Injili mar Mathayo 28:1-20

28  Bang’ Sabato, odiechieng’ mokwongo mar juma, Maria Magdalina* kod Maria machielo nobiro limo liel ka piny nochako yawore.+  To piny ne oyiengni matek nimar malaika mar Jehova* noa e polo mong’ielo kidi tenge kendo nobetie.+  Malaikano ne chal gi mil mar polo kendo lepe ne rachar ka pe.+  Jorit nokirni mi gibedo mana ka jo motho nikech ne giluore.  Kata kamano, malaikano nowacho ne mon-go niya: “Kik uluor nikech ang’eyo ni umanyo Yesu ma nogur e yath.+  Oonge kae nimar osechiere mana kaka nowacho.+ Biuru une ka ma ne oketee.  Dhiuru mapiyo mondo unyis jopuonjrene ni osechiere kendo osetelonu Galili.+ Kuro e ma ubiro nenee mana kaka asewachonu.”+  Kuom mano, ne giwuok kanyo ng’wech ka gin gi luoro kod mor maduong’ mi gidhi nyiso jopuonjrene.+  To Yesu noromo kodgi mi omosogi kama: “Misawauru!” Ne gisudo ire mi gimako tiende ka gikulorene. 10  Eka Yesu nowachonegi niya: “Kik ubed gi luoro! Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili kendo gibiro yudo kuno.” 11  Ka ne gin e yo, moko kuom jorit+ nodonjo e dala kendo ne ginyiso jotend-jodolo gik moko duto ma nosetimore. 12  Eka jogo nochokore gi jodongo mi giriwo paro kendo ne gimiyo askeche fedha mogundho 13  mi ne giwachonegi kama: “Wachuru ni, ‘Jopuonjrene nobiro gotieno mi gikwale ka wanindo.’+ 14  To ka wachno ochopo e it gavana, wabiro lerone. Omiyo, kik chunyu chandre.” 15  Kuom mano, ne gikawo fedhago mi gitimo kaka nochikgi, kendo wachno oselandore ahinya e kind Jo-Yahudi nyaka kawuononi. 16  Kata kamano, jopuonjrene apar gachiel nodhi Galili+ e got ka ma Yesu nochano mondo giromie.+ 17  Ka ne ginene, ne gikulorene to moko kuomgi ne nigi kiawa. 18  Yesu nosudo mowachonegi niya: “Osemiya teko duto e polo gi piny.+ 19  Kuom mano, dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena,+ kubatisogi+ e nying Wuoro, gi Wuoyi, gi roho maler, 20  kendo kupuonjogi timo gik moko duto ma asechikou.+ To neuru! An kodu kinde duto nyaka e giko mar ndalo.”+

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.