Injili mar Mathayo 4:1-25

  • Jachien temo Yesu (1-11)

  • Yesu chako yalo Galili (12-17)

  • Yesu oluongo jopuonjrene mokwongo (18-22)

  • Yesu yalo, opuonjo, kendo ochango ji (23-25)

4  Bang’e, roho nomiyo Yesu odhi nyaka e thim ka ma Jachien+ ne otemee.+  Ka nosetueyo chiemo kuom ndalo 40 odiechieng’ gotieno, kech nokaye.  Eka Jatem+ nobiro ire mowachone niya: “Ka in wuod Nyasaye, nyis ane kitegi mondo olokre chiemo.”  To Yesu nodwoke niya: “Ondik kama: ‘Dhano ok bed mangima mana kuom chiemo kende, to kuom weche duto ma wuok e dho Jehova.’”*+  Kae to Jachien nokawe motere e dala maler+ mi okete malo e wi hekalu,*+  kae to nowachone niya: “Ka in wuod Nyasaye, dirri ane piny, nimar ondik kama: ‘Enochik malaikene mondo giriti,’ kendo, ‘Giniting’i e lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi.’”+  Yesu nodwoke niya: “Ondik kendo kama: ‘Kik utem Jehova* Nyasachu.’”+  Kae to Jachien ne otere e wi got moro mabor miwuoro, mi ne onyise pinjeruodhi duto mag piny kod duong’ ma gin-go.+  Eka nowachone niya: “Magi duto abiro miyi kigoyo chongi piny milama.”* 10  To Yesu nodwoke kama: “Dhi kucha Satan! Nikech ondik niya: ‘Jehova* Nyasachu e ma onego ulam,+ kendo en kende e ma onego utine.’”+ 11  Eka Jachien noweye,+ kendo malaike nobiro ire mi gichako konye.+ 12  Koro ka Yesu nowinjo ni osemak Johana,+ nowuok modhi Galili.+ 13  Bang’e nowuok Nazareth modhi odak Kapernaum,+ taon manie dho nam e piny Zebulun gi Naftali, 14  mondo ochop wach ma janabi Isaya nokoro niya: 15  “To in piny Zebulun gi piny Naftali manie ndara mochomo nam, loka mar Jordan, Galili mar ogendni! 16  Jo mobet e mudho noneno ler maduong’, kendo ler+ ne orieny ne jo ma obet e tipo mar tho.”+ 17  Chakre kindeno ka dhi nyime, Yesu nochako yalo kowacho niya: “Lokuru chunyu ua e richo, nimar Pinyruodh polo osekayo machiegni.”+ 18  Ka noyudo Yesu wuotho e bath Nam Galili, noneno owete ariyo ma jolupo+ ka bolo gogo e nam. Ne gin Simon miluongo ni Petro+ kod Andrea owadgi. 19  Ne owachonegi niya: “Biuru uluwa, kendo anatimu joywa ji.”+ 20  Gikanyono, ne giweyo gognigi mi giluwe.+ 21  Ka noa kanyo, noneno owete ariyo mamoko. Ne gin Jakobo wuod Zebedi gi Johana owadgi.+ Ne oyudo gin gi Zebedi wuon-gi e yie ka giloso gognigi, mi noluongogi.+ 22  Gikanyono, ne giweyo yie kod wuon-gi bende, mi giluwe. 23  Bang’e, nowuotho e Galili+ duto kopuonjo e sunagokegi,+ kendo koyalo wach maber mar Pinyruoth. Bende, nochango tuoche duto kod midekre duto ma ji ne nigo.+ 24  Humbe nolandore e Siria mangima kendo ji nokelone ji duto ma ne nigi rem kod tuoche mopogore opogore,+ gi jo ma ne nigi jochiende,+ gi jo ndulme,+ kod jo ma ne nigi tuo mar abach, mi nochangogi. 25  Kuom mano, oganda mang’ongo ma nowuok Galili, gi Dekapoli,* gi Jerusalem, gi Judea, kod loka Jordan ne oluwe.

Weche Moler Piny

Kata, “osuch hekalu; ka ma borie mogik.”
Kata, “milama mana dichiel.”
Kata, “Gweng’ Moting’o Mier Apar.”