Injili mar Luka 10:1-42

  • Yesu ooro ji 70 (1-12)

  • Masira biro yudo mier modagi loko chunygi (13-16)

  • Ji 70 oduogo (17-20)

  • Yesu opako Wuon mare kuom guedho joma obolore (21-24)

  • Ngero mar Ja-Samaria (25-37)

  • Yesu limo Maritha kod Maria (38-42)

10  Bang’ mago duto, Ruoth noyiero ji 70 mamoko mi noorogi ji ariyo-ariyo+ mondo gitelne dala ka dala kod kuonde duto ma en owuon nobiro dhiyoe.  Eka nowachonegi niya: “Adier, tij keyo duong’, to jotich e ma nok. Omiyo, kwauru Ruodh keyo mondo oor jotich e keyone.+  Neuru! Aorou kaka nyirombe e kind ondiegi.+  Kik uting’ ofuk pesa kata ofuk chiemo kata wuoche,+ kendo kik umos* ng’ato e yo.  Ka udonjo e ot moro, chakuru ka uwacho niya: ‘Odni mondo obed gi kuwe.’+  To ka ng’at mohero kuwe ni kanyo, kuwe maru biro bedo kuome. To ka onge, kuwe maru biro duogonu.  Omiyo, beduru e odno,+ ka uchamo kendo umadho gik ma gimiyou,+ nimar jatich owinjore gi chudone.+ Kik ubed jo ma siko dar kuonde morwakue.  “Bende, ka udonjo e dala moro mi girwakou, chamuru gik ma giketo e nyimu  kendo changuru jo matuo ka uwachonegi niya: ‘Pinyruodh Nyasaye osebiro machiegni kodu.’+ 10  To ka udonjo e dala moro to ok girwakou, wuoguru oko e yorene madongo kendo wachuru kama: 11  ‘Kata mana buru momako tiendewa koa e dalau, wateng’onu.+ To ng’euru wachni, ni Pinyruodh Nyasaye osebiro machiegni.’ 12  Awachonu ni, kum mar Sodom nobed maber berie e chieng’no moloyo mar dalano.+ 13  “Yaye nobedni malit in Korazin! Yaye nobedni malit in Bethsaida! nikech ka dine bed ni tije madongo mosetimore e miechugi notimore Tiro gi Sidon, dikoro giseloko chunygi chon mi girwako lep gunia ka gibet e buru.+ 14  Nikech mano, kum mar Tiro gi Sidon nobed maber berie moloyo maru e chieng’ bura. 15  To in Kapernaum, be dibed ni noting’i malo e polo, koso? Inilor piny e Liel!* 16  “Ng’at ma winjou, owinja,+ kendo ng’at ma chayou, ochaya an bende. To ng’at ma chaya, ochayo bende ng’at ma noora.”+ 17  Eka ji 70 ma ne ooroka noduogo gi mor ka giwacho niya: “Ruoth, kata mana jochiende timo kaka wachikogi ka watiyo gi nyingi.”+ 18  Bang’ mano, nowachonegi kama: “Aneno Satan koselwar+ mana ka mil polo. 19  Neuru! Asemiyou teko mar nyono thuonde gi thomoni kendo mar loyo teko mar jowasigu duto,+ kendo onge gima biro hinyou. 20  Kata kamano, kik ubed mamor mana nikech jochiende luwo kaka uchikogi, to moruru nikech nyingeu osendik e polo.”+ 21  E sanogo, roho maler nomiyo obedo gi mor mogundho mowacho niya: “Apaki e nyim ji duto Wuora, Ruodh polo gi piny, nimar iseumo wechegi ne jo mariek gi jo ma osomo,+ kendo iseelogi ne nyithindo matindo. En kamano Wuora, nimar mano e kaka idwaro.+ 22  Wuora oseketo gik moko duto e lweta, kendo onge ng’at mong’eyo Wuoyi mak mana Wuoro. Bende, onge ng’at mong’eyo Wuoro, mak mana Wuoyi+ kod ng’at ma Wuoyi dwaro elone.”+ 23  Bang’ mano, nowuoyo gi jopuonjrene kar kendgi kowacho niya: “Wenge mamor gin wenge ma neno gik ma unenogi.+ 24  Nimar awachonu ni, jonabi gi ruodhi mang’eny nogombo neno gik ma sani uneno to ok ne gineno,+ kendo ne gigombo winjo gik ma sani uwinjo, to ok ne giwinjo.” 25  Koro ng’at moro molony e Chik ne ochung’ ka dwaro teme mopenje niya: “Japuonj, en ang’o ma dwarore ni atim eka ayud ngima mochwere?”+ 26  Nowachone kama: “Ondik nang’o e Chik? Kisome to owacho nang’o?” 27  En nodwoke niya: “‘Nyaka iher Jehova* Nyasachi gi chunyi duto, gi ngimani duto, gi tekoni duto, kendo gi pachi duto,’+ kendo ‘iher wadu* kaka iherori iwuon.’”+ 28  Yesu nokone kama: “Idwoko kare; dhi nyime timo kamano to iniyud ngima.”+ 29  Nikech ng’atno ne dwaro nyisore ni en ng’at makare,+ nopenjo Yesu niya: “Wadwa* en ng’a?” 30  Yesu nodwoko kama: “Ng’at moro ne lor koa Jerusalem kodhi Jeriko, to noromo gi jomecho moko ma ne ogoye, olonye, kendo omaye gige duto kae to ne oweye kochiegni tho. 31  Koro jadolo moro bende ne lor e yorno, to ka noneno ng’atno, nokalo e bath yo komachielo. 32  Kamano bende, Ja-Lawi moro ka nochopo kanyo moneno ng’atno, nokalo e bath yo komachielo. 33  To Ja-Samaria+ moro ma ne wuotho e yorno nochopo ir ng’atno, to ka ne onene, ne okeche. 34  Omiyo, nodhi ire motueyo kuonde mohinyore, kendo noolo mo kod divai kuondego. Eka nokete e pundane owuon kendo notere nyaka e od bworo morite maber. 35  Kinyne notero dinari* ariyo, mi nomiyogi jarit od bworono kowacho kama: ‘Rite maber, kendo gimoro amora mitiyogo mokalo mago, abiro chuli ka aduogo.’ 36  Kuom ji adekgo, en ng’a miparo ni ne otimo gima nyiso ni en wadgi*+ ng’at ma ne olwar e lwet jomechono?” 37  Nodwoko kama: “En ng’at ma ne okecheno.”+ Yesu nokone ni, “Dhiyo, kendo itim kamano in bende.”+ 38  Koro sa ma ne gidhi, nodonjo e gweng’ moro. Kanyo, dhako moro ma nyinge Maritha+ norwake e ode. 39  Dhakono bende ne nigi nyamin-gi miluongo ni Maria, ma nobet e tiend Ruoth kendo nomedo winjo gik ma Ruoth ne wacho. 40  Maritha to ne timo tije mang’eny ma ne gale. Omiyo, nobiro ir Yesu mowachone niya: “Ruoth, ok idew ni nyamera oweya ka an e ma atimo gik moko kenda? Nyise ni obi okonya.” 41  Ruoth nodwoke kama: “Maritha, Maritha, iparori kendo ichandori gi gik mang’eny. 42  Gik manok e ma dwarore, to kata mana achiel. Maria oseyiero gima ber,+ kendo ok nomaye.”

Weche Moler Piny

Kata, “kik ukwak ng’ato ka umose.”
Grik, “Hades.” Som Tiend Weche.
Kata, “jirandi.”
Kata, “Jiranda.”
Kata, “jirand.”