Injili mar Mathayo 13:1-58

 • NGECHE MAG PINYRUOTH (1-52)

  • Koth karadali kod thowi (31-33)

  • Tiyo gi ngeche chopo weche ma ne okor (34, 35)

  • Ilero ngero mar ngano kod ogolo (36-43)

  • Mwandu mopandi kod kite mag lulu (44-46)

  • Gogo (47-50)

  • Gik manyien gi machon mokan (51, 52)

 • Jogweng’gi Yesu ok yie kuome (53-58)

13  Chieng’no, Yesu nowuok e ot modhi bet e dho nam.  Oganda mang’ongo nobiro mochokore machiegni kode kanyo. Omiyo, noidho yie mi obetie, to ogandano ne ochung’ e dho wath.+  Nopuonjogi gik mang’eny kotiyo gi ngeche.+ Nowachonegi niya: “Neuru! Jachuoyo moro nowuok mondo ochuo.+  To sa ma nochuoyo, kodhi moko ne olwar e bath yo kendo winy nochamogi.+  Moko ne olwar e lwanda ka ma ne onge lowo moromo, to mapiyo nono ne gitwi nimar lowo ne ok tut.+  To ka chieng’ nowuok, ne girewore mi giner nikech ne gionge mise.  Moko to ne olwar e kuthe kendo kuthego nodongo mothung’ogi.+  To moko ne olwar e lowo maber, mi ne gichako nyago olemo, moko nyadi 100, to moko nyadi 60, to mamoko nyadi 30.+  Ng’at ma nigi ite mondo owinji.”+ 10  Eka jopuonjre nobiro ire mopenje niya: “Ang’o momiyo iwuoyo kodgi gi ngeche?”+ 11  Nodwokogi kama: “Un osemiu rieko mar ng’eyo weche moum+ mag Pinyruodh polo, to gin ok omigi. 12  Nikech ng’at ma nigo nomedne, kendo nobed gi gik mogundho; to ng’at ma ongego, kata mana matin ma en-go nomaye.+ 13  Mano e momiyo awuoyo kodgi gi ngeche; nimar gineno, to gineno kayiem nono, giwinjo, to chal ka gima ok giwinj, to bende wach ok donjnegi.+ 14  Wach ma janabi Isaya nokoro chopo kuomgi. Nokoro niya: ‘Adier winjo to unuwinji to wach ok nodonjnu, kendo adier unung’i, to ok unune ngang’.+ 15  Nimar chuny jogi osebedo matek. Gisewinjo to ok gitim gimoro, giseumo wengegi mondo kik nen ngang’, gisedino itgi mondo wach kik donjnegi kendo gilokre mi achanggi.’+ 16  “Un to wengeu oguedhi nikech gineno kendo itu bende oguedhi nikech giwinjo gigi.+ 17  Nimar adier awachonu ni, jonabi gi jo makare mang’eny nogombo neno gik ma sani unenogi, to ok ne gineno,+ kendo ne gigombo winjo gik ma sani uwinjogi, to ok ne giwinjo. 18  “Koro, winjuru tiend ngero mar jachuoyo.+ 19  Ka ng’ato winjo wach Pinyruoth to wachno ok donjne, ng’at marach+ biro to maye gima osechuo e chunye. Mani e kodhi mochuo e bath yo.+ 20  To kodhi ma ne ochuo e lwanda ochung’ ne ng’at ma winjo wach Pinyruoth kendo orwake sano sano gi mor.+ 21  Nikech oonge tiendene, obetie mana kuom kinde machuok, to ka chandruok kata sand obiro nikech wachno, ochwanyore. 22  To kodhi ma ne ochuo e kuthe ochung’ ne ng’at ma winjo wachno, to parruok mag pinyni*+ kod galruok ma mwandu kelo thung’o wachno mi ok onyag olemo.+ 23  To kodhi ma nochuo e lowo maber, ochung’ ne ng’at ma winjo wach ma donjne kae to onyago olemo, moko nyadi 100, moko nyadi 60, to mamoko nyadi 30.”+ 24  Kendo nogoyonegi ngero machielo kowacho niya: “Inyalo pim Pinyruodh polo gi ng’at ma nochuoyo kodhi mabeyo e puothe. 25  Ka ne ji nindo, jasike nobiro mochuoyo ogolo e kind ngano. 26  Ka ne ngano osedongo mi omoyo, ogolo bende ne nie kindgi. 27  Omiyo, jotij wuon pacho nodhi ire mi gipenje ni, ‘Ruoth, donge nichuoyo kodhi mabeyo e puothi, koso? Ogolo to oa kanye?’ 28  Nodwokogi niya: ‘Jasigu moro e motimo kamano.’+ Jotijego nopenje niya: ‘Wadhi wachokgi, koso?’ 29  Nodwokogi kama, ‘Ooyo, di po ka upudho ngano bende kodgi. 