Injili mar Luka 7:1-50

  • Yie ma jatend-askeche moro nonyiso (1-10)

  • Yesu chiero wuod chi liel e dala mar Nain (11-17)

  • Opak Johana Jabatiso (18-30)

  • Bura oloyo tieng’ ma odagi winjo wach (31-35)

  • Owe ne dhako moro richone (36-50)

    • Ngero mar jogowi (41-43)

7  Ka nosetieko wacho ne ji wechego duto, nodhi Kapernaum.  Ne nitie misumba jatend-jolweny* moro ma ne tuo ahinya kendo ne chiegni tho.+ Jatelono ne ohere ahinya.  Ka jatelono nowinjo humb Yesu, nooro jodongo moko mag Jo-Yahudi ire ni gikwaye mondo obi ochangne misumbane.  Ne gibiro ir Yesu mi ne gisaye gi sinani kama: “Jalo en ng’at mowinjore mondo itimne kamano  nikech ohero ogandawa kendo nogeronwa sunagogi.”  Omiyo, Yesu nowuok mi odhi kodgi. To ka nochiegni chopo e odno, jatend-jolwenyno* noyudo oseoro osiepene mondo owachne niya: “Ruoth, kik ichandri nimar ok an ng’at mowinjore ma dibi e oda.+  Mano e momiyo ne aneno ni ok awinjora biro iri. Kata kamano, wach awacha gimoro mondo jatija ochangi.  Nimar an bende an e bwo jomamoko, bende an gi askeche moko e bwoya, kendo anyalo wacho ne moro ni, ‘Dhi!’ to odhi, kendo wacho ne machielo ni, ‘Bi!’ to obiro, kendo wacho ne misumbana ni, ‘Tim mae!’ to otimo.”  Ka ne Yesu owinjo wechego, nohum gi ng’atno, mi nolokore kong’iyo oganda ma ne luwe mowachonegi niya: “Awachonu ni, kata mana e Israel pok ayudoe yie maduong’ ma chal kama.”+ 10  Ka jo ma ne oorgo nodok e odno, ne giyudo misumbano ka ngima.+ 11  Mapiyo bang’ mano, nodhi nyaka e dala miluongo ni Nain to jopuonjrene kod oganda maduong’ ne wuotho kode. 12  Ka nochiegni gi dho ranga dalano, ne nitie ng’at motho ma ne oting’ kitero oko. Ne en wuoyi achiel kende, kendo min-gi ne en chi liel.+ Oganda moro buora moa e dalano bende ne ni kode. 13  Ka Ruoth noneno dhakono, ne okeche+ mi nowachone niya: “We ywak.”+ 14  Bang’ mano, nosudo momulo gima noting’ie wuoyi mothono, mi joting’o ne ochung’ kar tiendgi. Eka nowacho kama: “Rawera, awachoni ni, a malo!”+ 15  Eka ng’at ma nothono nobet mi ochako wuoyo, kendo Yesu ne ochiwe ne min mare.+ 16  Koro luoro nomako ogandano duto kendo ne gimiyo Nyasaye duong’ ka giwacho niya: “Osechung janabi maduong’ e dierwa,”+ kendo ni, “Nyasaye oseparo joge.”+ 17  Gima notimono nolandore e Judea duto kod alwora duto mar pinyno. 18  Koro jopuonjre Johana nodhi mowacho ne Johana wechego duto.+ 19  Omiyo, Johana noluongo ariyo kuomgi mi noorogi ir Ruoth mondo gidhi gipenje niya: “Be in e Jal Mabiro,+ koso onego warit ng’at machielo mopogore?” 20  Ka ne gibiro ire, jogo nowachone kama: “Johana Jabatiso oseorowa iri mondo wapenji kama, ‘Be in e Jal Mabiro, koso onego warit ng’at machielo mopogore?’” 21  E sa nogono, nochango ji mang’eny ma ne nigi tuoche gi midekre malich,+ kendo nogolo jochiende, kendo noyawo wenge muofni mang’eny. 22  Kae to nodwokogi niya: “Dhiuru mondo unyis Johana gik ma useneno kendo ma usewinjo: Muofni koro neno,+ pudhe wuotho, jodhoho bedo maler, jo ma itgi odino winjo,+ jo motho ichiero, kendo jo ma odhier iwachonegi wach maber.+ 23  Ng’at mamor en ng’atno ma ok chwanyre nikech an.”+ 24  Ka jo ma Johana nooro ne osea, Yesu nopenjo oganda e wi Johana niya: “Ang’o ma ne udhi neno e thim? Odundu ma yamo yiengo, koso?