Injili mar Mathayo 8:1-34

  • Ochang jadhoho (1-4)

  • Jatend-askeche nyiso yie (5-13)

  • Yesu chango ji mang’eny Kapernaum (14-17)

  • Kaka wanyalo luwo Yesu (18-22)

  • Yesu kueyo yamo mager (23-27)

  • Yesu chiko jochiende odonj ei anguche (28-34)

8  Ka nosea e got, oganda mang’ongo noluwe.  Jadhoho moro nobiro mokulorene ka wachone niya: “Ruoth, kidwaro, to mi abed maler.”+  Omiyo, norieyo bade momule kowachone kama: “Ee, adwaro! Bed maler.”+ Gikanyono, dhoho ne oweye mobedo maler.+  Yesu nowachone niya: “Ne ni ok iwacho ne ng’ato wachni,+ to dhi inyisri e nyim jadolo+ kendo ichiw mich ma Musa nochiko,+ mondo mano ochiwnegi neno.”  Ka nochopo Kapernaum, jatend-jolweny* moro nobiro ire ka saye+  kendo ka wachone kama: “Ruoth, jatija onindo e ot nikech tuo mar abach kendo ochandore malit.”  Yesu nokone niya: “Ka achopo kuno abiro change.”  Eka jatelono nodwoke niya: “Ruoth, ok an ng’at mowinjore ma dibi e oda, to wach awacha gimoro to jatijano biro chango.  Nimar an bende an e bwo jomamoko, bende an gi askeche moko e bwoya, kendo anyalo wacho ne moro ni, ‘Dhi!’ to odhi, kendo wacho ne machielo ni, ‘Bi!’ to obiro, kendo wacho ne misumbana ni, ‘Tim mae!’ to otimo.” 10  Ka ne Yesu owinjo wechego, nohum kendo nowacho ne jo ma ne luwe niya: “Awachonu adier ni pok ayudo ng’ato e Israel ma nigi yie maduong’ ma kama.+ 11  To awachonu ni, ji mathoth moa yo wuok-chieng’ gi yo podho-chieng’ nobi kendo ginibed e mesa gi Ibrahim kod Isaka gi Jakobo e Pinyruodh polo;+ 12  to nyithind Pinyruoth ibiro wit oko e mudho. Kanyo e ka ma ywagruok gi muodo lak nobedie.”+ 13  Eka Yesu nowacho ne jatend-jolwenyno* kama: “Dhiyo kendo we mondo otimreni kamano nikech isenyiso yie.”+ Omiyo, jatijeno nochango gie sano.+ 14  To ka Yesu nobiro e od Petro, noyudo min chi Petro+ konindo piny nikech tuo mar midhusi.+ 15  Omiyo, nomulo lwete+ mi midhusino noweye kae to ne ochung’ mochako tiyo ne Yesu. 16  To ka nosechopo odhiambo, ne gikelone ji mang’eny ma ne nigi jochiende; kendo nogolo jochiendego mana kuom wacho wach kende, mochango jogo duto ma ne chandore 17  mondo wach ochop ma janabi Isaya nokoro niya: “Nokawo midekrewa kendo ne oting’o tuochewa.”+ 18  Ka Yesu noneno oganda kolwore, nochiko jopuonjrene mondo gidhi loka machielo.+ 19  Eka jandiko moro nobiro ire mowachone niya: “Japuonj, abiro luwi kamoro amora midhiyoe.”+ 20  To Yesu nowachone kama: “Bwe nigi buchegi, kendo winy manie polo nigi utegi, to Wuod dhano onge gi ka ma dopielie wiye.”+ 21  Kae to japuonjre moro nowachone kama: “Ruoth, yiena mondo adhi ayik wuora mondi.”+ 22  Yesu nodwoke niya: “We jo motho oyik joggi motho, in to luwa.”+ 23  Ka noseidho yie, jopuonjrene bende nodonjo kode.+ 24  Yamo mager notugore e nam, mi apaka nochako imo yie. Yesu to ne nindo.+ 25  Eka ne gibiro chiewe ka giwacho kama: “Ruoth, reswa, wachiegni tho!” 26  To nopenjogi niya: “Ang’o momiyo uluor kamano un jo ma yiegi tin-gi?”+ Mi noa malo mochogo yamono kod nam, kendo nam nokue thi.+ 27  Omiyo, ne giwuoro ka giwacho kama: “Jali en ng’at manade ma kata mana yamo kod nam winje?” 28  Ka nochopo loka nam e gweng’ mar Jo-Gadara,* ji ariyo ma ne nigi jochiende ne owuok e kar liete mi giromo kode.+ Jogo ne ger mokadho ma onge ng’at ma ne nigi chir mar kalo e ndarano. 29  Ne gikok matek niya: “En wach mane ma in-go kodwa Wuod Nyasaye?+ Dibed ni ibiro mondo isandwa+ ka pok ndalo moketi ochopo?”+ 30  To mochwalore matin koa kanyo, ne nitie kueth maduong’ mar anguche ma ne kwayo.+ 31  Omiyo, jochiendego ne osaye niya: “Ka igolowa, to yienwa wadonj e kueth mar angucheka.”+ 32  Eka nowachonegi niya: “Dhiuru!” Omiyo, ne giwuok mi gidonjo e anguchego, kendo kuethno duto noringo matek nyaka e geng nam mi ginyumore e nam, kendo ne githo e pi. 33  To jokwath noringo mi gidonjo e dala kendo ne gitero wechego duto, moriwo nyaka wach jo ma ne nigi jochiendego. 34  Jo dalano duto nobiro mondo gine Yesu, to ka ne ginene, ne gisaye mondo oa e gweng’gi.+

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
En e gweng’ Jo-Gerasi e Mar 5:1; Luk 8:26.