Injili mar Mathayo 26:1-75

  • Yesu lemo ka en Gethsemane (36-46)

  • Omak Yesu (47-56)

  • Iyalo Yesu e nyim Sanhedrin (57-68)

  • Petro kwer ni ok ong’eyo Yesu (69-75)

26  Koro ka Yesu nosetieko wechego duto, nowacho ne jopuonjrene niya:  “Ung’eyo ni chakre sani odong’ odiechienge ariyo to Pasaka timore,+ kendo ibiro chiw Wuod dhano mondo onege e yath.”+  Eka jotend-jodolo kod jodongo mag oganda nochokore e laru mar jadolo maduong’ ma ne nyinge Kayafa,+  kendo ne giriwo paro+ mondo gimak Yesu ka gitiyo gi wuond mariek mondo ginege.  To ne giwacho kama: “Ok e kinde sawo di po ka koko obetie e kind oganda.”  Ka ne Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho,+  dhako moro ma ne nigi chupa mar alabasta moting’o mo ma nigi suya mamit, kendo ma nengone tek ahinya, nobiro mochako olo morno e wi Yesu sa ma nochiemo.  Ka ne jopuonjrene oneno mano, ne gibedo gi mirima mi ne gipenjo niya: “Morni kethore kama nang’o?  Nimar dine ous morni pesa mang’eny mondo omi jo ma odhier.” 10  Kong’eyo mano, Yesu nopenjogi kama: “Ang’o momiyo uchando dhakoni? Osetimona tim maber. 11  Nimar kinde duto un gi jo ma odhier,+ an to ok ubi bedo koda kinde duto.+ 12  Sa ma dhakoni ne oolo mo ma nigi suya mamitni e denda, ne otimo kamano mondo oika ne yik.+ 13  Adier awachonu ni kamoro amora ma wach maberni ibiro landie e piny duto, gima dhakoni osetimoni bende nowach kaka rapar mare.”+ 14  Eka achiel kuom ji Apar Gariyoka, miluongo ni Judas Iskariot,+ ne odhi ir jotend-jodolo+ 15  mi nopenjogi kama: “Ang’o ma ubiro miya mondo andhognugo?”+ Ne gisingone fedha 30.+ 16  Omiyo, chakre kanyo nosiko komanyo thuolo maber mar ndhoge. 17  E odiechieng’ mokwongo mar sawo mar Makate ma Ok Oketie Thowi,+ jopuonjre Yesu nobiro ire mi gipenje kama: “Idwaro ni wadhi waikni kanye mondo ichamie Pasaka?”+ 18  Nodwokogi niya: “Donjuru e dala ir Ng’ane-ng’ane kendo uwachne ni, ‘Japuonj owacho kama: “Kinde ma noketna chiegni; abiro timo Pasaka gi jopuonjrena e odi.”’” 19  Omiyo, jopuonjre notimo kaka Yesu nochikogi, mi ne giiko gik Pasaka. 20  Koro ka nosechopo odhiambo,+ nobet e mesa gi jopuonjrene apar gariyo.+ 21  Sa ma ne gichiemo, nowacho kama: “Adier awachonu ni ng’at achiel kuomu biro ndhoga.”+ 22  Nikech wachno ne litnegi ahinya, ne gichako penje niya: “Ruoth, dobed an, koso?” 23  Nodwokogi kama: “Jal ma luto lwete koda e bakul e jalno ma biro ndhoga.+ 24  Adier, Wuod dhano dhi tho mana kaka nondik kuome, to yaye nobed malit+ ne ng’atno ma Wuod dhano indhogo kokalo kuome!+ Dine obedo maber moloyo ka dine ok onyuol ng’atno.”+ 25  Judas, jal ma ne chiegni ndhoge nopenjo kama: “Rabi, dobed an, koso?” Yesu nodwoke niya: “In iwuon isewacho.” 26  Sa ma ne gidhi nyime gi chiemo, Yesu nokawo makate kendo bang’ guedho, nong’ingo,+ eka nomiyo jopuonjrene kowacho niya: “Kawuru ucham. Mani ochung’ ne ringra.”