Injili mar Mathayo 1:1-25

  • Anyuola mar Yesu Kristo (1-17)

  • Nyuol mar Yesu (18-25)

1  Bug anyuola mar Yesu Kristo,* wuod Daudi,+ wuod Ibrahim:+   Ibrahim nonyuolo Isaka;+Isaka nonyuolo Jakobo;+Jakobo nonyuolo Juda+ gi owetene;   Juda nonyuolo Perez gi Zera,+ ma min-gi ne en Tamar;Perez nonyuolo Hezron;+Hezron nonyuolo Ram;+   Ram nonyuolo Aminadab;Aminadab nonyuolo Nashon;+Nashon nonyuolo Salmon;   Salmon nonyuolo Boaz, ma min-gi ne en Rahab;+Boaz nonyuolo Obed, ma min-gi ne en Ruth;+Obed nonyuolo Jesse;+   Jesse nonyuolo Ruoth Daudi.+Daudi nonyuolo Solomon,+ ma min-gi ne en chi Uria;   Solomon nonyuolo Rehoboam;+Rehoboam nonyuolo Abija;Abija nonyuolo Asa;+   Asa nonyuolo Jehoshafat;+Jehoshafat nonyuolo Jehoram;+Jehoram nonyuolo Uzia;   Uzia nonyuolo Jotham;+Jotham nonyuolo Ahaz;+Ahaz nonyuolo Hezekia;+ 10  Hezekia nonyuolo Manase;+Manase nonyuolo Amon;+Amon nonyuolo Josia;+ 11  Josia+ nonyuolo Jekonia+ gi owetene e kinde ma ne idaro Jo-Yahudi kiterogi Babulon.+ 12  Bang’ daro Jo-Yahudi nyaka Babulon, Jekonia nonyuolo Shelatiel;Shelatiel nonyuolo Zerubabel;+ 13  Zerubabel nonyuolo Abiud;Abiud nonyuolo Eliakim;Eliakim nonyuolo Azor; 14  Azor nonyuolo Zadok;Zadok nonyuolo Akim;Akim nonyuolo Eliud; 15  Eliud nonyuolo Eleazar;Eleazar nonyuolo Mathan;Mathan nonyuolo Jakobo; 16  to Jakobo nonyuolo Josef chwor Maria ma nonyuolo Yesu+ miluongo ni Kristo.+ 17  Kuom mano, tienge duto chakre Ibrahim nyaka Daudi ne gin tienge 14; chakre Daudi nyaka kinde ma ne idaro Jo-Yahudi kiterogi Babulon ne gin tienge 14; to bang’ terogi Babulon nyaka ndalo Kristo ne gin tienge 14. 18  To ma e kaka nyuol mar Yesu Kristo nobet. E kinde ma Maria min mare nosetimo singruok mar kend gi Josef to ne pok gikendore, noyudo ich kokalo kuom roho maler.+ 19  Kata kamano, nikech Josef chwore ne en ng’at makare, kendo ne ok odwar kuodo wiye, nochano weye ling’ ling’.+ 20  To bang’ paro kuom wechego, ne! malaika mar Jehova* nobirone e lek ka wacho niya: “Josef wuod Daudi, kik iluor kawo chiegi Maria idhi kode pacho, nimar ich ma en-gono oyudo kokalo kuom roho maler.+ 21  Enonyuol wuoyi, kendo inichake ni Yesu,*+ nimar obiro waro ji a e richogi.”+ 22  To kuom adier, mago duto notimore mondo wach ochop ma Jehova* nokoro kokalo kuom janabine niya: 23  “Neuru! Nyako ma silili biro mako ich kendo obiro nyuolo wuoyi, mi ginichake ni Emanuel,”+ ma kolok to tiende en ni, “Nyasaye ni Kodwa.”+ 24  Bang’ mano, Josef ne ochiewo motimo mana kaka malaika mar Jehova* nochike. Nokawo chiege modhigo pacho. 25  Kata kamano, ne ok oriwore kode nyaka bang’ ka nosenyuolo wuoyi,+ kendo Josef nochake ni Yesu.+

Weche Moler Piny

Kata, “Mesia; Ng’at Mowir.”
Nying Nyasaye ma en Jehova yudore nyadi 237 e Ndiko mag Dho-Grik mag Jokristo. Kae e ka ma oyudoree mokwongo. Som Apendiks A5.
Dho Hibrania luongo Yesu ni Jeshua kata Joshua, ma tiende ni “Jehova En Warruok.”