Injili mar Luka 12:1-59

 • Thowi mar Jo-Farisai (1-3)

 • Luoruru Nyasaye, to ok dhano (4-7)

 • Ng’at ma hulo ni oyie kuom Kristo (8-12)

 • Ngero mar jamwandu mofuwo (13-21)

 • Weuru bedo gi parruok (22-34)

  • Kueth matin (32)

 • Beduru kurito (35-40)

 • Jarit mogen kod jarit ma ok ogen (41-48)

 • Ok kuwe, to pogruok (49-53)

 • Dwarore ni wanon kinde (54-56)

 • Loso ywaruok (57-59)

12  Gie kindeno, ka ne ji gana gi gana osechokore ma koro ne ginyonore giwegi, nowuoyo kowacho ne jopuonjrene niya: “Beduru motang’ gi thowi mar Jo-Farisai, ma en wuondruok.+  To onge gima oum ma ok bi fwenyore, kendo onge wach maling’ ling’ ma ok bi ng’ere.+  Omiyo, gima uwacho e mudho ibiro winj e ler, to gima ukuodho e uteu kar kendu ibiro yal e tat udi.  E wi mano, un osiepena+ awachonu ni, kik uluor jo ma nego ringruok to bang’ mano ok ginyal timo gimoro mokalo kanyo.+  To abiro nyisou ng’at monego uluor: Luoruru Ng’atno ma bang’ nego ng’ato, en gi nyalo mar wite e Gehena.*+ Ee, awachonu ni, luoruru Ng’atno.+  Donge oyundi abich ing’iewo mana gi pesa ma mingli ariyo,* koso? To e ma pod onge achiel kuomgi ma wi Nyasaye wilgo.+  To un, kata mana yie wiu duto osekwan.+ Kik uluor; un nengou duong’ ahinya moloyo oyundi mang’eny.+  “Awachonu ni, ng’at ma hulo e nyim ji ni ong’eya,+ Wuod dhano bende nohul e nyim malaike mag Nyasaye ni ong’eye.+  To ng’at ma kwer e nyim ji ni ok ong’eya, abiro kwer e nyim malaike mag Nyasaye ni ok ang’eye.+ 10  Kendo ng’at ma chayo Wuod dhano, ibiro wene, to ng’at ma chayo roho maler ok nowene.+ 11  Ka giterou e nyim ji mang’eny,* kata ir jo sirkal kata e nyim joloch, kik uparru kuom kaka ubiro dwoko weche modonjnugo, kata kuom gima ubiro wacho+ 12  nimar roho maler biro puonjou e sanogono gik monego uwachi.”+ 13  Eka ng’at moro ei oganda nowacho niya: “Japuonj, nyis owadwa mondo opogna mwandu ma wuonwa ne oweyo.” 14  Nopenje kama: “Omera, en ng’a moseketa jang’ad bura kata jathek e kindu ji ariyo?” 15  Kae to nowachonegi niya: “Yawuru wang’u kendo utang’ gi yore duto mag ich-lach,*+ nimar kata ka ng’ato nigi gik mogundho, ngimane ok otenore kuom gik ma en-go.”+ 16  Eka nogoyonegi ngero moro niya: “Puoth ng’at moro ma jamwandu ne onyak maber. 17  Omiyo, noparore e chunye kama, ‘Nikech koro aonge gi kama dakanie chamba, ang’o ma abiro timo?’ 18  Eka nong’ado niya, ‘Ma e gima abiro timo:+ Abiro muko utega mag keno kae to agero madongo moloyo, kendo kanyo anakanie chamba duto kod giga duto, 19  eka abiro wacho ne chunya kama: “Chunya, in gi gik mabeyo mang’eny misekano ne higni mang’eny ma biro; koro yue mos, chiem, imethi, kendo ibed mamor.”’ 20  To Nyasaye nowachone kama, ‘In ng’at mofuwo, e otienoni gidwaro ngimani. Kare gik misekanogo biro dong’ ne ng’a?’+ 21  Mano e gima timore ne ng’at ma kano mwandu ne en owuon, to ok en jamwandu e wang’ Nyasaye.”+ 22  Eka nowacho ne jopuonjrene niya: “Mano e momiyo awachonu ni, weuru bedo gi parruok e wi ngimau kuom gima ubiro chamo, kata kuom gima ubiro rwako.+ 23  Nimar ngima oloyo chiemo kendo del oloyo lewni. 24  Nonuru winj agak: Ok gichuo kata keyo, gionge gi deche kata ute keno; to pod Nyasaye pidhogi.+ Donge un nengou duong’ ahinya moloyo winy?+ 25  En ng’a kuomu ma kuom parruok nyalo medo bor mar ngimane kata mana gi bat* achiel? 26  Omiyo, ka ok unyal timo gima tin kamano, ang’o momiyo uparoru e wi gik mamoko modong’go?+ 27  Nonuru kaka maua dongo: Ok gichandre gi tich kendo ok gitwang’ lewni; to awachonu ni, kata mana Solomon e ber mar duong’ne duto, ok norwakore kaka achiel kuom maupego.+ 28  Koro ka Nyasaye rwako yien ayiena manie papgo kamano, ma gin gik ma betie kawuono to kiny iwitogi e mach, mano kaka obiro rwakou moloyo, un jo ma nigi yie matin-gi! 29  Omiyo, weuru bedo gi parruok ahinya kuom gima ducham kod gima dumadhi;+ 30  nikech mago duto e gik ma ogendni mag piny laworego gi kinda, to Wuonu ong’eyo ni udwaro gigo duto.