Injili mar Mathayo 9:1-38

  • Yesu chango jatuo mar abach (1-8)

  • Yesu luongo Mathayo (9-13)

  • Penjo e wi tueyo chiemo (14-17)

  • Nyar Jairo; dhako moro omulo nanga Yesu ma oko (18-26)

  • Yesu chango muofni kod momo moro (27-34)

  • Keyo duong’ to jotich nok (35-38)

9  Noidho yie modhi loka nam kendo nochopo e dalagi.+  Ne gikelone ng’at ma nigi tuo mar abach ka giting’e e otanda. Bang’ neno yiegi, Yesu nowacho ne jatuono niya: “Nyathina, kik chunyi chandre! Richoni oweni.”+  Jondiko moko nowacho e kindgi niya: “Ng’atni ochayo Nyasaye.”  To nikech Yesu nong’eyo gima ne giparo, nopenjogi kama: “Ang’o momiyo uparo weche maricho e chunyu?+  Kuom ranyisi, mane mayot? Wacho ni, ‘Richoni oweni,’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo iwuothi’?+  Kata kamano, mondo mi ung’e ni Wuod dhano nigi teko e piny mar weyo richo—” nowacho ne jatuono niya: “Chung’ ikaw otandani kendo idhi dalani.”+  Eka noa malo modhi dalane.  Ka ne oganda oneno mano, luoro nomakogi mi ne gimiyo Nyasaye duong’, Nyasaye ma miyo dhano teko ma kamano.  Bang’ mano, ka ne Yesu kalo koa kuno, noneno ng’at moro ma nyinge Mathayo kobet e ofis mar osuru mowachone kama: “Bed jalupna.” Eka noa malo moluwe.+ 10  Bang’e, ka noyudo Yesu chiemo e ot, josol osuru mang’eny kod joricho nobiro chiemo kode gi jopuonjrene.+ 11  Ka Jo-Farisai noneno mano, ne gipenjo jopuonjrene niya: “Ang’o momiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?”+ 12  Ka nowinjogi, nowacho kama: “Jo mangima ok dwar laktar, to jo matuo e ma dwaro.+ 13  Omiyo, dhiuru kendo upuonjru tiend wach ma wacho niya: ‘Ok adwar misango, to adwaro ni ubed jo ma kecho jomoko.’+ Ne abiro luongo joricho, to ok jo makare.” 14  Bang’e, jopuonjre Johana nobiro ire mi gipenje kama: “Ang’o momiyo wan kod Jo-Farisai wajotueyo chiemo to jopuonjreni ok tue?”+ 15  Yesu nodwokogi niya: “Onge gimomiyo osiepe wuon kisera onego obed gi kuyo ka pod en kodgi,+ koso? To ndalo biro ma ibiro gol wuon kisera kuomgi,+ eka ginitue. 16  Onge ng’at ma bawo law manyien e nanga moti, nikech rabaw manyienno biro ywayo nangano mi yieche moloyo.+ 17  Kamano bende, ji ok ket divai manyien e chupni pien moti. Ka gitimo kamano to chupnigo biro barore kendo divai biro pukore. To ji keto divai manyien e chupni pien manyien kendo gik moko ariyogo ok kethre.” 18  Ka noyudo owachonegi wechego, jatelo moro nobiro mokulorene kendo wacho niya: “Chop sani, nyaka bed ni nyara koro osetho, to bi iket lweti kuome mondo obed mangima.”+ 19  Yesu noa malo, mi en kaachiel gi jopuonjrene ne giluwo jalo. 20  To dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer kuom higni 12+ nobiro gi ka ng’eye momulo riak nangane ma oko,+ 21  nimar nosiko kowacho e chunye kama: “Ka po ni amulo mana nangane ma oko to abiro chango.” 22  Yesu nolokore, to bang’ nene, nowacho kama: “Nyarwa, chunyi kik chandre! Yieni osechangi.”+ Kendo dhakono ne ochango gie sano.+ 23  Koro ka nochopo e od jatelono moneno jo ma goyo asili kod oganda mochochni gi koko,+ 24  Yesu nowacho niya: “Auru kae nikech nyako matinni ok otho, to onindo.”+ Eka ne gichako nyiere ka gijare. 25  Mapiyo bang’ ka nosegol ogandano oko, nodonjo iye kendo nomako lwet nyakono,+ mi nyako matinno noa malo.+ 26  Kuom adier, wachno nolandore e alworano duto. 27  Sa ma Yesu ne wuok kanyo, ji ariyo ma muofni+ ne oluwe ka gikok niya: “Wuod Daudi, kechwa!” 28  Ka nosedonjo ei ot, muofnigo nobiro ire, kendo Yesu nopenjogi kama: “Be un gi yie ni anyalo timo mae?”+ Ne gidwoke niya: “Kamano Ruoth.” 29  Eka nomulo wengegi+ kowacho niya: “We otimrenu kaluwore gi yieu.” 30  Mi wengegi noyawore. E wi mano, Yesu nokwerogi matek kama: “Kik uwach ne ng’ato wachni.”+ 31  Gin to ne gidhi mi gikeyo wachne e alworano duto. 32  Sa ma ne gia, ji nokelone ng’at moro ma momo ma nigi jachien;+ 33  to ka nosegol jachiendno, momono nowuoyo.+ Eka oganda nowuoro ka giwacho niya: “Gima kama pok ne one ngang’ e piny Israel.”+ 34  To Jo-Farisai ne wacho kama: “Jali golo jochiende kotiyo gi teko mar jatend jochiende.”+ 35  Yesu nowuotho e mier gi gwenge duto kopuonjo e sunagokegi, kendo koyalo wach maber mar Pinyruoth. Bende, nochango kit tuoche kod midekre duto.+ 36  Ka noneno oganda, nokechogi+ nikech ne isandogi malit, kendo ne gidiwo mana ka rombe ma onge jakwath.+ 37  Eka nowacho ne jopuonjrene niya: “Adier, tij keyo duong’, to jotich e ma nok.+ 38  Omiyo, kwauru Ruodh keyo mondo oor jotich e keyone.”+

Weche Moler Piny