Injili mar Mathayo 27:1-66

27  Ka ne piny oru, jotend-jodolo duto gi jodong-oganda noriwo paro mondo gineg Yesu.+  Bang’ tueye, ne gitere mi gichiwe e lwet Pilato ma ne en gavana.+  Ka ne Judas jandhokne oneno ni oseng’ad ne Yesu buch tho, nowinjo malit moduoko ne jotend-jodolo gi jodongo fedha 30 ma ne omiyeka,+  kowachonegi kama: “Ne atimo richo kuom ndhogo remo ma onge ketho.” Ne gidwoke kama: “Mano ok obadhowa. Mano wachni!”  Omiyo, nowito pesago e hekalu mi oa kanyo. Eka nodhi mi odere.+  To jotend-jodolo nokawo pesago mi giwacho niya: “Ok en gima owinjore gi chik mondo waketgi e kar keno maler nikech gin pes remo.”  Bang’ riwo paro, ne gitiyo gi fedhago e ng’iewo puoth jachue agulni mondo obed kar yiko welo.  Kuom mano, oseluong puodhono ni Puoth Remo+ nyaka chil kawuono.  Eka wach ma janabi Jeremia nokoro nochopo niya: “Kendo ne gikawo fedha 30, ma gin nengo ma noket e wi ng’atno, ng’at ma nyithind Israel moko noketo nengo kuome, 10  kendo ne gichiwo pesago ne puoth jachue agulni kaka Jehova* nosechika.”+ 11  Koro Yesu ne ochung’ e nyim gavana, e ka nopenje kama: “In e Ruodh Jo-Yahudi, koso?” Yesu nodwoke niya: “In iwuon isewacho.”+ 12  To sa ma jotend-jodolo gi jodongo ne donjone, ne ok odwoko.+ 13  Eka Pilato nopenje kama: “Be iwinjo weche mang’eny ma gidonjonigo?” 14  To ok nodwoke kata wach achiel, mi gavana nowuoro ahinya. 15  Koro e kinde sawo ka sawo, gavana ne jagonyo ne oganda ng’at ma ne gidwaro.+ 16  Gie kindeno, noyudo otue ng’at moro miluongo ni Baraba ma timbene ne richo ahinya. 17  Omiyo, ka ne gichokore, Pilato nopenjogi niya: “En ng’ano mudwaro ni agonynu? Baraba, koso Yesu miwacho ni en Kristo?” 18  Pilato nong’eyo ni nyiego e ma nomiyo gichiwo Yesu e lwete. 19  E wi mano, ka noyudo obet e kom-bura, chiege ne oorone wach niya: “Kik idonjri e wach ng’at ma onge kethono nimar kawuono nachandora ahinya e lek nikech ng’atno.” 20  Kata kamano, jotend-jodolo gi jodongo nojiwo oganda mondo gikwa Baraba,+ to mondo oneg Yesu.+ 21  Gavana nopenjogi kama: “En ng’a kuom ji ariyogi mudwaro ni agonynu?” Ne gidwoke niya: “Baraba.” 22  Pilato nopenjogi niya: “Kare ang’o monego atim gi Yesu miwacho ni en Kristo?” Giduto ne gidwoke kama: “Gure e yath!”+ 23  Nopenjogi kama: “Nikech ang’o? En ketho mane mosetimo?” Pod ne gimedo kok matek niya: “Gure e yath!”+ 24  Ka Pilato noneno ni ok onyal loko pach jogo, to koko e ma ne medore, nokawo pi mologo e nyim oganda kowacho niya: “Aonge ketho kuom remb ng’atni. Mano en wachu uwegi.” 25  Eka ji duto nodwoko kama: “Rembe mondo obed e wiwa kendo e wi nyikwawa.”+ 26  Eka nogonyonegi Baraba kae to nochiko mondo ochwad Yesu+ mi ne ochiwe mondo gigure e yath.+ 27  Eka askeche mag gavana nokawo Yesu mi gitere e od gavana kendo ne gichoko kidieny mangima mar askeche mi gilwore.+ 28  Ne gilonyo lepe ma oko mi girwakone kandho makwar mapichni,+ 29  kendo ne giloso osimbo mar kuthe mi gisidho e wiye. Bende, ne giketo odundu e lwete ma korachwich. Eka ne gigoyo chonggi piny e nyime ka gijare niya: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!” 30  Bende, ne ging’ulo olaw kuome+ mi gigoyo wiye gi odunduno. 31  Gikone, ka ne gisejare, ne gilonyo kandhone mi girwakone lepe ma oko, kendo ne gitere mondo ogure e yath.+ 32  Sa ma ne gidhi, ne giyudo Ja-Kirene moro ma nyinge Simon kendo ne gichune mondo oting’ yath* ma ne idhi gurie Yesu.+ 33  To ka ne gichopo kama iluongo ni Golgotha, tiende ni, Kar Hanga Wich,+ 34  ne gimiyo Yesu divai mokik gi kedhno* mondo omadhi.