Injili mar Luka 21:1-38

 • Pesa ma mingli ariyo mag chi liel modhier (1-4)

 • RANYISI MAG GIK MA BIRO TIMORE (5-36)

  • Lwenje, yiengni madongo mag piny, tuoche, nok mar chiemo (10, 11)

  • Jolweny goyo kambi kolworo Jerusalem (20)

  • Kinde moket mag ogendni (24)

  • Biro mar Wuod dhano (27)

  • Ngero mar yadh ng’owo (29-33)

  • Sikuru ka uneno (34-36)

 • Yesu puonjo e hekalu (37, 38)

21  Koro ka noting’o wang’e, noneno jomwandu ka luto michgi e sanduge mag keno.+  Eka noneno chi liel moro modhier ka luto pesa ma mingli ariyo ma nigi nengo matin ahinya,*+  mi nowacho kama: “Adier awachonu ni, chi liel modhierni oseluto moloyo jogi duto.+  Nimar giluto mich ma gigolo kuom mwandugi momedore, to en, kata obedo ni odhier, oseluto duto ma dokonyrego e ngimane.”+  Bang’e, sa ma jomoko ne wacho kaka obidh hekalu gi kite mabeyo kod gik mowal ne Nyasaye,+  nowacho kama: “Kuom gik ma unenogi, ndalo biro ma onge kidi ma biro dong’ e wi wadgi ma ok nowit piny.”+  Eka ne gipenje niya: “Japuonj, gigi biro timore karang’o, to en ranyisi mane ma biro nyiso kinde ma gigi onego otimree?”+  Nodwoko kama: “Tang’uru mondo kik ng’ato mi ulal,+ nimar ji mang’eny nobi gi nyinga ka giwacho kama, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Kinde ma ne oket chiegni.’ Kik uluw bang’gi.+  E wi mano, ka uwinjo wach lwenje kod tungni, kik uluor. Nikech gigi nyaka timre mokwongo, kata kamano, giko to podi.”+ 10  Eka nokonegi niya: “Oganda noked gi oganda,+ kendo pinyruoth noked gi pinyruoth.+ 11  Yiengni madongo mag piny nobedie, bende chiemo nobed manok kamoro bang’ machielo kendo tuoche ma landore nobedie.+ Gik ma kelo luoro nonenre, kendo ranyisi madongo noa e polo. 12  “To ka pok magi duto otimore, ji nomaku kendo ginisandu+ ka gichiwou e sunagoke kod ute tuech. Noteru e nyim jotelo gi ruodhi nikech nyinga.+ 13  Mano nomiu thuolo mar chiwo neno. 14  Kuom mano, kik uparru kuom gima ubiro wacho,+ 15  nimar abiro miyou weche kod rieko ma onge ja akwede kata achiel ma nyalo tamore, kata kwedo.+ 16  E wi mano, kata mana jonyuolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu kendo ginineg moko kuomu,+ 17  mi ji duto nosin kodu nikech nyinga.+ 18  To onge kata mana achiel kuom yie wiu ma biro lal.+ 19  Ubiro reso ngimau ka unano.*+ 20  “Kata kamano, ka uneno jolweny ka ogoyo kambi kendo gilworo Jerusalem,+ eka ng’euru ni kethruok mare osekayo machiegni.+ 21  Eka jo ma ni Judea mondo ochak ringo ka gidhi e gode,+ jo ma ni Jerusalem owuogi, kendo jo ma ni e gwenge mokiewo kode kik donj e dalano, 22  nikech mago gin ndalo kum mondo eka gik moko duto mondiki ochopi. 23  Yaye, nobed malit ne mon ma yach kod mago ma dhodho nyithindo e ndalono!+ Nikech masira maduong’ nobi e wi pinyni kendo mirima noyudgi. 24  Mi noneggi gi ligangla kendo notergi e tuech e ogendni duto,+ kendo ogendni mamoko biro nyono Jerusalem nyaka chop kinde ma ne oket ne ogendnigo orum.+ 25  “Bende, ranyisi madongo nonenre e wang’-chieng’ gi dwe kod sulwe,+ kendo ogendni mag piny nobed gi chandruok malit, mi ginidhier nono nikech apaka kod wuo mar nam. 26  Chuny ji biro a nikech luoro kendo nikech gik ma biro timore e piny, nimar ibiro yieng teko mag polo. 27  Eka ginine Wuod dhano+ ka biro e bor polo ka en gi teko kod duong’ malich.+ 28  To sa ma gigi ochako timore, chung’uru tir kendo uting’ wiu malo nikech resruoku okayo machiegni.” 29  Nogoyo ngero moro kama: “Nonuru yadh ng’owo kod yien mamoko duto.+ 30  Sa ma uneno ka giloth, un uwegi ung’eyo ni koro kinde oro chiegni. 31  Kamano bende, sa ma uneno gigi ka timore, ng’euru ni Pinyruodh Nyasaye chiegni. 32  Adier awachonu ni, tieng’ni ok norum ngang’ ka pok gigi duto otimore.+ 33  Polo gi piny biro kalo, to wechena ok nokal ngang’.+ 34  “Tang’uru ahinya mondo chunyu kik pong’ gi ich-lach, gi metho ahinya,+ kod parruok mag ngima,+ mi chieng’no chopnu apoya 35  kaka obadho.+ Nikech chieng’no nobi kuom ji duto modak e piny mangima. 36  Kuom mano, sikuru ka uneno+ kendo ka usayo kinde duto+ mondo ubi utony e gigo duto ma nyaka timre kendo uchung’ e nyim Wuod dhano.”+ 37  Omiyo, godiechieng’ nojapuonjo e hekalu to gotieno nodhiga e got miluongo ni Got Zeituni. 38  Ji duto ne biroga ire gokinyi mondo giwinje kopuonjo e hekalu.

Weche Moler Piny

Grik, “lepton ariyo.” Som Apendiks B14.
Kata, “timo kinda.”