Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

B1

Wach Maduong’ ma Muma Wuoyoe

Jehova Nyasaye e ma nigi ratiro mar locho. Lochne e ma berie moloyo. Dwache ne dhano kod piny biro chopo.

Bang’ 4026 K.K.P.

“Thuol” kwedo ratiro ma Jehova nigo mar locho kaachiel gi yo molochogo. Jehova singo ni obiro kelo ‘kodhi,’ ma ne dhi ketho chuth thuol ma en Satan. (Chakruok 3:1-5, 15) Kata kamano, Jehova weyo ne dhano thuolo mondo giloch e wigi giwegi, ka Satan e ma chikogi.

1943 K.K.P.

Jehova nyiso Ibrahim ni ‘kodhi’ mosingno ne dhi wuok e anyuolane.—Chakruok 22:18.

Bang’ 1070 K.K.P.

Jehova singo ne Ruoth Daudi kae to bang’e osingo ne wuode Solomon ni ‘kodhi’ ma nosingno ne dhi wuok e anyuolagi.—2 Samuel 7:12, 16; 1 Ruodhi 9:3-5; Isaya 9:6, 7.

29 B.K.

Jehova nyiso ni Yesu e ‘kodhi’ ma nosingi kendo ni en e ma ne odhi bedo e kom-loch mar Daudi.—Jo-Galatia 3:16; Luka 1:31-33; 3:21, 22.

33 B.K.

Thuol ma en Satan, hinyo ‘kodhino’ kuom kinde matin; notimo mano kuom nego Yesu. Jehova chiero Yesu komiye ngima e polo kendo orwako nengo ma Yesu nochiwo ka ne ochiwo ngimane makare chuth kaka misango, ma en gima yawo yo mondo owe ne ji richogi kendo mondo omi koth Adam ngima ma nyaka chieng’.—Chakruok 3:15; Tich Joote 2:32-36; 1 Jo-Korintho 15:21, 22.

Chiegni higa mar 1914

Yesu wito thuol ma en Satan, e piny, kendo olorone kuno kuom kinde matin.—Fweny 12:7-9, 12.

Kinde Mabiro

Yesu tueyo Satan kuom higni 1,000 kae to bang’e okethe chuth, to mano e tiend ketho wiye. Dwach Jehova ne piny kod dhano chopo, iketo nyinge obed maler, kendo inyiso ni yo ma olochogo e ma ber.—Fweny 20:1-3, 10; 21:3, 4.