Injili mar Mathayo 22:1-46

  • Penjo e wi chier (23-33)

  • Chike ariyo madongoe moloyo (34-40)

  • Be Kristo en wuod Daudi? (41-46)

22  Yesu nomedo goyonegi ngeche niya:  “Pinyruodh polo inyalo pim gi ruoth moro ma noloso nyasi mar kend+ ne wuode.  Nooro wasumbnine mondo oluong jo ma ne ogwel e nyasino, to jogo notamore biro.+  Kendo nooro wasumbni mamoko kowacho niya: ‘Nyisuru jo ma ogwelgo kama: “Aseiko chiemo, oseyang’ ruedhi gi jamni machwe kendo oseik gik moko duto. Biuru e nyasi mar kend.”’  Kata kamano, ne ok gidewo mi ne gidhi mana e yoregi, moro e puothe, machielo e ohande;+  to modong’ nomako wasumbnigo mi ne gitimonegi marach kendo ne ginegogi.  “Ruoth nobedo gi mirima mi nooro jolwenyne kendo ne ginego jogo mi giwang’o dalagi.+  Eka nowacho ne wasumbnine ni, ‘Nyasi mar kend oseikore, to jo ma ogwel ok nowinjore.+  Dhiuru e yore mag dalani mondo uluong ng’ato ang’ata ma uyudo obi e nyasi.’+ 10  Eka wasumbnigo nodhi e nderni mi ne gichoko jo maricho gi jo mabeyo duto ma ne giyudo, kendo ot ma nitimoe nyasi mar arusno ne opong’. 11  “Ka ruoth nobiro nono welo, noneno ng’at moro ma ok orwako nanga mar kend. 12  Omiyo, nopenje kama: ‘Omera, ere kaka ne idonjo kae ka ok irwako nanga mar kend?’ Dhoge nomoko. 13  Eka ruoth nowacho ne jotichne ni, ‘Tueuru lwetene gi tiendene mondo uwite oko e mudho. Kanyo e ka ma ywagruok kod muodo lak nobedie.’ 14  “Nimar nitie jo mang’eny mogwel, to jo manok e moyier.” 15  Eka Jo-Farisai nodhi mi giriwo paro mondo gimake gi wechene.+ 16  Omiyo, ne gioro jopuonjregi ire kaachiel gi jolup Herode*+ ka giwacho niya: “Japuonj, wang’eyo ni in ja adier kendo ipuonjo yor Nyasaye gadier kendo ok iluoro wang’ ng’ato nimar ok ing’i dhano gi kaka onenore gi oko. 17  Kuom mano, wachnwae, ineno nade? Be chulo osuru ne Kaisar owinjore gi chik, koso?” 18  To kong’eyo parogi maricho, Yesu nodwokogi niya: “Ang’o momiyo utema un jo ma wuondoregi? 19  Nyisauru ane pesa mar osuru.” Ne gikelone dinari* achiel. 20  Nopenjogi kama: “Kido gi ndiko man kuomegi gin mag ng’a?” 21  Ne gidwoke niya: “Gin mag Kaisar.” Eka nowachonegi kama: “Kare chuluru Kaisar gige Kaisar, to gige Nyasaye ne Nyasaye.”+ 22  Ka ne giwinjo kamano, ne gihum kendo ne giweye mi gidhi. 23  Jo-Sadukai ma wacho ni chier onge+ nobiro ire chieng’no mi gipenje niya:+ 24  “Japuonj, Musa nowacho ni ‘Ka ng’ato otho ma ok oweyo nyithindo, owadgi nyaka kend chiegeno mondo onyuolnego nyithindo.’+ 25  Koro ne nitie owete moko abiriyo. Mokwongo nokendo kae to otho, to nikech ne ok onyuolo nyithindo, noweyo chiege ne owadgi. 26  Mano bende e gima ne otimore gi owadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka giduto ji abiriyo. 27  Gikone, dhakono bende ne otho. 28  Omiyo, e chier, dhakono nobed chi ng’a kuom ji abiriyogo? Nimar jogo duto nokende.” 29  Yesu nodwokogi niya: “Pachu ok ni kare nimar ok ung’eyo Ndiko kata teko mar Nyasaye;+ 30  nikech e chier, chwo ok kend, kendo mon bende ok kendi, to gibedo kaka malaike e polo.+ 31  Kuom wach chier mar jo motho, donge usesomo gima Nyasaye nowacho niya: 32  ‘An e Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, kendo Nyasach Jakobo’?+ En Nyasach jo mangima, to ok Nyasach jo motho.”+ 33  Ka oganda nowinjo mano, ne gihum gi puonjne.+ 34  Ka Jo-Farisai nowinjo kaka noseloyo Jo-Sadukai gi wach mi dhogi nomoko, giduto ne gichokorene. 35  Eka achiel kuomgi ma nolony e Chik noteme ka openje kama: 36  “Japuonj, en chik mane maduong’ie moloyo e Chik duto?”+ 37  Nodwoko niya: “‘Nyaka iher Jehova* Nyasachi gi chunyi duto, gi ngimani duto, kendo gi pachi duto.’+ 38  Mani e chik maduong’ie moloyo kendo mokwongo. 39  Mar ariyo ma chal kode e ma: ‘Nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.’+ 40  Chike ariyogi e ma Chik duto kod weche Jonabi otenoree.”+ 41  Ka noyudo Jo-Farisai ochokore, Yesu nopenjogi kama:+ 42  “Uneno Kristo nade? En wuod ng’a?” Ne gidwoke niya: “Wuod Daudi.”+ 43  Nopenjogi kama: “Kare obet nade ni kokalo kuom roho maler+ Daudi ne oluonge ni Ruoth kowacho ni, 44  ‘Jehova* nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi”’?+ 45  Kare ka Daudi luonge ni Ruoth, ere kaka onyalo bedo wuode?”+ 46  To onge ng’at ma ne nyalo dwoke wach moro, kendo nyaka a chieng’no, onge ng’at ma nohedhore penje wach moro kendo.

Weche Moler Piny

Tiende ni, jopati mar Herode.