Injili mar Luka 2:1-52

  • Inyuolo Yesu (1-7)

  • Malaike fwenyore ne jokwath (8-20)

  • Itero Yesu nyangu kendo ipwodhe (21-24)

  • Simeon neno Kristo (25-35)

  • Ana wuoyo e wi nyathi ma Yesu (36-38)

  • Gidok Nazareth (39, 40)

  • Yesu ni e hekalu ka en jahigni 12 (41-52)

2  Koro e ndalogo, Kaisar Augusto nogolo chik mondo ondik nying ji e piny mangima.  (Okang’ mar ndiko nying ji mokwongono notimore ka Kwirinio e ma ne en gavana e Siria.)  Kendo ji duto nodhi thuchegi mondo ondik nyinggi.  Josef+ bende nowuok Nazareth man Galili modhi Judea nyaka e dala Daudi ma iluongo ni Bethlehem,+ nikech ne en ja dhood Daudi.  Nodhi mondo ondik nyinggi kaachiel gi Maria ma noyudo osekendo kaka ne gisesingore,+ to koro ne ochiegni nyuol.+  Ka ne gin kuro, kindene mar nyuol nochopo.  Nonyuolo wuode makayo,+ kendo noboye gi nanga mi nopiele e sanduk mimiyoe dhok chiemo+ nikech ne onge od bworo ma ne ginyalo betie.  E alworano, ne nitie jokwath ma ne odak oko e pewe, kendo ne girito kuethgi gotieno.  Apoya nono, malaika mar Jehova* ne ochung’ e nyimgi, kendo duong’ mar Jehova* norienynegi koni gi koni mi ne giluor ahinya. 10  Kata kamano, malaikano nokonegi kama: “Kik uluor, nimar neuru! ahulonu wach maber mar mor maduong’ ma ji duto biro bedogo. 11  Nikech kawuono osenyuolnu jawar+ ma en Kristo Ruoth+ e dala Daudi.+ 12  Kendo ma e ma nobednu ranyisi: Ubiro yudo nyathi mayom ma obo gi nanga ka onindo e sanduk mimiyoe dhok chiemo.” 13  Apoya nono, oganda maduong’ mar malaike mag polo+ ne oriwore gi malaikano ka gipako Nyasaye kama: 14  “Duong’ obed ne Nyasaye man malo kendo kuwe obed e wi piny e kind jo ma oyiego.” 15  Omiyo, ka malaikego nosedok e polo, jokwath nowacho e kindgi niya: “Wadhiuru Bethlehem mondo wane gima osetimore, ma Jehova* osemiyo wang’eyo.” 16  Eka ne gidhi mapiyo kendo ne giyudo Maria gi Josef kod nyathi mayomno ka opiele e sanduk mimiyoe dhok chiemo. 17  Ka ne gineno mano, ne giwacho wach ma nosewachnegi e wi nyathino. 18  Kendo jogo duto ma nowinjo nowuoro gik ma jokwathgo nowachonegi, 19  to Maria nokano wechego duto, koparo tiendgi e chunye.+ 20  Eka jokwath nodok ka gimiyo Nyasaye duong’ kendo pake nikech duto ma ne gisewinjo kendo neno mana kaka nosewachnegi. 21  Bang’ odiechienge aboro, ka kinde nochopo mar tere nyangu,+ ne ochake ni Yesu, ma en nying ma malaika nomiye ka pok nomak ichne.+ 22  Bende, ka kinde nochopo mar pwodhe kaluwore gi Chik Musa,+ ne gitere nyaka Jerusalem mondo gichiwe ne Jehova* 23  mana kaka ondik e Chik Jehova* niya: “Yawuoyi duto makayo nyaka luong ni maler mar Jehova.”*+ 24  Kendo ne gichiwo misango kaluwore gi Chik Jehova* ma wacho niya: “Akuche ariyo madongo kata akuche ariyo matindo.”+ 25  Ne nitie ng’at moro Jerusalem ma nyinge Simeon, ne en ng’at makare moluoro Nyasaye, kendo norito kinde hoch mar Israel.