Injili mar Mathayo 14:1-36

  • Yesu wuotho e wi pi (22-33)

  • Ichango ji Genesaret (34-36)

14  E ndalono, Herode ma ne en jatelo mar alworano nowinjo humb Yesu+  mowacho ne jotichne niya: “Jali en Johana Jabatiso. Osechier kendo mano e momiyo otimo honnigi.”+  Noyudo Herode* osemako Johana motueyo e jela nikech Herodia chi Filipo owadgi.+  Johana nosebedo ka wachone niya: “Ok en gima owinjore gi chik mondo ibed kode kaka chiegi.”+  Herode ne dwaro nego Johana, to noluoro oganda nikech ne gikawo Johana kaka janabi.+  To ka ne itimo nyasi mar paro chieng’ nyuol Herode,+ nyar Herodia ne omiel e nyasino mi nomoro Herode sidang’.+  Omiyo, Herode nokuong’ore ni obiro miye gimoro amora mokwayo.  Omiyo, nyakono notimo mana kaka min mare nonyise mokwayo kama: “Miya wi Johana Jabatiso e san.”+  Kata obedo ni wachno ne lit ne ruoth, nochiko mondo omiyego nikech nosekuong’ore, kendo nikech welo ma ne chiemo kode. 10  Omiyo, nooro wach mi ong’ad wi Johana e jela. 11  Kendo ne okel wiye e san mi omi nyakono, eka nyakono notero ne min mare. 12  Bang’e, jopuonjre Johana nobiro mi gikawo ringrene kendo ne giyike; eka ne gidhi mi ginyiso Yesu wachno. 13  Ka Yesu nowinjo wachno, noidho yie modhi mabor mondo obed kar kende. To oganda maduong’ ka nowinjo mano, ne gia e mier mi giluwe.+ 14  Ka nochopo e dho wath, noneno oganda mang’ongo, mi nokechogi+ kendo nochango jo ma ne tuo.+ 15  To ka nochopo odhiambo, jopuonjrene nobiro ire mi giwachone niya: “Wan mabor gi mier kendo sa koro olewo; nyis oganda oa gidhi e mier mondo ging’iew chiemo.”+ 16  Kata kamano, Yesu nowachonegi kama: “Ok ochuno ni gia; migiuru gima ginyalo chamo.” 17  Ne gikone niya: “Waonge gimoro kae mak mana makate abich gi rech ariyo.” 18  Ne onyisogi kama: “Kelnagiuru kae.” 19  Kae to nonyiso oganda mondo obed e lum. Nokawo makate abichgo gi rech ariyogo, mong’iyo malo e polo kendo noguedho makate.+ Ka ne oseng’ingogi, nomiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo oganda. 20  Omiyo, ji duto nochiemo moyieng’ kendo ne gichoko ng’injo ma ne odong’, ng’injogo ne opong’o okepni 12.+ 21  Jo ma nochiemo ne gin chwo ma dirom 5,000, ka ok okwan mon kod nyithindo.+ 22  Gikanyono, nochiko jopuonjrene oidh yie mondo gitelne e wath ma loka nam, ka en to ogonyo oganda.+ 23  Ka nosegonyo oganda, noidho got ka en kende mondo olem+ kendo piny noyuso ka en kende kuro. 24  Koro yie ma jopuonjrene noidho nosedhi mabor ahinya gi dho wath kendo apaka ne miyo kwang’o yie bedo matek nikech yamo ne ochomogi tir. 25  Kata kamano, e arita mar ang’wen gotieno,* nobiro irgi kowuotho e wi pi. 26  Ka ne jopuonjrene onene kowuotho e wi pi, ne gibwok mi giwacho niya: “Ma lek, koso?” Kendo ne gikok nikech ne giluor. 27  Gikanyono, Yesu nowuoyo kodgi kowacho kama: “Beduru gi chir! En an; kik uluor.”+ 28  Petro nokwaye niya: “Ruoth ka en in, to yiena abi iri ka awuotho e wi pi.” 29  Nowachone kama: “Bi!” Omiyo, Petro nowuok e yie mowuotho e wi pi kochomo ir Yesu. 30  To ka noneno yamo mager,* nobedo maluor mochako nimo. Noywak matek niya: “Ruoth, resa!” 31  Gikanyono, Yesu norieyo bade momake kendo nowachone kama: “In ma yieni tinni, ang’o momiyo iriwo gi kiawa?”+ 32  Ka ne giseidho yie, yamo magerno nokuwe. 33  Eka jo ma ne ni e yie nokulorene ka giwacho niya: “Adier in e Wuod Nyasaye.” 34  Ne ging’ado nam mi gichopo e piny Genesaret.+ 35  Bang’ fwenyo ni en Yesu, jogo nooro wach e gwenge molworo kanyo duto, mi ji nokelone jo ma ne tuo duto. 36  Kendo jogo nosaye ni mondo gimulie mana riak nangane ma oko kende,+ eka ji duto ma nomulo nangane nochango chuth.

Weche Moler Piny

Tiende ni, Herode Antipa. Som Tiend Weche.
Tiende ni, kar sa ochiko otieno nyaka sa 12 okinyi ka chieng’ wuok.
Kata, “ahiti mager.”