30  Weuru mondo giduto gidong kanyachiel nyaka e ndalo keyo, eka e ndalogo anawach ne jokeyo niya: Kwong uchok ogolo kae to utuegi pidhe pidhe mondo uwang’gi; eka uchok ngano ukan e decha.’”+ 31  Nogoyonegi ngero machielo niya: “Pinyruodh polo chal gi koth karadali, ma ng’ato nokawo mopidho e puothe.+ 32  Kata obedo ni en e kodhi matinie mogik kuom kothe duto, kosedongo to obedo maduong’ moloyo yiende* duto kendo winy mag polo dak e bedene.” 33  Nogoyonegi ngero machielo kama: “Pinyruodh polo chal gi thowi ma dhako moro nokawo moruwogo mogo agulni adek madongo, nyaka mogono duto nokuot.”+ 34  Yesu nowacho ne oganda wechego duto kotiyo gi ngeche. Kuom adier, ne ok owuo kodgi ma ok otiyo gi ngeche.+ 35  Notimo kamano mondo wach ochopi ma ne janabi okoro niya: “Anawuo gi ngeche; analand gik mosepandi nyaka a chakruok mar piny.”+ 36  Bang’ gonyo oganda, nodonjo e ot. Eka jopuonjrene nobiro ire mi gikwaye niya: “Lernwae tiend ngero mar ogolo ma ne ochuo e puodho.” 37  Nodwokogi niya: “Jachuo kodhi mabeyo en Wuod dhano; 38  puodho en piny.+ Kodhi mabeyo gin nyithind Pinyruoth, to ogolo gin nyithind ng’at marach,+ 39  kendo jasigu ma nochuoyo ogolo en Jachien. Keyo en giko mar ndalo, to jokeyo gin malaike. 40  Kuom mano, mana kaka ichoko ogolo kendo iwang’ogi e mach, e kaka nobedi e giko mar ndalo.+ 41  Wuod dhano biro oro malaikene mondo gichok kendo gigol oko gik moko duto ma kelo richo* e Pinyruodhe kod jo maricho duto 42  kendo giniwitgi e mach mager.+ Kanyo e ka ma ywagruok kod muodo lak nobedie. 43  E kindeno, jo makare norieny kaka wang’-chieng’+ e Pinyruodh Wuon-gi. Ng’at ma nigi ite mondo owinji. 44  “Pinyruodh polo chal gi mwandu mopandi e puodho, ma ng’ato noyudo mi opando; to nikech mor ma ne en-go, nodhi mi ouso gigene duto kae to ong’iewo puodhono.+ 45  “Kendo Pinyruodh polo chal gi ja ohala ma manyo kite mabeyo mag lulu. 46  Bang’ yudo lulu achiel ma nengone tek ahinya, nodhi mapiyo mouso gigene duto kae to ong’iewo luluno.+ 47  “Kendo Pinyruodh polo chal gi gogo mobol e nam ma choko kit rech duto. 48  Ka nosepong’, ne giywaye e dho wath mi gibet piny. Ne gichoko rech mabeyo+ ka giketo e gige ting’o, to maricho+ ne giwito. 49  Mano e kaka nobed e giko mar ndalo. Malaike nobi mi gipog jo ma richo gi jo ma kare 50  kendo ibiro witgi e mach mager. Kanyo e ka ma ywagruok kod muodo lak nobedie. 51  “Be wechego duto donjonu?” Ne gidwoke niya: “Kamano.” 52  Eka nowachonegi kama: “Kuom mano, japuonj chik mosetiegi kuom wach Pinyruodh polo chalo gi wuon pacho ma golo gik manyien kod machon mokano e deche.” 53  Yesu nowuok kanyo ka nosetieko goyo ngechego. 54  Bang’ duogo e gweng’gi,+ nochako puonjo e sunagokgi, mi ne gihum ka gipenjore kama: “Ng’atni nogolo rieko kod teko mar timo honnigi kanye?+ 55  Donge jali e wuod fundi bao, koso?+ Donge min mare iluongo ni Maria kendo owetene gin Jakobo gi Josef gi Simon kod Judas?+ 56  Donge nyiminene duto ni kodwa kae, koso? To kare gigi duto ne oyudo nade?”+ 57  Omiyo, ne gichwanyore nikech en.+ To Yesu nowachonegi kama: “Janabi imiyo duong’ kuonde duto mak mana e gweng’gi kod e ode owuon.”+ 58  Kuom mano, ok notimo honni mang’eny kanyo nikech jogo ne ok oyie kuome.

Weche Moler Piny

Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.
Kata, “alode.”
Kata, “chwanyruok.”