Injili mar Luka 14:1-35

  • Ichango ng’at ma dende kuodo pi chieng’ Sabato (1-6)

  • Bed wendo ma bolore (7-11)

  • Gwel joma ok nyal chuli (12-14)

  • Ngero mar welo ma norendore (15-24)

  • Ting’ mar bedo japuonjre Yesu (25-33)

  • Chumbi molalo ndhadhu (34, 35)

14  Kinde moro nodhi chiemo e od jatend Jo-Farisai moro chieng’ Sabato, kendo ne ginono ahinya gik ma notimo.  To e nyime ne nitie ng’at moro ma ne nigi tuo ma miyo del kuodo pi.  Omiyo, Yesu nopenjo jo ma ne olony e Chik kod Jo-Farisai niya: “Be chango ng’ato chieng’ Sabato en gima owinjore gi chik, koso?”+  To ne giling’ thi. Kae to noketo lwete kuome mochange eka noweye mondo odhi.  Nopenjogi niya: “En ng’a kuomu ma ka wuode kata ruadhe olwar e soko+ chieng’ Sabato, to ok obi gole oko gikanyono?”+  To ne ok ginyal dwoke wachno.  Eka nogoyo ngero moro ne welo ma nogwel, bang’ neno kaka ne giyiero kuonde moyiedh mogik.+ Nowachonegi niya:  “Ka ng’ato ogweli e nyasi mar kend, kik idhi ibed kama oyiedhi ahinya.+ Di po ka ng’atno osegwelo jal machielo modhial moloyi.  Eka onyalo biro mowachni niya: ‘We mondo jali e ma obed kanyo.’ Eka iniwuog kanyo gi wich-kuot kidhi bet kama ni piny mogik. 10  To ka ogweli kamoro, dhi ibed kama ni piny mogik mondo ka ng’at mogweli obiro, enowachni ni, ‘Osiepa, dhi ane malo kacha.’ Eka iniyud duong’ e nyim welo weteni duto.+ 11  Nimar ng’ato ma ng’awore malo, noduoke piny, to ng’at ma duokore piny, nong’awe malo.”+ 12  Nowacho bende ne ng’at ma ne ogweleno kama: “Ka iloso chiemb odiechieng’ kata modhiambo, kik iluong osiepeni, kata oweteni, kata wedeni, kata joweteni momew. Di po ka kinde moro gin bende gigweli, kae to mano bedo ka gima gichuli. 13  To ka iloso nyasi, gwel jo ma odhier, gi jo ma ong’ol, gi pudhe, kod muofni;+ 14  kendo inibed mamor nimar gionge gima ginyalo chuligo. Nikech ibiro chuli e kinde chier+ mar jo makare.” 15  Bang’ winjo wechego, achiel kuom welo wetene nowachone niya: “Ng’at mamor* en ng’atno ma chiemo e nyasi mar Pinyruodh Nyasaye.” 16  Yesu nokone kama: “Ng’at moro noloso nyasi maduong’ godhiambo,+ mi nogwelo ji mang’eny. 17  Ka seche nosechopo, nooro misumbane mondo odhi owach ne jo ma nogwel ni, ‘Biuru, nikech koro gik moko duto oseikore.’ 18  To giduto ne girendore.+ Ng’at mokwongo nowachone ni, ‘Eka aa ng’iewo puodho moro, to adwaro ni adhi anene; akwayi, ng’wonna.’ 19  Machielo nowacho ni, ‘Eka aa mana ng’iewo dhok moromo tiyo gi jok abich,* kendo adwaro ni adhi atemgi ane; akwayi, ng’wonna.’+ 20  To pod machielo nowacho ni, ‘Eka aa mana kendo, omiyo ok anyal biro.’ 21  Omiyo, misumbano noduogo mowacho wechego ne ruodhe. Eka wuon ot nobedo gi mirima mi nowacho ne misumbane ni, ‘Wuog idhi mapiyo e wang’ yore madongo gi yore mag dala, kendo ikel kae jo ma odhier, gi jo ma ong’ol, gi muofni, kod pudhe.’ 22  Bang’ kinde, misumbano nowacho kama, ‘Ruodha, osetim kaka ne ichiko, to thuolo pod nitie.’ 23  Omiyo, ruoth nowacho ne misumbano ni, ‘Wuog idhi e yore madongo gi matindo, kendo ichun-gi gibi mondo oda opong’.+ 24  Nimar awachonu ni, onge ng’ato kuom jo ma ne ogwel ma biro bilo chiemo e nyasina.’”+ 25  Koro, oganda mang’ongo ne wuotho kode kendo nolokore mowachonegi kama: 26  “Ka ng’ato biro ira to ok osin* gi wuon-gi, gi min-gi, gi chiege, gi nyithinde, gi owetene, kod nyiminene, ee, to kata mana gi ngimane owuon,+ ok onyal bedo japuonjrena.+ 27  Ng’at ma ok ting’ yadh-sandne* kendo luwa, ok onyal bedo japuonjrena.+ 28  Kuom ranyisi, en ng’a kuomu ma ka dwaro gero ot ma rabora to ok obi bet piny mondi kendo kwano nengo mondo one ka be onyalo tieko odno? 29  Nono to onyalo keto mise mar odno kae to tieke tame, eka ji duto ma neno mano chako jare 30  niya: ‘Ng’atni nochako gedo to tieko otame.’ 31  Kata, ere ruoth ma ka dhi kedo e lweny gi ruoth machielo, ok obi bet piny mondi mi ong’ad paro ka be onyalo tiyo gi jolweny 10,000 e kedo gi jal ma birone gi jolweny 20,000? 32  Ka kuom adier ok onyal kedo kode, obiro oro joote mondo gidhi gilos kuwe gi ng’atno ka pod ng’atno ni mabor. 33  E yo ma kamano, ng’euru ni onge ng’ato kuomu ma nyalo bedo japuonjrena ka ok owere gi gik moko duto ma en-go.+ 34  “Kuom adier, chumbi ber. To ka chumbi olalo ndhadhu, ibiro ti kode e twono ang’o?+ 35  Obedo gima ok owinjore ne lowo kata manyiwa. Ji wite oko. Ng’at ma nigi it ma winjo mondo owinji.”+

Weche Moler Piny

Kata, “moguedhi.”
Kata, “dhok apar.”
Kata, “ohero mana matin.”