+ 31  Kar mano, sikuru ka udwaro Pinyruodhe kendo gigo duto ibiro mednu.+ 32  “Un kueth matin,+ kik ubed maluor nimar Wuonu oseyie miyou Pinyruoth.+ 33  Usuru giu kendo uchiw mich mag konyo jochan.+ Losuru ofuke mag pesa ma ok kethre, ma gin mwandu ma ok rum e polo,+ kama jakuo ok chopie kendo kudni ok chamgie. 34  Nimar kama mwandu magu nitie, kanyo bende e kama chunyu nobedie. 35  “Rwakreuru kendo ubed moikore,+ bende teyni magu obed ka liel.+ 36  Beduru ka jo ma rito ruodhgi monego oduog+ koa e nyasi mar kend,+ mondo sa ma obiro mi odwong’o, to giyawone mapiyo. 37  Wasumbni mamor gin mago ma ka ruodhgi obiro to yudogi ka gineno. Adier awachonu ni, obiro rwakore owuon ne tich kendo miyo gibed piny e mesa kae to odhi irgi mondo otinegi. 38  To ka obiro e arita mar ariyo,* kata mana e mar adek,* moyudogi ka giikore, gin jo mamor! 39  To ng’euru wachni, ni ka wuon ot nyalo ng’eyo ni jakuo dhi biro e sa mane, ok dowe mondo otur ode.+ 40  Un bende beduru moikore, nikech e sa ma ok upar ni nyalore, e ma Wuod dhano biroe.”+ 41  Eka Petro nopenjo kama: “Ruoth, be wan e ma igoyonwa ngeroni kendwa, koso ne ji duto bende?” 42  To Ruoth nowacho niya: “En ng’a ma kuom adier e jarit* mogen, kendo mariek, mochung’ ne mwandu mag ruodhe, ma ruodhe biro keto e wi jotije duto mondo odhi nyime miyogi chiembgi e kinde mowinjore?+ 43  Misumba mamor en mano ma ruodhe kobiro to yude kotimo kamano! 44  Adier awachonu ni, obiro kete e wi gige duto. 45  To ka misumbano nyalo wacho e chunye ni, ‘Ruodha odeko,’ mi ochako goyo jotich ma chwo kod ma mon, kendo ochako chiemo, gi metho, kendo mer,+ 46  ruodh misumbano biro chopo e chieng’ ma ok opar kendo e sa ma ok ong’eyo, kendo obiro miye kum magerie moloyo, kae to omiye pok gi jo ma ok oyie. 47  Eka misumba ma nong’eyo maber dwaro mar ruodhe to ne ok oikore kata timo gima ruodhe nowachone, ibiro chwade del mang’eny.+ 48  To mano ma ne ok ong’eyo maber to notimo gik mowinjore gi chwat, ibiro chwade del manok. Kuom adier, ng’at momi mang’eny, nodwar kuome mang’eny, kendo ng’at ma oket e wi gik mang’eny, nodwar kuome mang’eny mokadho mapile.+ 49  “Ne abiro moko mach e piny, to ang’o machielo ma dadwar ka osemoke? 50  Kuom adier, an gi batiso ma ibiro batisago, to mano kaka chunya chandore nyaka chop otimre!+ 51  Be uparo ni ne abiro kelo kuwe e piny? Ooyo, awachonu ni, kar mano, ne abiro kelo pogruok.+ 52  Nikech chakre sani, ji abich manie ot achiel nobed gi pogruok, ka ji adek dok konchiel, to ariyo komachielo. 53  Ginipogre, wuoro gi wuode, kendo wuoyi gi wuon-gi, miyo gi nyare, kendo nyako gi min-gi, min wuoyi kod chi wuode, kendo chi wuoyi gi min chwore.”+ 54  Eka nowacho bende ne oganda kama: “Ka uneno bor polo koting’ore yo imbo, gie sano uwacho ni, ‘Kodh yamo mager biro,’ to timore kamano. 55  To ka uneno ka yamb milambo kudho, uwacho ni, ‘Piny biro bedo maliet ahinya,’ to timore. 56  Un jo ma wuondore, ung’eyo nono kaka kit piny gi polo chal, to obet nade ni ok ung’eyo nono kinde ma sani?+ 57  Ang’o momiyo un uwegi ok upog bende gik makare? 58  Kuom ranyisi, sa ma udhi ir jatelo gi ng’at modonjoni e bura, chak loso ywaruok manie kindu ka pod un e yo mondo kik oteri e nyim jang’ad bura kae to jang’ad bura keti e lwet jatij od bura, to bang’e jatij od burano witi e jela.+ 59  Awachonu ni, adier, ok ibi wuok kanyo ngang’ nyaka chop ichul pesa* duto ma dwarore.”

Weche Moler Piny

Grik, “asarion.” Som Apendiks B14.
Kata, “e nyim sunagoke.”
Kata, “gombo.”
Chakre sa auchiel otieno nyaka gimoro sa ochiko otieno.
Kar sa adek otieno nyaka sa auchiel otieno.
Kata, “jatich mochung’ ne ot.”
Grik, “lepton ma idong’go.” Som Apendiks B14.