Injili mar Luka 3:1-38

  • Johana chako tije (1, 2)

  • Johana yalo wach batiso (3-20)

  • Ibatiso Yesu (21, 22)

  • Anyuola mar Yesu Kristo (23-38)

3  E higa mar 15 mar loch Tiberio Kaisar, ka ne Pontio Pilato en gavana mar Judea, to Herode*+ ne en jaloch mar Galili, ka Filipo owadgi to ne en jaloch mar piny Iturea kod Trakoniti, kendo Lusania ne en jaloch mar Abilene,  e ndalo ma Anas kod Kayafa+ ne gin jotend-jodolo, wach Nyasaye nobiro ne Johana+ wuod Zekaria ka en e thim.+  Kuom mano, nodhi e alwora duto mar Jordan koyalo wach batiso ma en gima nyiso ni ji oloko chunygi mondo owenegi richogi,+  mana kaka ondik e buk moting’o weche janabi Isaya niya: “Nitie dwol ma kok e thim kama: ‘Ikuru ne Jehova* yo! Miuru yorene obed moriere tir.+  Hoho ka hoho nyaka bug, kendo gode gi pidhe duto nyaka ket obed mopie; yore mogondore nyaka bed moriere tir, kendo yore motimo gogni* nobed mapoth;  kendo ji duto none warruok mar Nyasaye.’”+  Omiyo, Johana nowacho ne oganda ma ne biro mondo obatisgi niya: “Un koth thuonde, ng’ano ma osenyisou ni unyalo ringo mi utony ne mirima ma biro?+  Omiyo, nyaguru olemo ma nyiso ni useloko chunyu. Kik uchak wacho e chunyu ni, ‘Wan nyithind Ibrahim.’ Nimar awachonu ni Nyasaye nyalo chueyo ne Ibrahim nyithindo koa e kitegi.  Adier, oseket le e tiend yien. Kuom mano, yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong’ mi witgi e mach.”+ 10  To oganda ne penje kama: “Kare en ang’o monego watim?” 11  En to nodwokogi niya: “Ng’at ma nigi nengni ariyo mondo opog ne jal ma ongego, kendo ng’at ma nigi chiemo bende otim kamano.”+ 12  Kata mana josol osuru nobiro mondo obatisgi+ kendo ne gipenje niya: “Japuonj, en ang’o monego watim?” 13  Nokonegi kama: “Kik usol gimoro mokalo chudo moket mar osuru.”+ 14  Bende, jo ma ne tiyo e lweny ne penje niya: “En ang’o monego watim?” Eka nowachonegi kama: “Kik uthag ng’ato kata donjo ne ng’ato e yor miriambo,+ to gik* ma uyudo mondo oromu.” 15  Koro ji ne kiyo biro mar Kristo, kendo ji duto ne penjore e chunygi kuom Johana ni, “Be dibed ni ma e Kristo?”+ 16  Johana nodwoko kowacho ne ji duto niya: “An to abatisou gi pi, to ng’at ma nigi teko moloya biro, ma an to ok awinjora gonyo tond wuochene.+ En obiro batisou gi roho maler kendo gi mach.+ 17  Rapiedh cham ni e lwete mondo oywe ka modinoe cham ma dong’ maler chuth. Obiro choko ngano mi okan e dero, to mihudhi obiro wang’o gi mach ma ok nyal tho.” 18  Johana bende nopuonjo weche mamoko mang’eny, kendo nodhi nyime lando ne ji wach maber. 19  To Johana nokwero Herode ma ne en jatelo mar alworano e wach Herodia chi owadgi, kendo e wi timbe maricho duto ma notimo. 20  Omiyo, Herode notimo kendo gima rachni: Ne otueyo Johana e jela.+ 21  Koro ka nosebatis ji duto, ne obatis+ Yesu bende. Sa ma nolemo, polo noyawore+ 22  kendo roho maler nobiro kuome e kit akuru, mi dwol moro noa e polo ka wacho niya: “In Wuoda ma ahero; amor kodi.”+ 23  Ka ne Yesu+ ochako yalo, ne en jahigni 30 kama.+ Ji nong’eye kaka, wuod Josef,+ ma wuod Heli, 24  wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef, 25  wuod Matathia, wuod Amos, wuod Nahum, wuod Esli, wuod Nagai, 26  wuod Math, wuod Matathia, wuod Semein, wuod Josek, wuod Joda, 27  wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel,+ wuod Shealtiel,+ wuod Neri, 28  wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmada, wuod Er, 29  wuod Yesu, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi, 30  wuod Simeon, wuod Judas, wuod Josef, wuod Jonam, wuod Eliakim, 31  wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan,+ wuod Daudi,+ 32  wuod Jesse,+ wuod Obed,+ wuod Boaz,+ wuod Salmon,+ wuod Nashon,+ 33  wuod Aminadab, wuod Ani, wuod Hezron, wuod Perez,+ wuod Juda,+ 34  wuod Jakobo,+ wuod Isaka,+ wuod Ibrahim,+ wuod Tera,+ wuod Nahor,+ 35  wuod Serug,+ wuod Reu,+ wuod Peleg,+ wuod Eber,+ wuod Shela,+ 36  wuod Kainan, wuod Apaksad,+ wuod Shem,+ wuod Noa,+ wuod Lamek,+ 37  wuod Methusela,+ wuod Enok, wuod Jared,+ wuod Mahalalel,+ wuod Kainan,+ 38  wuod Enos,+ wuod Seth,+ wuod Adam,+ wuod Nyasaye.

Weche Moler Piny

Tiende ni, Herode Antipas. Som Tiend Weche.
Kata, “moyuothore.”
Kata, “chudo.”