Luka 11:1-54

  • Kaka onego walem (1-13)

    • Lamo mar Ruoth (2-4)

  • Igolo jochiende gi lwet Nyasaye (14-23)

  • Jachien oduogo (24-26)

  • Mor madier (27, 28)

  • Ranyisi mar Jona (29-32)

  • Taya mar del (33-36)

  • Nobed malit ne jodin ma wuondore (37-54)

11  Koro noyudo en kamoro kolemo, to ka notieko, achiel kuom jopuonjrene nowachone niya: “Ruoth, puonjwae kaka dwalem, mana kaka Johana bende nopuonjo jopuonjrene.”  Omiyo, nowachonegi kama: “Ka ulemo, wachuru niya: ‘Wuonwa, nyingi mondo obed maler.*+ Pinyruodhi mondo obi.+  Miwa chiembwa modiechieng’ kaluwore gi dwarowa mapile.+  Wenwa richowa,+ nimar wan bende waweyo ne ji duto ma nigi gopewa;+ kendo kik iterwa e tem.’”+  Eka nokonegi niya: “Wawach ni achiel kuomu nigi osiepne moro, to odhi ire e dier otieno kendo kwaye ni, ‘Osiepna, holae makate adek  nimar wendo moro obworo e oda, to aonge gima anyalo miye.’  Eka osiepneno dwoke gi ei ot kama: ‘We chanda. Oselor dhoot kendo an gi nyithinda e otanda, ok anyal chung’ mondo amiyi gimoro.’  Awachonu ni, kata ka ok obi chung’ kendo miye gimoro kaka osiepne. Kuom adier, nikech jalo siko ka kwaye gi kinda,+ obiro chung’ kendo miye gik modwaro.  Omiyo, awachonu ni, sikuru ka ukwayo,+ to nomiu; sikuru ka umanyo, to unuyudi; sikuru ka udwong’o, to noyawnu.+ 10  Nikech ng’at ma kwayo imiyo,+ to ng’at ma manyo yudo, kendo ng’at ma dwong’o ibiro yawne. 11  Kuom adier, en wuoro ma ne e kindu ma ka wuode okwaye rech to obiro miye thuol kar miye rech?+ 12  Kata en ng’a ma ka wuode okwaye tong’ to obiro miye thomoni? 13  Kuom mano, ka un, kata obedo ni un jo maricho ung’eyo chiwo mich mabeyo ne nyithindu, donge Wuonu manie polo to biro chiwo roho maler e okang’ malach moloyo ne jo ma kwaye?”+ 14  Bang’e, nogolo jachien ma nomiyo ng’at moro obedo momo.+ Ka jachiendno nosewuok, momono nowuoyo kendo oganda nohum nono.+ 15  To jomoko kuomgi nowacho niya: “Jali golo jochiende kotiyo gi teko Belzebub,* jatend jochiende.”+ 16  To mondo giteme, jomoko noramo ni mondo omigi ane ranyisi+ moa e polo. 17  Nikech nong’eyo gima ne giparo,+ nokonegi niya: “Pinyruoth ma nigi ywaruok, kethore, kendo ot ma nigi ywaruok, podho. 18  Kamano bende, ka Satan nigi ywaruok e kinde owuon, ere kaka pinyruodhe biro chung’? Nimar uwacho ni agolo jochiende ka atiyo gi teko mar Belzebub. 19  Ka agolo jochiende ka atiyo gi teko mar Belzebub, un to jou gologi gi teko mar ng’a? Mano e momiyo gining’adnu bura. 20  To ka agolo jochiende ka atiyo gi lwet+ Nyasaye, adier, Pinyruodh Nyasaye osebironu kukia.+ 21  Ka ng’at ma ratego momanore gi gige lweny rito ode, onge ng’at ma ketho gige. 22  To ka ng’at ma ratego moloye obiro mi omonje kendo loye, ng’atno maye gige duto mag lweny ma nyocha ogeno, kae to opogo ji gik moseyako kuome. 23  Ng’at ma ok ni kora, kedo koda, to ng’at ma ok chok ji koda, keyogi.+ 24  “Ka jachien owuok kuom ng’ato, okalo kuonde ma onge pi komanyo kar yueyo, to ka ok oyudo, owacho ni, ‘Abiro dok e oda kama nawuokie.’+ 25  To bang’ chopo, oyudo ka oseyweye maler mobidhe. 26  Kae to odhi oluongo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, to bang’ donjo e odno, gidak kanyo. Omiyo, ngima ng’atno bedo marachie moloyo kaka chon.” 27  Koro sa ma nowacho wechegi, dhako moro noting’o dwonde e oganda mowachone niya: “Mano kaka oguedh* ich ma ne oting’i kod thunde ma ne idhodho!”+ 28  To nodwoko kama: “Ooyo, kar mano, jo mamor* gin jogo ma winjo wach Nyasaye kendo timo!”+ 29  Ka oganda ne chokore, nowacho niya: “Tieng’ni en tieng’ marach kendo omanyo ranyisi, to onge ranyisi ma ibiro miye mak mana mar Jona.