Injili mar Mathayo 25:1-46

  • GIK MA NYISO NI KRISTO NITIE (1-46)

25  “Pinyruodh polo inyalo pim gi nyiri apar ma silili ma nokawo teynigi+ mondo gidhi girom ne wuon kisera.+  Abich nofuwo to abich ne riek.+  Mofuwogo nokawo teyinigi to ne ok giting’o mafuta  to mariek noting’o mafuta e chupni gi teyinigi.  Ka ne wuon kisera odeko, nindo noterogi giduto.  E dier otieno tir koko moro nowuok niya: ‘Wuon kisera osechopo! Wuoguru uromne.’  Eka nyirigo duto noa malo mi giiko teynigi.+  Mofuwo nowacho ne mariek ni, ‘Konywauru gi mafuta ma un-go nikech teyniwa chiegni tho.’  To mariekgo nodwokogi niya: ‘Nenore ni ma wan-go ok bi romowa kodu. Kuom mano, dhiuru ir jo ma uso mafuta mondo ung’iew meku.’ 10  Sa ma ne gidhi ng’iewo mafuta, wuon kisera nochopo. Nyiri ma noseikore nodonjo kode e nyasi mar kend,+ kae to ne olor dhoot. 11  Bang’e, nyiri mamokogo bende nobiro ka gisayo niya: ‘Jaduong’, Jaduong’, yawnwae!’+ 12  En nodwokogi ni, ‘Awachonu adier, ok ang’eyou.’ 13  “Omiyo, sikuru ka uneno+ nikech ok ung’eyo chieng’no kata sano.+ 14  “Nikech en mana kaka ng’at ma ne chiegni dhi wuoth e piny moro mabor ma noluongo wasumbnine kae to noketo gige e lwetgi.+ 15  Achiel kuomgi ne omiyo talanta* abich, machielo ariyo, to machielo ne omiyo achiel, kendo moro ka moro nomiyo kaluwore gi nyalone, eka nodhi wuoth. 16  Gikanyono, misumba ma nomi talanta abich nodhi moloko ohala kendo noyudo abich momedore. 17  Kamano bende misumba ma nomi ariyo noyudo ariyo momedore. 18  To misumba ma nomi achiel nodhi mokunyo bur e lowo kendo nopando pesa ma ruodhe nomiye. 19  “Bang’ ndalo mang’eny, ruodh wasumbnigo nobiro mondo onon kwan pesago kodgi.+ 20  Omiyo, misumba ma nomi talanta abich nobiro mokelo talanta abich momedore kowacho ni, ‘Ruodha, ne imiya talanta abich, to, aseyudo abich momedore.’+ 21  Ruodhe nowachone kama: ‘Itimo maber, in misumba maber kendo mogen! Isebedo ng’at migeno kuom gik manok. Abiro keti e wi gik mang’eny.+ Donj e mor mar ruodhi.’+ 22  Bang’ mano, misumba ma nomi talanta ariyo nobiro kendo nowacho ni, ‘Ruodha, ne imiya talanta ariyo to aseyudo ariyo momedore.’+ 23  Ruodhe nowachone niya: ‘Itimo maber, in misumba maber kendo mogen! Isebedo ng’at migeno kuom gik manok. Abiro keti e wi gik mang’eny. Donj e mor mar ruodhi.’ 24  “Gikone, misumba ma ne omi talanta achiel nobiro kendo nowacho kama: ‘Ruodha, ne ang’eyo ni in ng’at ma chuno gik moko, ma keyo ka ma ok nochuoyoe kendo ma choko cham ka ma ok nopiethoe.+ 25  Omiyo, ne abedo maluor mi ne adhi ma apando talanta mari e lowo. Erigo, aduokonigo.’ 26  Ruodhe nodwoke niya: ‘In misumba marach kendo ma jasamwoyo, donge ne ing’eyo ni akayoga cham ka ma ok achuoyoe kendo ni achokoga cham ka ma ok apiethoe? 27  Kare dine ikano pesana e bengi mondo bang’ biro dine ayudo pesana gi ohala e wiye. 28  “‘Kuom mano, kawuru talanta ma en-gono kendo umi jal ma nigi talanta apar.+ 29  Nimar ng’at ma nigo, nomedne kendo nobedgo mogundho. To ng’at ma ongego, kata mana ma en-go nomaye.+ 30  Omiyo, wituru misumba manononi oko e mudho. Kanyo e ka ma ywagruok kod muodo lak nobedie.’ 31  “Ka Wuod dhano+ obiro e duong’ne, kendo ka malaike duto ni kode,+ eka nobed e kom-lochne ma nigi duong’. 32  Ibiro chok ogendni duto e nyime, eka obiro pogo ji koketogi e kidienje ariyo mana kaka jakwath pogo rombe gi diek. 33  Kendo noket rombe+ e bade korachwich to diek koracham.+ 34  “Eka Ruoth nowach ne jo ma ni e bade korachwich niya: ‘Biuru, un jo ma Wuora oseguedho, yuduru pok mar Pinyruoth moseiknu a chakruok mar piny. 35  Nimar ka ne adenyo ne umiya chiemo; ka ne an gi riyo ne umiya gima ne anyalo madho. Kata obedo ni ne an wendo, ne urwaka;+ 36  ka ne an duk,* ne umiya nanga.+ Ka ne atuo, ne ukonya. Ka ne an e jela, ne ulima.’+ 37  Eka jo makare nopenje niya: ‘Ruoth, karang’o ma ne wanenie ka idenyo mi wamiyi chiemo, kata ka in gi riyo mi wamiyi gimoro mondo imadhi?+ 38  Karang’o ma ne in wendo to warwaki, kata ne in duk mi wamiyi nanga? 39  Karang’o ma ne wanenie kituo kata ka in e jela mi walimi?’ 40  To Ruoth biro dwokogi niya, ‘Adier awachonu ni, e okang’ ma ne utimogo gigi ne ng’at matinie mogik kuom owetenagi, nutimona.’+ 41  “Eka obiro wacho ne jo ma ni e bade koracham kama: ‘Auru kuoma,+ un jo ma osekuong’ mondo odhi e mach ma nyaka chieng’+ moseik ne Jachien kod malaikene.+ 42  Nimar ka ne adenyo, ne ok umiya chiemo; kendo ka ne an gi riyo, ne ok umiya gima damadh. 43  Ka ne an wendo, ne ok urwaka; ka ne an duk, ne ok umiya nanga; ka ne atuo kendo ka ne an e jela, ne ok ukonya.’ 44  Eka gin bende ginipenje niya: ‘Ruoth, karang’o ma ne wanenie kidenyo, kata ka in gi riyo, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka in e jela, to ne ok wakonyi?’ 45  Eka nodwokgi kama: ‘Adier awachonu ni, e okang’ ma ok nutimogo gigi ne achiel kuom jo matindoe mogikgi, ok nutimona.’+ 46  Jogi biro dhi e kethruok mochwere+ to jo makare biro donjo e ngima ma nyaka chieng’.”+

Weche Moler Piny

Talanta mar Jo-Grik ne romre gi kilo 20.4. Som Apendiks B14.
Kata, “aonge gi lewni moromo.”