+ Bang’ bile, notamore madhe. 35  Ka ne gisegure e yath, ne gipogore lepe ma oko kuom goyo ombulu,+ 36  kendo ne gibet kanyo ka girite. 37  Bende, ka wiye ne gindiko wach ma ne odonjnego niya: “Mani en Yesu Ruodh Jo-Yahudi.”+ 38  Jomecho moko ariyo bende ne ogur e yien e bathe, achiel e bade korachwich to machielo e bade koracham.+ 39  To jo ma kadho ne jare+ kendo ne kino* wigi,+ 40  ka giwacho niya: “In ma nidhi goyo hekalu piny kendo gere gi ndalo adek,+ kare resri ane iwuon! Ka in wuod Nyasaye, lor ane iwuog e yadh-sandno!”*+ 41  Kamano bende e kaka jotend-jodolo, jondiko, gi jodongo nochako jare ka giwacho kama:+ 42  “Noreso jomoko; en to ok onyal resore! En Ruodh Israel;+ kare koro olor ane oa e yadh-sandno* eka wanayie kuome. 43  Oseketo genone kuom Nyasaye; Nyasaye mondo orese ane ka odware,+ nimar nowacho ni, ‘An Wuod Nyasaye.’”+ 44  Kamano bende e kaka jomecho ma nogur e yien e bathe koni gi koni ne jare.+ 45  Chieng’no, mudho noimo piny chakre sa auchiel odiechieng’ nyaka sa ochiko.+ 46  Kar sa ochiko, Yesu nokok gi dwol maduong’ niya: “Eli, Eli, lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”+ 47  Ka ne giwinjo mano, moko kuom jo ma ne ochung’ kanyo nowacho kama: “Ng’atni luongo Elija.”+ 48  Eka gikanyono achiel kuomgi noringo mokawo sponj kendo nonyume e divai mawach, mi nokete e odundu kae to nomiye mondo omadh.+ 49  To jomamoko kuomgi nowacho kama: “Weyeuru! Wane ane ka be Elija dhi biro mondo orese.” 50  Yesu nokok kendo gi dwol maduong’ kae to otho.*+ 51  Eka pasia mar hekalu+ nobarore ariyo+ a malo nyaka piny,+ kendo piny noyiengni mi lwendni nobarore. 52  Liete noyawore kendo ringre mang’eny mag jo maler ma ne osenindo e tho nothulore oko 53  (kendo ji ma ne owuok kar lietego ka nosechiere nodonjo e dala malerno), mi ne ginenore ne ji mang’eny. 54  To ka jatend-jolweny* kod jo ma ne ni kode ka girito Yesu noneno yiengni mar piny kod gik ma ne timore, luoro nomakogi ahinya mi giwacho niya: “Adier, jali ne en Wuod Nyasaye.”+ 55  Kendo ne nitie mon mang’eny ma ne ng’icho gi mabor matin, to noyudo gia Galili gi Yesu mondo gitine;+ 56  moko kuomgi ne gin Maria Magdalina,* gi Maria min Jakobo gi Jose, kod min yawuot Zebedi.+ 57  Ka ne ochopo odhiambo, jamwandu moro ma nyinge Josef ma Ja-Arimathea nobiro. En bende nosebedo japuonjre Yesu.+ 58  Ne odhi ir Pilato mokwaye ringre Yesu.+ Eka Pilato nochiko mondo omiye.+ 59  Josef nokawo ringreno moboyo e law kitani maler kendo maber ahinya,+ 60  mi nokete e liel ma mare+ ma nosekunyo e lwanda. Kendo bang’ ng’ielo kidi maduong’ e dho liel, noa kanyo. 61  To Maria Magdalina kod Maria machielono nodhi nyaka kanyo mi gibet e nyim liel.+ 62  Odiechieng’ ma noluwo, ma ne en bang’ chieng’ Ikruok mar Sabato,+ jotend-jodolo gi Jo-Farisai nochokore e nyim Pilato 63  ka giwacho niya: “Ruoth, waparo kaka jawuondno nowacho ka pod ongima ni, ‘Bang’ odiechienge adek ibiro chiera.’+ 64  Omiyo, gol chik mondo orit liel nyaka e odiechieng’ mar adek, po nono jopuonjrene dibi mi gikwale+ kae to giwach ne oganda ni, ‘Osechiere!’ Eka wuond ma achienno biro bedo marach moloyo mokwongo.” 65  Pilato nowachonegi niya: “Unyalo keto jarit. Dhiuru urite kaka un uwegi ung’eyo.” 66  Omiyo, mondo girit liendno motegno, ne gidhi mi gilore gi kidi kendo ne giketo jarit.

Weche Moler Piny

Kata, “pi makech.”
Kata, “yiengo.”
Kata, “much ngima norumone.”
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.