+ 27  Kendo nokawo okombe mi ogoyo erokamano, kae to nomiyogi kowacho niya: “Madheuru uduto,+ 28  nimar mani ochung’ ne ‘remba+ mar singruok’+ ma biro chuer mondo owe ne ji mang’eny richogi.+ 29  To awachonu niya: Ok anachak amadh divai mar olemb mzabibuni nyaka chop chieng’no ma abiro madhee kodu kendo e Pinyruodh Wuora.”+ 30  Gikone, bang’ wero wende mag pak,* ne giwuok mi gidhi e Got Zeituni.+ 31  Eka Yesu nowachonegi niya: “E otienoni, uduto ubiro chwanyoru nikech an, nimar ondik kama: ‘Abiro goyo jakwath kendo rombe mag kueth biro ke.’+ 32  To ka osechiera, abiro telonu Galili.”+ 33  To Petro nodwoke niya: “Kata ka jogi duto ochwanyore nikech in, an to ok abi chwanyora ngang’!”+ 34  Yesu nowachone kama: “Adier awachoni ni, e otienoni, ka pok thwon-gweno okok, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ 35  Petro nodwoke niya: “Kata kochuno ni atho kodi, ok abi kwer ngang’ ni ok ang’eyi.”+ Jopuonjrene mamokogo duto bende nowacho mana kamano. 36  Eka Yesu nochopo kodgi nyaka kama iluongo ni Gethsemane,+ mi nowacho ne jopuonjrene niya: “Beduru piny kae sa ma an adhi kacha mondo alem.”+ 37  Eka nokawo Petro gi yawuot Zebedi ariyo modhigo, mi nochako bedo gi kuyo ka chunye chandore ahinya.+ 38  Mi nowachonegi niya: “An gi kuyo maduong’ ma anyalo kata mana tho. Beduru kae kendo sikuru ka uneno koda.”+ 39  To ka nosedhi mabor matin, nopodho auma, mi nolemo+ kama: “Wuora, ka nyalore to gol okombeni+ oa kuoma. Kata kamano, ok kaka adwaro to kaka in idwaro.”+ 40  Noduogo ir jopuonjrene kendo monwang’ogi ka ginindo, mi nopenjo Petro niya: “Ok unyal neno ka urito koda kata mana kuom sa achiel kende?+ 41  Sikuru ka uneno+ kendo lemuru kinde duto,+ mondo kik udonj e tem.+ En adier ni chuny dwaro, to ringruok e ma nyap.”+ 42  Nodhi kendo mar ariyo molemo niya: “Wuora, ka ochuno ni nyaka amadhe, to dwaroni e ma mondo otimre.”+ 43  Mi noduogo kendo moyudogi ka ginindo nimar nindo nohewogi. 44  Omiyo, noweyogi kendo, mi nodok lemo kendo mar adek, kowacho mana wecheka. 45  Eka noduogo ir jopuonjrene mowachonegi niya: “E sa ma kama unindo kendo uyueyo! Neuru! Sa midhi ndhogie Wuod dhano e lwet joricho osechopo. 46  Auru malo, wadhiuru. Neuru! Jandhokna osechopo.” 47  Ka pod nowuoyo, Judas, achiel kuom ji Apar Gariyoka, nobiro ka en gi oganda mang’ongo moting’o ligengni gi arunge ka oorgi gi jotend-jodolo gi jodongo mag oganda.+ 48  Koro noyudo jandhokne osemiyogi ranyisi moro kowachonegi kama: “Ng’at ma abiro nyodho, mano e en; makeuru.” 49  Kendo nodhi moriere nyaka ir Yesu mowacho niya: “Misawa Rabi!” kae to nonyodhe. 50  To Yesu nopenje kama: “Omera, ang’o mokeli ka?”+ Eka ne gisudo nyime kendo ne gimako Yesu mondo gidhi kode. 51  To achiel kuom jo ma ne nigi Yesu nowuodho liganglane mochadhogo it misumba mar jadolo maduong’.