Injili mar Luka 13:1-35

  • Lokuru chunyu, nono to ibiro kethu (1-5)

  • Ngero mar yadh ng’owo ma ok nyag olemo (6-9)

  • Ichango dhako ma ong’ol chieng’ Sabato (10-17)

  • Ngero mar koth karadali kod thowi (18-21)

  • Kinda dwarore mondo ng’ato odonj e dhoot madiny (22-30)

  • Oluong Herode ni ‘bwe’ (31-33)

  • Yesu ywago Jerusalem (34, 35)

13  Gie kindeno, jomoko ma ne ni kanyo nokelone wach e wi Jo-Galili ma Pilato noruwo rembgi gi misengni ma ne gichiwo.  En nodwokogi kama: “Be uparo ni Jo-Galiligo ne gin joricho ma loyo Jo-Galili mamoko duto nikech ne giyudo sandruok ma kamano?  Awachonu ni ooyo; ka ok uloko chunyu, to uduto ibiro kethu kamano.+  Kata ji 18 ma ot ma rabora nopodho kuomgi Siloam kendo negogi. Be uparo ni ne gin joketho moloyo jomamoko duto modak Jerusalem?  Awachonu ni ooyo; ka ok uloko chunyu, to uduto ibiro kethu kaka gin.”  Eka nodhi nyime goyo ngero kama: “Ng’at moro nopidho yadh ng’owo e puothe mar mzabibu, kendo nobiro manyo olemo kuome to ok noyudo.+  Nowacho ne jatij puoth mzabibu ni, ‘Sani koro en higa mar adek ma asebedo ka abiro manyo olemo e ng’owoni, to ok ayud gimoro. Tong’e! Marang’o oketho lowo nono?’  To en nodwoke ni, ‘Ruodha, yie iweye ane higa achiel mondo adoye kendo aketne manyiwa.*  Ka onyago olemo e kinde ma biro, mano nobed maber; to ka ok onyago eka initong’e.’”+ 10  Koro noyudo opuonjo e sunagogi moro chieng’ Sabato. 11  To ne nitie dhako moro kanyo ma jachien ne osemiyo odolore kuom higni 18 kendo ne ok onyal chung’ tir kata matin. 12  Ka Yesu nonene, nowachone kama: “Dhako, osegonyi kuom tuoni.”+ 13  Kendo noketo lwete kuome, mi gikanyono noriere tir mochako miyo Nyasaye duong’. 14  To jatelo ma tayo e sunagogi nobedo gi mirima nikech Yesu nochango ng’ato chieng’ Sabato mi nowacho ne oganda niya: “Nitie odiechienge auchiel ma ji onego otiyee;+ omiyo biuru e odiechiengego mondo ochangu, to ok e chieng’ Sabato.”+ 15  To Ruoth nodwoke niya: “Un jo ma wuondore,+ donge ng’ato ka ng’ato kuomu jagonyo ruadhe kata pundane kogole e kul kendo otere modho?+ 16  Koro dhako ma nyar Ibrahimni, ma Satan osetueyo kuom higni 18, donge ber ka ogonye kuom gima osetueyeni kata ka en chieng’ Sabato, koso?” 17  Eka ka nowacho wechego, jogo duto ma ne kwede wigi nokuot, to ogandano duto nobedo mamor gi honni ma notimo.+ 18  Omiyo, nodhi nyime wacho kama: “Pinyruodh Nyasaye chal gi ang’o, kendo anyalo pime gang’o? 19  Ochal gi koth karadali ma ng’ato nokawo mopidho e puothe, mi kodhino nodongo mobedo yath kendo winy mag polo nodak e bedene.”+ 20  Nowacho kendo niya: “Anyalo pimo Pinyruodh Nyasaye gang’o? 21  Ochal gi thowi ma dhako moro nokawo moruwogo mogo agulni adek madongo,* nyaka mogono duto nokuot.”+ 22  Eka nowuotho e dala ka dala kod gweng’ ka gweng’ kopuonjo sa ma nodhi Jerusalem. 23  Koro ng’at moro nopenje kama: “Ruoth, be jo manok e ma ibiro resi?” Nodwokogi kama: 24  “Keduru matek mondo udonj e dhoot madiny,+ nikech awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjo to ok gininyal. 25  Ka wuon ot ochung’ mi oloro dhoot, ubiro chung’ oko kudwong’o dhoot kendo kusayo niya, ‘Ruoth, yawnwae.’+ To nodwoku kama: ‘Ok ang’eyo ka ma uwuokie.’ 26  Eka unuchak wacho kama, ‘Ne wachiemo kendo ne wametho e nyimi, bende ne ipuonjo ji e wang’ yorewa madongo.’+ 27  To obiro dwokou ni, ‘Ok ang’eyo ka ma uwuokie. Auru e nyima, un duto ma timbeu ok ni kare!’ 28  Kanyo e ka ma unuywagie kendo unumuodie lekeu, e kinde mubiro nenoe Ibrahim, gi Isaka, gi Jakobo, kod jonabi duto e Pinyruodh Nyasaye, ka un to osewitu oko.+ 29  E wi mano, ji nobi kowuok yo wuok-chieng’ gi yo podho-chieng’ kod nyandwat gi milambo, kendo ginibed e mesa e Pinyruodh Nyasaye. 30  To nitie jo ma achien ma nobed mokwongo, to nitie jo mokwongo, ma nobed ma achien.”+ 31  E sa nogono, Jo-Farisai moko nobiro mowachone niya: “Wuog ia kae nimar Herode dwaro negi.” 32  To Yesu nokonegi kama: “Dhiuru uwach ne bweno* niya: ‘Agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to e odiechieng’ mar adek noyud ka asetieko.’ 33  Kata kamano, nyaka adhi nyime gi wuodha kawuono gi kiny kod orucha, nimar ok owinjore* oneg janabi oko mar Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, in janeg jonabi kendo jachiel jo ma oor iri gi kite.+ Mano kaka nyading’eny ne adwaro choko nyithindi mana kaka gweno choko nyithinde e bwo buombene! To un ne ok udwar.+ 35  Neuru! Odu osejwang’nu.+ Awachonu ni, ok ununena kendo, nyaka chop uwach kama: ‘Ng’at moguedh en ng’at ma biro e nying Jehova!’”*+

Weche Moler Piny

Kata, “mbolea.”
Grik, “sea.” Sea achiel ne romo lita 7 kama. Som Apendiks B14.
E Israel, ne ji kawo bwe kaka le ma nigi riekni maling’ ling’.
Kata, “ok nyalre.”