Injili mar Mathayo 17:1-27

17  Ndalo auchiel bang’e, Yesu nokawo Petro gi Jakobo kod Johana owadgi, modhi kodgi e wi got moro mabor kar kendgi.+  Eka kit Yesu nolokore e nyimgi; lela wang’e ne orieny ka wang’-chieng’, kendo lepe nolokore rachar ma rieny ka ler.+  Musa gi Elija nofwenyorenegi kanyo, kendo ne giwuoyo gi Yesu.  Eka Petro nowacho ne Yesu niya: “Ruoth, otimore maber ni wan kae. Kihero to abiro gero hembe adek kae, achiel mari, achiel mar Musa, to machielo mar Elija.”  Ka pod nowuoyo, bor polo ma rieny noumogi, kendo dwol moro nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda ma ahero, kendo amor kode.+ Winjeuru.”+  Ka ne giwinjo mano, jopuonjre nopodho auma kendo luoro nomakogi ahinya.  Yesu nosudo machiegni, mi nomulogi kowachonegi kama: “Auru malo. Kik uluor.”  Ka ne giting’o wang’gi, ne gineno mana Yesu kende.  Sa ma ne giwuok e got, Yesu nochikogi niya: “Kik uhul fwenyno ne ng’ato nyaka bang’ ka Wuod dhano osechier.”+ 10  To jopuonjrene nopenje kama: “Ang’o momiyo jondiko wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?”+ 11  Nodwokogi niya: “Kuom adier Elija biro, kendo obiro duoko gik moko duto kaka ne gin.+ 12  Kata kamano, awachonu ni Elija nosebiro kendo ne ok gifwenye. Ne gitimone kaka ne gidwaro.+ Kamano bende e kaka Wuod dhano noyud sand e lwetgi.”+ 13  Eka jopuonjrene nofwenyo ni kare nowuoyo e wi Johana Jabatiso. 14  Ka ne gichopo machiegni gi oganda,+ ng’at moro nodhi ir Yesu mogoyo chonge piny e nyime ka wacho niya: 15  “Ruoth, kechie wuoda nikech en gi tuo mar ndulme kendo ochandore malit. Ojapodho nyading’eny e mach kendo e pi.+ 16  Ne akele ir jopuonjreni to ne ok ginyal change.” 17  Yesu nodwoko kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie kendo mobam,+ anabed kodu nyaka karang’o? Abiro nano kodu nyaka karang’o? Kelnagouru kae.” 18  Eka Yesu nokwero jachien ma ne ni kuome, mi jachiendno nowuok, kendo wuowino nochango gie sechego.+ 19  Koro jopuonjre nodhi ir Yesu kar kendgi mi gipenje niya: “Ang’o momiyo gole ne otamowa?” 20  Nodwokogi kama: “En nikech un gi yie matin. Nikech adier awachonu ni, ka un gi yie ma rom gi koth karadali, ubiro wacho ne godni ni, ‘Dar idhi kacha,’ to obiro dar, kendo onge gima biro tamou.”+ 21  *⁠— 22  Ka noyudo gichokore Galili, Yesu nowachonegi niya: “Wuod dhano idhi ndhogi mi chiwe e lwet ji.+ 23  Gibiro nege to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere.”+ Mano nomiyo gikuyo ahinya. 24  Ka ne gisechopo Kapernaum, josol osuru mar drakma ariyo* nodhi ir Petro mi gipenjo niya: “Be japuonju chuloga osuru mar drakma ariyo?”+ 25  Nodwokogi kama: “Ochuloga.” Kata kamano, ka nodonjo e ot, Yesu e ma nokwongo wuoyo ka penje niya: “Ineno nade Simon? Ruodhi mag piny sologa osuru kuom jomage? Kuom yawuotgi, koso kuom jomamoko?” 26  Ka nodwoko ni: “Kuom jomamoko,” Yesu nokone niya: “Kare yawuotgi ok chul osuru. 27  To mondo kik wachwanygi,+ dhi e nam ibol olow, kae to iyaw dho rech mikwongo mako. Ibiro nwang’o fedha* mondo imi jogo kaka osuru mara kod mari.”

Weche Moler Piny

Grik, “stater,” ma iparo ni en tetradrakma. Som Apendiks B14.