Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

A7-B

Gik Madongo ma Notimore e Ngima Yesu e Pinyka—Yesu Chako Tije

HIGA

KAMA GINO NOTIMOREE

GIMA NOTIMORE

MATHAYO

MARIKO

LUKA

JOHANA

29, ka chakore

Aora Jordan, samoro Bethania kata machiegni gi kanyo

Ibatiso Yesu kendo iwire; Jehova luonge ni Wuode kendo owacho ni oyie kode

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Thim mar Judea

Jachien teme

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Bethania man loka Aora Jordan

Johana Jabatiso fwenyo ni Yesu e Nyarombo mar Nyasaye; jopuonjre mokwongo chako luwo Yesu

     

1:15, 19-51

Kana ma Galili; Kapernaum

Hono mokwongo e arus, oloko pi obed kong’o; odhi Kapernaum

     

2:1-12

30, Pasaka

Jerusalem

Oriembo ji e hekalu

     

2:13-25

Owuoyo gi Nikodemo

     

3:1-21

Judea; Aenon

Odhi e gwenge mag Judea, jopuonjrene batiso ji; Johana chiwo neno mogik e wi Yesu

     

3:22-36

Tiberia; Judea

Itero Johana e jela; Yesu dhi Galili

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sukar, e Samaria

En e yo kodhi Galili, opuonjo Jo-Samaria

     

4:4-43

Thim mar Judea