Injili mar Mathayo 16:1-28

16  Eka Jo-Farisai gi Jo-Sadukai nobiro ire mondo giteme. Ne gikwaye mondo omigi ranyisi moa e polo.+  Nodwokogi kama: “Kochopo godhiambo, uwacho ni, ‘Piny biro bet maber nikech polo kwar kwar,’  to gokinyi uwacho ni, ‘Piny biro bet mang’ich kendo ni koth biro chue nimar polo kwar kwar kendo boche oimo piny.’ Ung’eyo nono kit kor polo, to fwenyo ranyisi mag ndalo to otamou.  Tieng’ marach kendo ma terore* siko ka manyo ranyisi, to onge ranyisi ma ibiro migi+ mak mana ranyisi mar Jona.”+ Eka nodhi moweyogi.  Koro jopuonjrene nong’ado loka nam to wigi nowil ma ok giting’o makate.+  Yesu nokonegi niya: “Yawuru wang’u kendo tang’uru gi thowi mar Jo-Farisai kod Jo-Sadukai.”+  Omiyo, ne gichako wacho e kindgi niya: “Ne ok wating’o makate.”  Yesu nong’eyo wachno mopenjogi kama: “Ang’o momiyo uwacho e kindu ni ne ok uting’o makate, un jo ma yiegi tin-gi?  Wach pok odonjonu, koso? Ok upar makate abich ma ne opidhgo ji 5,000 kod kwan mag okepni ma nuchoko?+ 10  Kata, ok upar makate abiriyo ma ne opidhgo ji 4,000 kod kwan mag okepni madongo ma nuchoko, koso?+ 11  Ere kaka ok unyal fwenyo ni ne ok awuo kodu e wi makate? Tang’uru gi thowi mar Jo-Farisai gi Jo-Sadukai.”+ 12  Eka ne giwinjo tiend gimomiyo nowachonegi ni gitang’, ok ne thowi mar makate, to ne puonj mag Jo-Farisai gi Jo-Sadukai. 13  Ka nochopo e alwora mar Kaisaria-Filipi, Yesu nopenjo jopuonjrene niya: “Ji wacho ni Wuod dhano en ng’a?”+ 14  Ne gidwoke kama: “Jomoko wacho ni, Johana Jabatiso,+ moko ni Elija,+ to pod moko wacho ni Jeremia kata achiel kuom jonabi.” 15  Nopenjogi niya: “Un to uwacho ni an ng’a?” 16  Simon Petro nodwoke kama: “In e Kristo,+ Wuod Nyasaye mangima.”+ 17  Yesu nowachone niya: “Simon wuod Jona, in ng’at moguedhi,* nikech ringruok kod remo* ok e ma ofwenyonigo, to Wuora manie polo e ma ofwenyonigo.+ 18  Bende, awachoni niya: In Petro,+ kendo e wi lwandani,+ anagerie kanyaklana kendo dho rangeye mag Liel* ok noloye gi teko. 19  Abiro miyi ofungu mag Pinyruodh polo kendo gima itueyo e piny nobed gima osetue e polo, kendo gima igonyo e piny nobed gima osegony e polo.” 20  Eka nokwero jopuonjre matek ni kik gihul ne ng’ato ni en e Kristo.+ 21  Chakre kindeno ka dhi nyime, Yesu nonyiso jopuonjrene ni nyaka odhi Jerusalem mi sande gi jodongo, gi jotend-jodolo, kod jondiko, kendo ibiro nege kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere.+ 22  Mano nomiyo Petro otere tenge mochako kwere niya: “Kechri iwuon, Ruoth. Mano ok bi timoreni ngang’.”+ 23  To nolokore mowacho ne Petro niya: “Dog e ng’eya, Satan! In gima kelona chwanyruok, nikech ok in gi paro mag Nyasaye, to mag dhano.”+ 24  Bang’ mano, Yesu nowacho ne jopuonjrene niya: “Ka ng’ato dwaro luwa, to mondo okwerre owuon kendo oting’ yadh-sandne,* kae to odhi nyime luwa.+ 25  Nimar ng’at ma dwaro reso ngimane nolal ngimane, to ng’at molalo ngimane nikech an, obiro nwang’o ngimane.+ 26  Kuom adier, ere ohala ma ng’ato biro yudo konwang’o piny duto to olalo ngimane?+ Kata ere gima ng’ato nyalo chiwo mondo okaw kar ngimane?+ 27  Nikech Wuod dhano nobi e duong’ mar Wuon mare ka en gi malaikene, kae to enochul ng’ato ka ng’ato kaluwore gi kaka timne obet.+ 28  Adier awachonu ni, nitie moko kuom jo ma ochung’ kae ma ok notho ka pok gineno Wuod dhano ka biro e Pinyruodhe.”+

Weche Moler Piny

Kata, “joma ok omakore motegno gi Nyasaye.”
Kata, “mamor.”
Kata, “nikech dhano.”
Grik, “Hades.” Som Tiend Weche.