+ 52  Eka Yesu nowachone niya: “Duok liganglani kare,+ nimar jogo duto ma tiyo gi ligangla notho tho ligangla.+ 53  Koso iparo ni ok anyal sayo Wuora mondo oorna gie sani ogendni mag lweny mokalo 12 mag malaike?+ 54  Ka en kamano, ere kaka Ndiko nyalo chopo ma nyiso ni nyaka timre e yo ma kama?” 55  E sano, Yesu nowacho ne oganda niya: “Ere gimomiyo ubirona ka uting’o ligengni gi arunge ka jo ma dhi mako jamecho? Pile ne apuonjo e hekalu,+ to ne ok umaka.+ 56  To magi duto osetimore mondo weche ma jonabi nondiko ochopi.”+ Eka jopuonjre duto ne ojwang’e mi giringo.+ 57  Jo ma nomako Yesu notere ir Kayafa,+ jadolo maduong’, kama jondiko gi jodongo ne ochokoree.+ 58  To Petro noluwo bang’gi gi chien matin nyaka e laru mar jadolo maduong’, kendo bang’ donjo iye, nobet gi jotich mag ot mondo one gima ne dhi timore.+ 59  Koro jotend-jodolo gi buch Sanhedrin duto ne manyo wach mar miriambo ma ne ginyalo donjonego Yesu mondo ginege.+ 60  To ne ok giyudo wach moro amora kata obedo ni joneno mang’eny mag miriambo nobiro.+ Bang’e, ji ariyo nobiro 61  mi ne giwacho kama: “Ng’atni ne jawacho ni, ‘Anyalo goyo hekalu mar Nyasaye piny kendo gere gi ndalo adek.’”+ 62  Eka jadolo maduong’ ne ochung’ mopenje niya: “Ionge dwoko? En wach mane ma jogi donjonigo?”+ 63  To Yesu ne oling’ thi!+ Omiyo, jadolo maduong’ nowachone niya: “Kuong’ri e nyim Nyasaye mangima ka be in Kristo Wuod Nyasaye!”+ 64  Yesu nokone kama: “In iwuon e miwacho. To awachonu niya: Chakre sani ubiro neno Wuod dhano+ kobet e bat korachwich ma nigi teko,+ kendo kobiro e boche polo.”+ 65  Eka jadolo maduong’ noyiecho lepe ma oko mowacho kama: “Oseyanyo Nyasaye! Ere tiende medo luongo joneno? Neuru! Koro usewinjo ayanyno. 66  Uneno nade?” Ne gidwoko niya: “Jali owinjore gi tho.”+ 67  Eka ne ging’ulo olaw e wang’e+ kendo ne gigoye adhong’.+ Moko nothale+ 68  ka giwacho kama: “Kornwae wach, in Kristo. En ng’ano mogoyi?” 69  Koro Petro nobet oko e laru, kendo jatich moro ma nyako nobiro ire mowachone niya: “In bende ne in gi Yesu ma Ja-Galili!”+ 70  To nokwer e nyimgi giduto kowacho kama: “Ok ang’eyo gima iwachono.” 71  Ka nowuok oko e dho rangach, nyako machielo nonene mowacho ne jo ma ne ni kanyo niya: “Ng’atni ne nigi Yesu Ja-Nazareth.”+ 72  Ne okwer kendo kokuong’ore niya: “Ok ang’eyo ng’atno!” 73  Matin bang’e, jo ma noyudo ochung’ kanyo nobiro kendo ne giwacho ne Petro kama: “Kuom adier, in bende in achiel kuomgi nimar kit wuoyoni* nyiso mano.” 74  Eka nokuong’ore niya: “Ok ang’eyo ng’atno!” To gikanyono, thwon-gweno nokok. 75  Eka Petro noparo wach ma Yesu nosewacho kama: “Ka pok thwon-gweno okok, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ Kendo nowuok oko mi noywak malit ahinya.

Weche Moler Piny

Kata, “zaburi.”
Kata, “yo miwuoyogo.”