Injili mar Mathayo 21:1-46

  • Ngero mar yawuoyi ariyo (28-32)

  • Ngero mar jopur ma jonek (33-46)

    • Ji odagi kidi moriwo kor ot (42)

21  Ka ne gisechopo Bethfage e Got Zeituni machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene ariyo,+  kowachonegi niya: “Dhiuru e gweng’ ma unenocha kendo udhi nwang’o punda moro motue gi nyathine. Gonygiuru mondo ukelnagi.  Ka ng’ato openjou, nyiseuru ni ‘Ruoth dwarogi.’ Gikanyono, obiro yie mondo ukawgi.”  To adier mano notimore mondo wach ochopi ma janabi nokoro niya:  “Wachuru ne nyar Sayun kama: ‘Ruodhi biro iri,+ en ng’at mamuol+ kendo oidho punda, ee, nyathi punda ma en le ma ting’o osigo.’”+  Omiyo, jopuonjrego ne odhi mi gitimo mana kaka Yesu nochikogi.+  Ne gikelo pundano gi nyathine, mi ne giketo lepgi ma oko kuomgi, kae to nobetie.+  Thoth ji nopedho lepgi e yo+ to jomoko ne ng’ado bede yien ka gipedhogi e yo.  E wi mano, oganda ma notelo e nyime kod ma ne luwo bang’e ne siko ka kok niya: “Res Wuod Daudi, wakwayi!+ Ng’at moguedhi en ng’at ma biro e nying Jehova!*+ Rese, wakwayi, in man malo mogik!”+ 10  To ka nodonjo Jerusalem, dalano duto nochochni kendo ji ne penjore niya: “Jali en ng’a?” 11  Oganda ne siko ka wacho kama: “Ma Yesu janabi+ moa Nazareth man Galili!” 12  Yesu nodonjo e hekalu mi noriembo ji duto ma ne uso kod ma ne ng’iepo, kendo noloko mese mag jowil pesa ataro kod kombe jo ma ne uso akuche.+ 13  Nowachonegi kama: “Ondik niya: ‘Ibiro luong oda ni od lamo,’+ to un uloke rogo mar jomecho.”+ 14  Bende, muofni gi pudhe nobiro ire e hekalu kendo nochangogi. 15  Ka jotend-jodolo gi jondiko noneno honni ma notimo kendo winjo yawuoyi ma ne kok e hekalu ka wacho ni, “Res Wuod Daudi, wakwayi!”+ ne gibedo gi mirima.+ 16  Ne gipenjo Yesu kama: “Be iwinjo gima jogi wacho?” Nodwokogi niya: “Ee. Ne ok usomo ni, ‘Isemiyo weche mag pak owuok e dho nyithindo kod nyithindo mayom’?”+ 17  Bang’ weyogi, nowuok Jerusalem modhi nindo Bethania.+ 18  Sa ma ne odok Jerusalem gokinyi mang’ich, nowinjo ka kech kaye.+ 19  Noneno yadh ng’owo e bath yo mi nodhi e yadhno. Kata kamano, ne ok oyudo gimoro kuome mak mana oboke,+ mi nowacho ne yadhno niya: “Kik olemo onyag kuomi kendo ngang’.”+ Mi yadh ng’owono noner gikanyono. 20  Ka jopuonjrene noneno mano, ne giwuoro mi gipenjo kama: “Obet nade ni yadh ng’owono oner gikanyono?”+ 21  Yesu nodwokogi kama: “Adier awachonu ni, ka un gi yie ma ok uriw gi kiawa, ok ubi timo mana gima aa timo ne yadh ng’owono kende, to kata ka uwacho ne godni ni, ‘Mukri idhi inyumri e nam,’ to mano biro timore.+ 22  Kendo gik moko duto mukwayo ka un gi yie, unuyudi.”+ 23  Bang’ ka nosedonjo e hekalu, jotend-jodolo gi jodongo mag oganda nobiro ire sa ma nopuonjo, mi ne gipenje kama: “Itimo gigi gi ratiro mane? To en ng’a momiyi ratirono?”