Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

PENJO MAR 15

Ere Kaka Inyalo Bedo gi Mor Madier?

“Ber chamo alot ka ma nitie hera moloyo chamo ruath machwe ka ma nitie sigu.”

Ngeche 15:17

“An Jehova Nyasachi ma puonji mondo iyud ber, ma tayi e yo monego iwuothie.”

Isaya 48:17

“Jo mamor gin jo ma nigi riyo mar ng’eyo Nyasaye, nimar Pinyruodh polo en margi.”

Mathayo 5:3

“Nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”

Mathayo 22:39

“Mana kaka udwaro ni ji otimnu, un bende timnegiuru kamano.”

Luka 6:31

“Jo mamor gin jogo ma winjo wach Nyasaye kendo timo! ”

Luka 11:28

“Ka ng’ato nigi gik mogundho, ngimane ok otenore kuom gik ma en-go.”

Luka 12:15

“Omiyo, ka wan gi chiemo kod lewni, mago mondo oromwa.”

1 Timotheo 6:8

“Chiwo kelo mor mang’eny moloyo kawo.”

Tich Joote 20:35