+ 25  Kare ang’o ma nudhi neno? Ng’at morwako lewni mayom, koso?+ Jo ma rwako lewni mabeyo ahinya kendo modak e ngima mayom yudore e ute ruodhi. 26  Kuom adier, kare ang’o ma ne udhi neno? Janabi? Adier, awachonu ni ne udhi neno ng’at moloyo kata janabi gi duong’.+ 27  En e ma ne ondik wachne niya: ‘Ne! Aoro jaotena e nyimi ma biro ikoni yo.’+ 28  Akonu ni, kuom jo ma mon onyuolo, onge ng’at maduong’ moloyo Johana, to ng’at matinie mogik e Pinyruodh Nyasaye duong’ moloye.”+ 29  (Ka ji duto kod josol osuru nowinjo mano, ne giwacho ni, Nyasaye en ng’at makare, nimar noyudo osebatisgi gi batiso mar Johana.+ 30  To Jo-Farisai kod jo ma ne olony gi Chik nochayo dwaro mar Nyasaye,+ nikech Johana ne ok obatisogi.) 31  “Kuom mano, anapim tieng’ni gi ng’a, to gichal gi ng’a?+ 32  Gichal gi nyithindo matindo mobet e chiro to giluongore ka giwacho niya: ‘Ne wagoyonu asili to ne ok umiel; ne wagoyo nduru to ne ok uywak.’ 33  Kamano bende, Johana Jabatiso osebiro ka ok ochiem kendo ka ok omadh divai,+ to uwacho kama: ‘En gi jachien.’ 34  Wuod dhano osebiro kochiemo kendo kometho, to uwacho ni: ‘Neuru! Ng’at ma iye lach kendo ma jamadh divai, osiep josol osuru gi joricho!’+ 35  Kata kamano, rieko ng’ere ni en kare kokalo kuom nyithinde duto.”*+ 36  Koro, achiel kuom Jo-Farisai nosiko ka kwaye mondo odhi ochiem kode. Omiyo, nodonjo e od Ja-Farisaino mi nobet e mesa.’ 37  Dhako moro ma ne ong’ere e dalano kaka jaricho nowinjo ni Yesu ne chiemo e od Ja-Farisaino, mi nokelo chupa mar alabasta moting’o mo ma nigi suya mamit.+ 38  Eka bang’ dhi gi ka ng’e Yesu e tiende, noywak mi pi wang’e oton e tiende Yesu, kendo noyweyogi gi yie wiye. Bende, nonyodho tiendene mi nooloe mo ma nigi suya mamitno. 39  Bang’ neno mano, Ja-Farisai ma noyudo ogwele nowacho e chunye kama: “Ka dine bed ni ng’atni en janabi adier, dine ong’eyo ni dhako momuleno en ng’a kendo ni en jaricho.”+ 40  To Yesu nodwoke niya: “Simon, an gi wach moro ma adwaro wachoni.” Nokone kama: “Japuonj, wachnago!” 41  “Nitie ji ariyo ma ne nigi gop jaholo moro; achiel ne nigi gowi mar dinari* 500, to machielo dinari 50. 42  Ka ne gionge gi gima digichulego, noweyonegi ma onge wach moro. Kuom mano, en ng’ano kuomgi ma biro here moloyo?” 43  Simon nodwoke kama: “Aparo ni en jalno ma noweyone gowi mang’eny.” Yesu nowachone niya: “Ing’ado wach kare.” 44  Bang’ mano, nolokore ir dhakono mowacho ne Simon kama: “Ineno dhakoni? Sa ma ne adonjo e odi, ne ok imiya pi mar lwoko tiendena. To dhakoni osechwero pi wang’e e tiendena kendo oseyweyogi gi yie wiye. 45  In ne ok inyodha, to dhakoni, chakre sa ma nende adonjo ka, pok oweyo nyodho tiendena. 46  In ne ok iolo mo e wiya, to dhakoni oseolo mo ma nigi suya mamit e tiendena. 47  Nikech mano awachoni ni, kata obedo ni richone ng’eny,* osewene+ nikech herane mogundho. To ng’at ma iwene manok, e ma herane nok.” 48  Eka nowacho ne dhakono niya: “Richoni oweni.”+ 49  Jo ma nobet kode e mesa nowacho e kindgi niya: “Ma en ng’at manade ma weyo ne ji kata mana richo?”+ 50  To nowacho ne dhakono kama: “Yieni oseresi;+ dhi gi kuwe.”

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Kata, “gik motimo.”
Kata, “dongo.”