Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

PENJO MAR 2

Gin Yore Mage ma Inyalo Puonjorigo e Wi Nyasaye?

“Bug Chikni kik a e dhogi, to some gi dwol mapiny odiechieng’ gotieno mondo omi iluw weche duto mondik e iye; eka inibed gi rieko, kendo yoreni duto biro dhi maber.”

Joshua 1:8

“Ne gidhi nyime somo bugno gi dwol maduong’, ne gisomo Chik Nyasaye madier, ka gilero tiende maber. Omiyo, ne gikonyo ji winjo tiend gima isomo.”

Nehemia 8:8

“Ng’at mamor en ng’at ma ok luw paro ma joricho ng’ado . . . , to omor gi chik Jehova, osome gi dwol mapiny odiechieng’ gotieno. . . . Gimoro amora motimo nodhi maber.”

Zaburi 1:1-3

“Filipo noringo nyaka e bath garino mi nowinjo ka Ja-Ethiopiano somo bug janabi Isaya gi dwol maduong’, mi nopenje kama: ‘Be adier iwinjo tiend weche misomogo? ’ Nodwoko niya: ‘Kuom adier, ere kaka dawinj tiendgi ka ok ng’ato olerona? ’ ”

Tich Joote 8:30, 31

“Kido ma en-go ma dhano ok nyal neno, tiende ni, tekone mochwere kod duong’ ma en-go kaka Nyasaye, osebedo ka nyisore maler chakre chuech piny ka dhi nyime, nimar ginenore e gik ma nochueyo. Omiyo, dhano ok nyal wuondore ni gikia.”

Jo-Rumi 1:20

“Par matut kuom wechegi; ket chunyi duto kuomgi, mondo dongruok mari onenre ayanga ne ji duto.”

1 Timotheo 4:15

“Wadewreuru mondo wajiw hera kod timbe mabeyo, ma ok wajwang’ bedo e chokruogewa kanyachiel.”

Jo-Hibrania 10:24, 25

“Ka nitiere ng’ato e kindu mochando rieko, osik kokwayo Nyasaye, nimar Nyasaye chiwo rieko ne ji duto e yo mogundho ma ok omany ketho kuom ng’ato, kendo enomiyego.”

Jakobo 1:5