Injili mar Mathayo 23:1-39

  • Nobed malit ne jondiko gi Jo-Farisai (13-36)

  • Yesu ywago Jerusalem (37-39)

23  Eka Yesu nowuoyo gi oganda kod jopuonjrene kowacho niya:  “Jondiko gi Jo-Farisai osebet giwegi e kom Musa.  Omiyo, gik moko duto ma giwachonu, winjuru kendo timuru, to kik uluw timbegi nimar giwacho to ok gitim.+  Gitueyo osigo mapek kendo giketogi e gok ji+ to gin giwegi ok gidwar mulo gigo gi lith lwetgi.+  Gik moko duto ma gitimo, gitimo mondo ji onegi,+ nimar giyaro ndede* ma ting’o Ndiko kendo girwake kaka gima miyogi arita.+ Bende, gimedo riak lepgi obed maboyo.+  Gihero bet kuonde moyiedhi mogik e nyasi kod kombe ma nyime* e sunagoke.+  Gihero bende mos ma idhialogigo e chirni, kendo mondo ji oluonggi ni Rabi.*  Un to kik luongu ni Rabi nikech Japuonju en achiel,+ to uduto un owete.  E wi mano, kik uluong ng’ato e piny ni wuonu nikech Wuonu+ en achiel manie polo. 10  Bende, kik luongu ni jotelo nikech Jatendu en achiel, ma en Kristo. 11  To ng’at maduong’ moloyo e kindu nyaka bed jatiju.+ 12  Ng’at ma ng’awore malo noduoke piny+ to ng’at ma duokore piny nong’awe malo.+ 13  “Yaye nobednu malit un jondiko gi Jo-Farisai, un jo ma wuondore! nikech uloro ne ji Pinyruodh polo; un uwegi ok udonjie, to jo ma dwaro donjoe ok uyienegi.+ 14  *⁠— 15  “Yaye nobednu malit un jondiko gi Jo-Farisai, un jo ma wuondore!+ nikech ung’ado nam gi piny mondo ulok ng’ato achiel, eka bang’ koselokore to umiyo owinjore dhi e Gehena* nyadiriyo moloyo un uwegi. 16  “Yaye nobednu malit un jo ma tayo jomamoko to un uwegi un muofni,+ un ma uwacho ni, ‘Ka ng’ato kuong’ore gi hekalu, to onge wach; to ka okuong’ore gi dhahabu mar hekalu, to wachno otueye.’+ 17  Un jo mofuwo kendo ma muofni! Ka gadier, mane maduong’ moloyo, en dhahabu, koso hekalu ma e ma miyo dhahabu bedo gima ler? 18  E wi mano, uwacho ni, ‘Ka ng’ato kuong’ore gi kendo mar misango, to onge wach; to ka okuong’ore gi mich man kuome, to mano otueye.’ 19  Un muofni! Ka gadier, mane maduong’ moloyo, en mich, koso en kendo mar misango ma e ma miyo michno bedo gima ler? 20  Kuom mano, ng’at ma kuong’ore gi kendo mar misango, okuong’ore gi kendono kod gik moko duto man e iye; 21  to ng’at ma kuong’ore gi hekalu, okuong’ore kode gi Jalno modak e iye;+ 22  kendo ng’at ma kuong’ore gi polo, okuong’ore gi kom-loch mar Nyasaye gi Jalno mobet e komno. 23  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un jo ma wuondore! nikech uchiwo achiel kuom apar mar mint kod dil gi kumin,*+ to ujwang’o weche madongo moloyo mag Chik, ma gin timbe makare,+ gi kecho ji,+ kod nyiso yie. Gigo ne dwarore ni otim, to ok ni koro ijwang’o gik mamoko.+ 24  Utayo jomamoko to un uwegi un muofni,+ udhing’o ojur+ to umuonyo ngamia!+ 25  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un jo ma wuondore! nikech ulwoko ng’e okombe kod ng’e san,+ to igi opong’ gi ich-lach*+ kod timbe mokalo tong’.+ 26  In Ja-Farisai ma muofu, kwong ilwok i okombe kod san mondi eka ng’eye bende obed maler. 27  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un jo ma wuondore!+ nikech uchal gi liete mobuk ma rachar,+ ma nenore maber gi oko to igi opong’ gi choke jo motho kod gik moko duto ma ok ler. 28  E yo ma kamano, un bende unenoru gi oko e wang’ ji ni un jo makare, to iu opong’ gi wuondruok kod ketho chik.+ 29  “Yaye nobednu malit, un jondiko kod Jo-Farisai, un jo ma wuondore!+ nikech ugero liete jonabi kendo ubero liete mag jo makare+ 30  kendo uwacho ni, ‘Dine bed ni wadak e kinde kwerewa, dine ok wariwore kodgi e chuero remb jonabi.’ 31  Kuom mano, uyie uwegi ni un nyithind jo ma nonego jonabi.+ 32  Kare tiekuru atieka tich ma kwereu nochako.* 33  “Un thuonde kendo nyithind thuonde,+ ubiro tony nade e buch Gehena?*+ 34  Nikech mano, ero aoronu jonabi+ gi jo mariek kod jopuonj.+ Moko kuomgi ununeg+ kendo unugurgi e yien, to moko kuomgi unuchwad+ e sunagokeu mi nusandgi+ e dala ka dala, 35  mondo eka remb ji duto makare ma ne ochuer e piny obed e wiu, chakre remb Habil ng’at makare+ nyaka remb Zekaria wuod Barakia ma ne unego e kind hekalu gi kendo mar misango.+ 36  Adier awachonu ni magi duto nobi e wi tieng’ni. 37  “Jerusalem, Jerusalem, in janeg jonabi kendo jachiel jo ma oor iri gi kite+—mano kaka nyading’eny ne adwaro choko nyithindi mana kaka gweno choko nyithinde e bwo buombene! To un ne ok udwar.+ 38  Neuru! Odu ojwang’nu.*+ 39  Nimar awachonu ni, ok ununena ngang’ chakre sani nyaka chop uwach ni, ‘Ng’at moguedhi en ng’at ma biro e nying Jehova!’”*+

Weche Moler Piny

Kata, “boksi matin miketo e pat-wich.”
Kata, “mabeyo moloyo.”
Kata, “Japuonj.”
Mint, dil, kod kumin gin kit yien moko ma chalo alode ma ji pidho e puothe matindo kae to itiyo kodgi e medo ndhadhu e chiemo.
Kata, “gik moyaki.”
Kata, “Pong’uru apong’a rapim mar kwereu.”
Kata nyalo bedo, “odong’ gunda.”