Injili mar Luka 18:1-43

  • Ngero mar chi liel ma ne ok ool gi kwayo kony (1-8)

  • Ja-Farisai gi jasol osuru (9-14)

  • Yesu kod nyithindo (15-17)

  • Penjo mar jatelo moro ma jamwandu (18-30)

  • Ikoro tho mar Yesu kendo (31-34)

  • Muofu ma jakwecho wang’e yawore (35-43)

18  Eka nogoyonegi ngero ma nyiso gimomiyo dwarore ni gilem ma chunygi ok onyosore.+  Nowacho niya: “E dala moro ne nitie jang’ad bura ma ne ok oluoro Nyasaye kata ng’ato ang’ata.  Ne nitie bende chi liel moro e dalano ma ne siko dhi ire ka kwaye niya, ‘Ne ni ong’adna bura makare e kinda gi jal ma an-go gi wach.’  Kuom kinde, ne ok odwar timo kamano, to bang’e noparore e chunye kama, ‘Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye kata ng’ato ang’ata,  to nikech chi lielni siko chanda, abiro neno ni ong’adne bura kare mondo kik osik kochanda.’”+  Eka Ruoth nowacho niya: “Winjuru ane gima jang’ad-burano nowacho kata obedo ni en ng’at ma ok kare!  Kuom adier, donge Nyasaye biro neno ni ong’ad ne joge moyier bura makare, ma gin jo ma ywakne odiechieng’ gi otieno,+ kendo Nyasaye nano kodgi pile?+  Awachonu ni, obiro neno ni giyudo bura makare mapiyo. Kata kamano, ka Wuod dhano ochopo, be adier obiro yudo yie ma kama e piny?”  Nogoyo ngeroni bende ne jo ma ne paro ni gin jo ma kare moloyo jomamoko, kendo ma ne kawo jomamoko ka nono: 10  “Ji ariyo nodhi e hekalu mondo gilem, achiel ne en Ja-Farisai to machielo ne en jasol osuru. 11  Ja-Farisai ne ochung’ molemo kowacho e chunye niya: ‘A Nyasaye, agoyoni erokamano ni ok achal gi jomamoko duto kaka: jomecho, gi jo ma ok kare, gi jochode, kata mana gi jasol osuruni. 12  An atueyo chiemo diriyo e juma, bende achiwo achiel kuom apar mar gik moko duto ma anwang’o.’+ 13  To jasol osuru noyudo ochung’ gi kama ochwalore matin, kendo ne ok odwar kata mana ting’o wang’e kochomo polo, to nosiko kogoyo kore kowacho niya: ‘A Nyasaye, kecha an jaricho.’+ 14  Awachonu ni, jali ne odok e dalane kikwane ng’at makare moloyo Ja-Farisaino.+ Nikech ng’at ma ng’awore malo, noduoke piny, to ng’at ma duokore piny, nong’awe malo.”+ 15  Koro ji ne kelone bende nyithindgi mondo omulgi, to bang’ neno mano jopuonjrene nogeng’ogi.+ 16  Yesu to noluongo nyithindogo ire kowacho niya: “Weuru nyithindo matindogi obi ira, kendo kik utem geng’ogi nimar Pinyruodh Nyasaye en mar jo ma kamago.+ 17  Adier awachonu ni, ng’at ma ok rwak Pinyruodh Nyasaye kaka nyathi matin, ok nodonjie ngang’.”+ 18  Kendo achiel kuom jotelo nopenje niya: “Japuonj Maber, en ang’o ma nyaka atim eka ayud ngima mochwere?”+ 19  Yesu nodwoke kama: “Ang’o momiyo iluonga ni ng’at maber? Onge ng’at maber mak mana ng’at achiel, ma en Nyasaye.+ 20  Ing’eyo chike ma wacho ni, ‘Kik ichodi,+ kik ineki,+ kik ikwel,+ kik ichiw neno mar miriambo,+ luor wuoru gi meru.’”+ 21  Eka ng’atno nowacho niya: “Mago duto aserito chakre tinna.” 22  Bang’ winjo mano, Yesu nowachone kama, “Pod nitie gimoro moremi: Dhi ius gigi duto, kendo ipoggi jo ma odhier eka inibed gi mwandu e polo; kae to ibi ibed jalupna.”+ 23  Ka nowinjo mano, nokuyo ahinya nimar ne en gi mwandu mang’eny.+ 24  Yesu nong’iye mowacho kama: “Mano kaka donjo e Pinyruodh Nyasaye nobed matek ne jo ma nigi pesa!+ 25  Kuom adier, yot mondo ngamia okal e wang’ sandan mar tweng’o moloyo jamwandu donjo e Pinyruodh Nyasaye.”+ 26  Jo ma ne owinjo mano nopenjo kama: “Kare en ng’a minyalo resi?”+ 27  Nodwoko kama: “Gik ma ok nyalre kuom dhano, nyalore kuom Nyasaye.”+ 28  To Petro nowachone niya: “Waseweyo giwa mi waluwi.”+ 29  Nodwokogi kama: “Adier awachonu ni, onge ng’at moseweyo ode, kata chiege, kata owetene, kata jonyuolne, kata nyithinde nikech Pinyruodh Nyasaye,+ 30  ma ok nonwang’ mang’eny moloyo e ndalogi, kendo e ndalo ma biro,* ngima mochwere.”+ 31  Eka nokawo ji Apar Gariyoka moterogi tenge kendo nowachonegi niya: “Neuru! Koro waidho wadhi Jerusalem kendo weche duto ma jonabi nondiko kuom Wuod dhano biro chopo.+ 32  Kuom ranyisi, ibiro chiwe e lwet ogendni mamoko,+ mi ginijare,+ ginitimne timbe mag achaya, kendo gining’ul olaw kuome.+ 33  Eka gininege bang’ chwade,+ to e odiechieng’ mar adek obiro chier.”+ 34  Kata kamano, wechego ne ok odonjonegi, nimar ne opandnegi kendo ne ok giwinjo tiend gik ma ne owachogo. 35  Koro ka Yesu ne chiegni gi Jeriko, ng’at moro ma muofu noyudo obet e bath yo ka okuecho.+ 36  Nikech nowinjo koko mar ji mang’eny ka kadho, nopenjo gima ne dhi nyime. 37  Ne gidwoke kama: “Yesu Ja-Nazareth e ma kadho!” 38  Omiyo, nokok niya: “Yesu, Wuod Daudi, kecha!” 39  Jo ma notelo nyime nokwere matek mondo oling’, to en nomedo kok matek niya: “Wuod Daudi, kecha!” 40  Eka Yesu ne ochung’, kendo nochiko mondo okelne ng’atno. Ka ng’atno nochopo ir Yesu, nopenje niya: 41  “Ang’o midwaro ni atimni?” Nodwoke kama: “Ruoth, yaw wengena onen kendo.” 42  Omiyo, Yesu nowachone niya: “Wang’i mondo onen kendo; yieni osechangi.”+ 43  Eka gikanyono, wengene noyawore, kendo noluwo Yesu+ komiyo Nyasaye duong’. Ka ji duto noneno mano, ne gipako Nyasaye.+

Weche Moler Piny