Injili mar Mathayo 24:1-51

  • GIK MA NYISO NI KRISTO NITIE (1-51)

    • Yadh ng’owo (32-34)

    • Mana kaka ndalo mag Noa (37-39)

    • Sikuru ka uneno (42-44)

    • Jatich mogen kod jatich marach (45-51)

24  Koro ka Yesu ne wuok e hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo ginyise ute mag hekalu.  En nokonegi kama: “Uneno gigi duto. Awachonu ni onge kidi ma biro dong’ e wi wadgi ma ok nowit piny.”+  Ka noyudo obet e Got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire ka en kar kende mi ne gipenje niya: “Wachnwae, gigi biro timore karang’o, to en ranyisi mane ma biro nyiso ni intie,*+ kendo ni giko mar ndalo* okayo machiegni?”+  Yesu nodwokogi kama: “Tang’uru mondo kik ng’ato omi ulal,+  nimar ji mang’eny nobi e nyinga ka giwacho ni, ‘An e Kristo,’ kendo ginimi ji mang’eny lal.+  Unuwinj wach lwenje kod humb lwenje. Kik uluor, nimar gigi nyaka timre, kata kamano, giko to podi.+  “Nikech oganda noked gi oganda kendo pinyruoth noked gi pinyruoth,+ bende chiemo nobed manok+ kendo yiengni mag piny nobedie kamoro bang’ machielo.+  Magi duto gin chakruok mag masiche malit ka muoch ma kecho.  “Eka ji nochiwu mondo osandu,+ mi gininegu,+ kendo ogendni duto nosin kodu nikech nyinga.+ 10  Bende, ji mang’eny nochwanyre, mi ginindhogre kendo ginibed gi sigu e kindgi. 11  Jonabi mang’eny mag miriambo nosiek kendo ginimi ji mang’eny lal;+ 12  kendo nikech timbe maricho nomedre, hera mar ji mang’eny nobed mang’ich. 13  To ng’at motimo kinda* nyaka giko ibiro resi.+ 14  Kendo wach maber mar Pinyruoth ibiro yal* e piny mangima mondo obed ranyisi* ne ogendni duto,+ eka giko nobi. 15  “Kuom mano, mana kaka janabi Daniel nokoro, ka uneno gima kwero ma kelo kethruok kochung’ ka maler+ (jasomo mondo oti gi rieko), 16  eka jo ma ni Judea mondo ochak ringo ka gidhi e gode.+ 17  Ng’at man e tat ot kik olor piny mondo okaw gik manie ode 18  kendo ng’at man e puodho kik dog mondo okaw nangane ma oko. 19  Yaye nobed malit ne mon ma yach kod mago ma dhodho nyithindo e ndalono! 20  Sikuru kulamo mondo kindeu mar ringo kik bed e ndalo koyo kata chieng’ Sabato; 21  nikech kindeno masira maduong’+ nobedie ma pok ne otimore a chakruok piny nyaka sani, bende ok nochak otimre kendo.+ 22  Adier dine bed ni ndalogo ok ong’ad machuok, onge ng’ato ma doresi; to nikech jo moyier, ndalogo ibiro ng’ad machuok.+ 23  “Ka ng’ato owachonu ni, ‘Neuru! Eri Kristo ni ka,’+ kata ni, ‘En kacha!’ kik uyie gi wachno.+ 24  Nimar jo ma wuondore ni gin Kristo gi jonabi mag miriambo+ nosieki kendo ginitim honni madongo miwuoro mondo gilal ji,+ ma ka nyalore, to gimi kata mana jogo moyier olal. 25  Neuru! Asesiemou motelo. 26  Kuom mano, ka ji wachonu ni, ‘Neuru! En e thim,’ kik udhi; kata ni, ‘Neuru! En e udi ma iye,’ kik uyie mano.+ 27  Nimar mana kaka mil polo wuok yo wuok-chieng’ to orieny nyaka yo podho-chieng’, e kaka nobedi e ndalo ma Wuod dhano nitie.*+ 28  Ka ma gimoro othoe, kanyo e ma achudhe chokoree.+ 29  “Mapiyo bang’ masira ma ndalogo, ibiro lok wang’-chieng’ obed mudho+ kendo dwe ok norieny, mi sulwe biro lwar koa e polo, nikech ibiro yieng teko mag polo.+ 30  Ranyisi mar Wuod dhano nonenre e polo, kendo dhoudi duto nobed gi kuyo maduong’,+ mi ginine Wuod dhano+ ka biro e boche polo ka en gi teko kod duong’ malich.+ 31  Eka obiro oro malaikene gi dwol maduong’ mar turmbeta kendo ginichok joge moyier ka giwuok e tunge* ang’wen mag piny, a e tung’ polo konchiel nyaka e tung’ machielo.+ 32  “Koro puonjreuru kuom ranyisi mar yadh ng’owo: Mapiyo ka obokene oseloth, ung’eyo ni kinde oro chiegni.+ 33  Kamano bende, sa ma uneno gigi duto ka timore, ng’euru ni Wuod dhano chiegni e dhoot.+ 34  Adier awachonu ni, tieng’ni ok norum ngang’ ka pok gigi duto otimore. 35  Polo gi piny biro kalo, to wechena ok nokal ngang’.+ 36  “Chieng’no kod sano, onge ng’at mong’eyo,+ kata malaike manie polo kata Wuod Nyasaye, to mana Wuora.+ 37  Nikech mana kaka notimre e ndalo Noa,+ e kaka notimre bende e ndalo ma Wuod dhano nitie.*+ 38  Nimar mana kaka e ndalogo ka Ataro ne podi, ji ne chiemo kendo ne gimetho, chwo ne kendo to mon ne ikendo, nyaka e chieng’no ma Noa nodonjo e yie,+ 39  to ne ok gidewo nyaka Ataro nobiro moyweyogi giduto,+ mano e kaka notimre e ndalo ma Wuod dhano nitie.* 40  E ndalogo ji ariyo nobed e puodho; achiel nokaw to machielo nowe. 41  Noyud mon ariyo ka rego;* achiel nokaw to machielo nowe.+ 42  Kuom mano, sikuru ka uneno nikech ok ung’eyo ni en chieng’ mane ma Ruodhu biroe.+ 43  “To ng’euru wachni: Ka dine bed ni wuon ot ong’eyo ni jakuo dhi biro sa adi,+ dine osiko korito kendo dine ok oweyo otur ode mi donjie.+ 44  Nikech mano, un bende beduru moikore+ nikech e sa ma ok upar ni e en, e ma Wuod dhano biroe. 45  “Ng’ano ma kuom adier e jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe noketo e wi joode mondo omigi chiembgi e kinde mowinjore?+ 46  Jatijno nobed mamor ka ruodhe obiro mi oyude kotimo kamano!+ 47  Adier awachonu ni, obiro kete e wi gige duto. 48  “To ka po ni jatich marach owacho e chunye ni, ‘Ruodha odeko,’+ 49  mi ochako goyo jotich wetene, kendo ochako chiemo gi metho gi jomer, 50  ruodh jatijno nobi chieng’ ma ok opar kendo e sa ma ok ong’eyo,+ 51  mi nomiye kum mager moloyo, kendo noyud pok gi jo ma wuondore. Kanyo e ka ma ywagruok kod muodo lak nobedie.+

Weche Moler Piny

Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.
Kata, “monano.”
Kata, “landi.”
Kata, “ochiw neno.”
Tiende sie en “yembe ang’wen.”
Kata, “e pong’ lwedo.”