Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

PENJO MAR 11

Ang’o ma Timore ne Ng’ato Bang’ Tho?

“Muche rumo kendo odok e lowo; chieng’no e ma gik ma oparo duto lalie.”

Zaburi 146:4

“Jo mangima ong’eyo ni gibiro tho, to jo motho ok ong’eyo gimoro amora . . . Tim tich moro amora ma lweti oyudo gi tekoni duto, nimar onge tich, kata lony, kata ng’eyo gimoro, kata rieko e Liel ka ma idhiye.”

Eklesiastes 9:5, 10

“[Yesu] nomedo kama: ‘Lazaro osiepwa nindo, to adhi kuno mondo achiewe.’ Kata kamano, Yesu ne wuoyo kuom tho mar Lazaro. To gin ne giparo ni nowuoyo e wi nindo mar yueyo. Eka gikanyono Yesu nowachonegi ayanga kama: ‘Lazaro otho.’ ”

Johana 11:11, 13, 14