+ 30  Nimar mana kaka Jona+ nobedo ranyisi ne Jo-Nineve, e kaka Wuod dhano nobed ranyisi ne tieng’ni. 31  Ruoth ma dhako ma noa yo milambo+ ibiro chier e kinde bura gi tieng’ni, mi enonyis ni gin jo ma bura oloyo, nikech nowuok e tung’ piny mondo obi owinj rieko mar Solomon. To neuru! ng’at maduong’ moloyo Solomon ni kae.+ 32  Jo-Nineve biro chier e kinde bura gi tieng’ni, mi gininyis ni tieng’ni bura oloyo, nikech Jo-Nineve noloko chunygi ka Jona noyalonegi.+ To neuru! Ng’at maduong’ moloyo Jona ni kae. 33  Bang’ moko taya, ng’ato kete, ok kama opondo kata e bwo okapu, to okete e wi gir chungo taya+ mondo jo ma donjo one ler. 34  Taya mar del en wang’. Ka wang’i ochomo kamoro achiel,* dendi duto bende bet gi ler,* to ka wang’i rach,* dendi bende bet mudho.+ 35  Kuom mano, neuru ni ler man kuomu ok en mudho. 36  Omiyo, ka dendi duto ler ma onge kamoro amora ma nigi mudho, obiro bet maler mana kaka taya ma rieny ka chiwoni ler.” 37  Ka nosewacho mano, Ja-Farisai moro nokwaye mondo odhi ochiem kode. Omiyo, nodonjo e ode mobedo kode piny e mesa. 38  Kata kamano, Ja-Farisaino nowuoro bang’ neno ni ok nologo* ka pok ochiemo.+ 39  To Ruoth nokone niya: “Un Jo-Farisai, ulwoko ng’e okombe kod ng’e san to iu opong’ gi ich-lach kod gik maricho.+ 40  Un jo ma pachgi ok ni kare! Ng’at ma noloso ng’eye, donge noloso iye bende, koso? 41  Chiwuru mich mag konyo jochan kowuok e chunyu to ubiro bet maler e gik mamoko duto. 42  Yaye nobednu malit un Jo-Farisai, nimar uchiwo achiel kuom apar mar mint,* kod rue,* gi kit alode mamoko duto,+ to usejwang’o tim makare kod hero Nyasaye! Nonego utim gigo, to ok ni koro ujwang’ gik mamokogo.+ 43  Yaye nobednu malit un Jo-Farisai nikech uhero kombe ma nyime* e sunagoke kod mos midhialougo e chirni!+ 44  Yaye nobednu malit nikech uchal gi liete ma ok nenre+ ma ji wuothoe ka ok ging’eyo!” 45  Achiel kuom jo molony e Chik nodwoke niya: “Japuonj, sa ma iwacho wechego, wan bende iyanyowa.” 46  Eka nowacho kama: “Yaye nobednu malit un bende ma ulony e Chik nikech uketo ne ji ting’ mapek, to un uwegi ok umulgi kata gi lith lwetu achiel!+ 47  “Yaye nobednu malit nikech ugero liete jonabi, to kwereu e ma nonegogi!+ 48  Kuom adier, un joneno mag timbe kwereu, to e ma pod uyie kodgi, nimar ne ginego jonabi+ to un ugero lietegi. 49  Mano e momiyo rieko mar Nyasaye nenore ka nowacho kama: ‘Abiro oronegi jonabi kod joote, mi ginineggi kendo ginisand moko kuomgi 50  mondo eka remb jonabi duto ma ne ochuer nyaka a chakruok piny obed e wi tieng’ni,+ 51  chakre gi remb Abel+ nyaka remb Zekaria, ma ne oneg e kind kendo mar misango kod ot.’*+ Ee, awachonu ni, ibiro ket rembgi e wi tieng’ni. 52  “Yaye nobednu malit un ma ulony e Chik nikech ne umayo ji ofungu mar ng’eyo Nyasaye. Un uwegi ne ok udonjo, to jo ma dwaro donjo bende ugeng’onegi!”+ 53  Koro ka noa kanyo, jondiko gi Jo-Farisai nochako chande ahinya kendo thung’e gi penjo mang’eny 54  ka gikiye mondo gimake kuom gima nonyalo wacho.+

Weche Moler Piny

Kata, “omi luor; omi duong’.”
Nying miluongogo Satan.
Kata, “mor.”
Kata, “oguedhi.”
Kata, “wang’i ler.” Grik, “wang’i yot.”
Kata, “pong’ gi ler.”
Grik, “nigi ich-lit.”
Tiende ni, lwoko lwedo kaluwore gi tim Jo-Yahudi.
Mint, dil, kod kumin gin kit yien moko ma chalo alode ma ji pidho e puothe matindo kae to itiyo kodgi e medo ndhadhu e chiemo.
‘Rue’ en ‘pega·non’ e dho Grik. En kit yath moro ma chalo alot, to itiyo kode e thieth kod medo ndhadhu e chiemo.
Kata, “mabeyo moloyo.”
Kata, “hekalu.”