Injili mar Mathayo 15:1-39

  • Yesu chango tuoche mang’eny (29-31)

  • Yesu pidho ji 4,000 (32-39)

15  Eka Jo-Farisai gi jondiko noa Jerusalem mi gipenjo Yesu+ niya:  “Ang’o momiyo jopuonjreni ketho timbe kod chike mag kwere? Kuom ranyisi, ok gilogi* ka gidwaro chiemo.”+  En nodwokogi kama: “To ang’o momiyo un bende uketho chik Nyasaye nikech timbeu kod chikeu?+  Kuom ranyisi, Nyasaye nowacho ni, ‘Luor wuoru gi meru,’+ kendo ni, ‘Ng’at ma yanyo wuon-gi kata min-gi to mondo onege.’+  To un uwacho niya: ‘Ng’at mowacho ne wuon-gi kata min-gi ni, “Kony ma dine uyudo kuoma en mich ma awalo ne Nyasaye,”+  ni ng’atno ok onego okony wuon-gi e yo moro amora.’ Kuom mano, usemiyo wach Nyasaye obedo kayiem nono nikech timbeu kod chikeu.+  Un jo ma wuondore, Isaya ne ni kare ka nokoro wach kuomu niya:+  ‘Jogi miya luor mana gi dhogi to chunygi bor koda.  Gilama kayiem nono nikech gipuonjo chike dhano mana ka gima gin chike Nyasaye.’”+ 10  Eka noluongo oganda machiegni mowachonegi niya: “Chikuru itu mondo wach odonjnu:+ 11  Gima donjo e dhok ok e ma mi dhano bed ma ok ler, to gino ma wuok e dhoge e ma miyo obedo ma ok ler.”+ 12  Eka jopuonjrene nodhi ire mi gipenje kama: “Be ing’eyo ni Jo-Farisai ne ochwanyore bang’ winjo gima ne iwacho?”+ 13  En to nodwokogi kama: “Yath ma Wuora manie polo ok nopidho, ibiro pudhi. 14  Wereuru kodgi. Gitayo jomamoko, to gin giwegi gin muofni. Ka muofu tayo muofu wadgi, giduto gibiro lwar e bur.”+ 15  To Petro nowachone niya: “Lernwae tiend ngerono.” 16  Eka nopenjogi kama: “Un bende pok uwinjo tiende, koso?+ 17  Ok ung’eyo ni gima donjo e dho dhano kalo e iye kae to igole e cho? 18  Kata kamano, gima wuok e dhok a e chuny kendo gigo miyo dhano bedo ma ok ler.+ 19  Kuom ranyisi, e chuny e ma paro maricho+ kaka: nek, chode, terruok,* kuo, gi chiwo neno mag miriambo, kod ayany wuokie. 20  Mago e gik ma miyo dhano bedo ma ok ler. To ka ng’ato ochiemo ma ok ologo,* mano ok mi obed ma ok ler.” 21  Yesu noa kanyo modhi e gwenge mag Tiro gi Sidon.+ 22  Dhako moro ma Nya-Foinike moa e alworano nobiro ire mokok matek niya: “Ruoth, Wuod Daudi, kecha! Jachien omako nyara kendo osande malit.”+ 23  To ok nodwoke. Omiyo, jopuonjrene nobiro mochako kwaye niya: “Riembe, nimar ogoyo koko bang’wa.” 24  En nodwoko kama: “Ne oora mana ir rombe molal mag dhood Israel.”+ 25  To dhakono nodhi mokulore e nyim Yesu kowachone niya: “Ruoth, konya!” 26  En nodwoke kama: “Ok owinjore kawo chiemb nyithindo kendo witogi ne nyithi guogi.” 27  Dhakono nokone niya: “Ruoth, en adier ni guogi bende chamoga ng’injo molwar koa e mesa mar wuon-gi.”+ 28  Eka Yesu nodwoke niya: “In gi yie motegno adier. We mondo otimreni kaka idwaro.” Mi nyare nochango gie sano. 29  Yesu noa kanyo modhi machiegni gi Nam Galili,+ kendo noidho got mobet piny kuno. 30  Oganda mang’ongo nobiro ire, kendo ne gikelone pudhe, rong’onde, muofni, gi momni, kod jomamoko mang’eny ma tuo, kendo ne giketogi e tiende, mi nochangogi.+ 31  Omiyo, oganda nohum ka ne gineno ka momni wuoyo, rong’onde chango, pudhe wuotho, kendo ka muofni neno, mi ne gimiyo Nyasach Israel duong’.+ 32  To Yesu noluongo jopuonjrene ire mowachonegi kama: “Akecho ogandani+ nimar koro gisebedo koda kuom odiechienge adek, to onge gima gisechamo. Ok adwar gonyogi gidhi kech, di po ka gipodho e yo.”+ 33  Kata kamano, jopuonjre nopenje niya: “Ere kama dwayudie makate ma nyalo romo oganda mang’ongoni, to wan mabor gi mier kama?”+ 34  Eka Yesu nopenjogi kama: “Un gi makate adi?” Ne gidwoke niya: “Wan gi makate abiriyo kod rech matindo manok.” 35  Omiyo, bang’ chiko oganda mondo obed piny, 36  nokawo makate abiriyogo kod rechgo, kendo bang’ goyo erokamano nong’ingogi mochako miyo jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo oganda.+ 37  Mi ji duto nochiemo mi giyieng’ kendo ne gichoko ng’injo ma ne odong’ mi gipong’o okepni madongo abiriyo.+ 38  Jo ma nochiemo ne gin chwo 4,000, ka ok okwan mon gi nyithindo matindo. 39  Bang’ gonyo oganda, noidho yie modhi e gweng’ mar Magadan.*+

Weche Moler Piny

Tiende ni, lwoko lwedo kaluwore gi tim Jo-Yahudi.
Grik, porneia. Som Tiend Weche.
Tiende ni, lwedo ma ok olwoki kaluwore gi tim Jo-Yahudi.
Nyalo bedo ni Magadan bende e Magdala.