Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

B12-B

Juma Mogik ka Yesu Nie Piny (Kare 2)

Nisan 12

KA CHIENG’ PODHO (E kinde Jo-Yahudi odiechieng’ ne chakore ka chieng’ osepodho kendo ne orumo kinyne ka chieng’ osepodho)

KA CHIENG’ WUOK

 • Yesu bedo kanyachiel gi jopuonjrene

 • Judas chano ndhogo Yesu

KA CHIENG’ PODHO

Nisan 13

KA CHIENG’ PODHO

KA CHIENG’ WUOK

 • Petro gi Johana iko gik Pasaka

 • Yesu gi joote mamoko chopo godhiambo

KA CHIENG’ PODHO

Nisan 14

KA CHIENG’ PODHO

 • Ochamo Pasaka kanyachiel gi jootene

 • Olwoko tiende jootene

 • Onyiso Judas mondo odhiyo

 • Ochako Chiemo Modhiambo mar Ruoth

 • Indhoge kendo imake e puodho mar Gethsemane

 • Joote ringo

 • Sanhedrin yale e od Kayafa

 • Petro kwedo Yesu

KA CHIENG’ PODHO

 • Idwoke e nyim Sanhedrin kendo

 • Itere ir Pilato, kae to itere ir Herode, kae to ichak idwoke ir Pilato

 • Ing’adone buch tho kae to inege Golgotha

 • Otho gimoro sa ochiko modhiambo

 • Igolo ringrene e yath kendo iyike

KA CHIENG’ PODHO

Nisan 15 (Sabato)

KA CHIENG’ PODHO

KA CHIENG’ WUOK

 • Pilato yie mondo oket joma rito liend Yesu

KA CHIENG’ PODHO

Nisan 16

KA CHIENG’ PODHO

 • Ing’iewo modhi mamoko man gi suya mamit mondo olosgo ringre Yesu

KA CHIENG’ WUOK

 • Ichiere

 • Ofwenyore ne jopuonjrene

KA CHIENG’ PODHO