+ Ne en gi roho maler. 26  E wi mano, Nyasaye noseelone kokalo kuom roho maler ni ok nodhi tho ka pok oneno Kristo mar Jehova.* 27  Simeon nobiro e hekalu kitaye gi roho maler sa ma jonyuol Yesu nokele e hekalu mondo gitimne kaka ne itimoga kaluwore gi Chik.+ 28  Noting’o nyathino e bade mi nopako Nyasaye kowacho niya: 29  “Wuon Loch Duto, eri koro iseyie mondo misumbani odhi gi kuwe+ kaluwore gi kaka ne isewacho. 30  Nimar wang’a oseneno yori mar kelo warruok+ 31  ma iseiko e wang’ ji duto,+ 32  ler+ mar golo gima geng’o wang’ ogendni,+ kendo ma kelo duong’ ne jogi Israel.” 33  Wuon nyathino gi min mare nomedo wuoro gik ma ne iwacho kuome. 34  Bende, Simeon noguedhogi kendo nowacho ne Maria min nyathino kama: “Nyathini oseket mondo omi ji mang’eny e Israel olwar+ kendo ochung’,+ kendo mondo obed ranyisi ma ibiro wuo kuome marach+ 35  (ee, nitie ligangla moro mabor mibiro chwoyigo),+ mondo mi paro manie chuny ji mang’eny oelre.” 36  Koro ne nitie janabi moro ma nyinge Ana, ma nyar Fanuel ma dhood Asher. Dhakoni hike noseniang’ kendo nodak gi chwore mana kuom higni abiriyo bang’ kend margi. 37  Ne en chi liel ma koro ne jahigni 84 kendo ne ok obarega e hekalu kotiyo tij Nyasaye odiechieng’ gi otieno, kotueyo chiemo, kendo lemo kosayo. 38  E sa nogono, nobiro machiegni mochako goyo erokamano ne Nyasaye kendo nowuoyo e wi nyathino gi ji duto ma ne kiyo resruok mar Jerusalem.+ 39  Omiyo, ka ne gisetimo gigo duto kaluwore gi Chik Jehova,*+ ne gidok Nazareth+ man Galili. 40  Nyathino nodhi nyime dongo kobedo motegno, ka riekone medore ameda, kendo Nyasaye ne oyie kode.+ 41  Koro higa ka higa, jonyuolne ne dhiga Jerusalem e sawo mar Pasaka.+ 42  To ka noromo jahigni 12, ne gidhi Jerusalem mana kaka ne itimoga sawono.+ 43  Ka ndalo mag sawono norumo kendo koro ne gidok dala, rawera ma Yesu nodong’ chien Jerusalem to jonyuolne ne ok ofwenyo. 44  Ne giparo ni ne en gi jo ma ne giwuothogo, kendo ne gitieko wuodh odiechieng’ achiel, eka ne gichako manye e kind wedegi kod osiepegi. 45  To ka ne ok giyude, ne gidok Jerusalem kendo ne gimanye gi kinda ahinya. 46  Eka bang’ ndalo adek ne giyude e hekalu kobet e dier jopuonj, kowinjogi kendo kopenjogi penjo. 47  To jogo duto ma ne winje ne siko ka wuoro riekone mar ng’eyo tiend weche kod kaka ne odwoko.+ 48  Koro ka jonyuolne nonene, ne gihum, kendo min mare nopenje niya: “Nyathina, isetimonwa kama nang’o? An kod wuoru wasechandore ahinya ka wamanyi.” 49  To nodwokogi niya: “Ang’o momiyo ne umanya? Ne ok ung’eyo ni nyaka abed e od Wuora?”+ 50  Kata kamano, ne ok giwinjo tiend gima nowachonegi. 51  Eka ne olor kodgi mi gidok Nazareth, kendo nodhi nyime luwo kaka ne gichike.+ Bende, min-gi nokano wechego duto e chunye.+ 52  Yesu ne dongo ka riekone medore ameda kendo Nyasaye kod ji ne omedo bedo mamor kode.