+ 24  Yesu nodwokogi kama: “An bende abiro penjou penjo moro. Ka udwoka eka an bende abiro wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane: 25  Batiso ma Johana ne timo noa kanye? Ne en moa e polo, koso kuom dhano?” To ne gipenjore kama: “Ka wadwoke ni, ‘Ne en moa e polo,’ obiro penjowa ni, ‘Kare ang’o momiyo ne ok uyie kuome?’+ 26  To ka wadwoke ni, ‘Ne en moa kuom dhano,’ waluoro oganda nikech giduto giyie ni Johana en janabi.” 27  Omiyo, ne gidwoko Yesu kama: “Ok wang’eyo.” En nowachonegi niya: “An bende ok abi wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane. 28  “Uneno nade? Ng’ato ne nigi nyithindo ariyo. Nodhi ir mokwongo mowachone ni, ‘Nyathina, dhi iti kawuono e puoth mzabibu.’ 29  Nyathino nodwoke ni, ‘Ok abi dhi,’ to bang’e noloko pache mi odhi. 30  Nodhi ir nyathi mar ariyo mowachone kamano bende. To nyathino nodwoke ni, ‘Abiro dhi jaduong’,’ to ok nodhi. 31  E kind nyithindo ariyogo, mane ma notimo dwach wuon mare?” Ne gidwoke niya: “Mokwongono.” Yesu nokonegi kama: “Adier awachonu ni, josol osuru gi jochode kwongonu donjo e Pinyruodh Nyasaye. 32  Nimar Johana nobiro iru konyiso tim makare to ne ok uyie kuome. Kata kamano, josol osuru gi jochode ne oyie kuome,+ to un kata obedo ni ne uneno mano, ne ok uywago ang’e bang’e mondo uyie kuome. 33  “Winjuru ngero machielo: Ne nitie ng’at moro ma ne nigi puoth mzabibu+ kendo nogero chiel molwore. Nokunyo bur mar biyo divai kendo nogero kar ng’icho.+ Noketo puodhono e lwet jopur ma chule, kae to nodhi wuoth e piny moro mabor.+ 34  Ka kinde mar pono olemo nochopo, nooro wasumbnine ir jopurgo mondo gikelne olemo mowuok e puodhono. 35  Kata kamano, jopurgo nomako wasumbnigo, kendo moro ne gigoyo, moro ne ginego, to machielo ne gichielo gi kite.+ 36  Eka nochako ooro wasumbni mamoko mang’eny moloyo mokwongoka, to ne gitimo marach ne mago bende.+ 37  Gikone nooro wuode irgi kowacho niya, ‘Gibiro miyo wuoda luor.’ 38  Ka ne gineno wuoyino, jopurgo nowacho e kindgi kama, ‘Ma e jal ma puodhoni biro dong’ne.+ Biuru, wanegeuru mondo puodhoni odong’nwa!’ 39  Omiyo, ne gimake mi giwite oko mar puoth mzabibu kendo ne ginege.+ 40  Kuom mano, ka wuon puoth mzabibuno obiro, ang’o mobiro timo ne jopurgo?” 41  Ne gidwoke niya: “Nikech gin jo maricho, obiro negogi kae to ochiwo puoth mzabibuno ne jopur mamoko ma biro miyega olemo ka kindegi ochopo.” 42  Yesu nokonegi kama: “Ok nusomo e Ndiko ni, ‘Kidi ma jogedo ne odagi osebedo kidi moriwo kor ot.+ Jehova* e ma osetimo mano kendo en gima ber miwuoro?+ 43  Mano e momiyo awachonu ni ibiro mau Pinyruodh Nyasaye kae to imiyo oganda ma nyago olemo mag pinyruodhno. 44  Bende, ng’at molwar e kidino biro tur matindo tindo.+ To ng’at ma kidino olwar kuome, kidino biro rege ka buru.”+ 45  Ka jotend-jodolo kod Jo-Farisai nowinjo ngeche ma nogoyogo, ne gifwenyo ni owuoyo kuomgi.+ 46  Kata obedo ni ne gidwaro make, ne giluoro oganda nikech jogo ne kawe kaka janabi.+

Weche Moler Piny