Injili mar Mariko 5:1-43

  • Yesu oyie ne jochiende odonj ei anguche (1-20)

  • Nyar Jairo; dhako moro omulo nanga Yesu ma oko (21-43)

5  Bang’e, ne gichopo loka nam e gweng’ mar Jo-Gerasi.+  Ka Yesu nosewuok e yie, ng’at moro ma ne jachien chando nowuok kar liete mi oromo kode.  Nodak kar liete kendo nyaka chop kindeno, onge ng’at ma ne nyalo tueye matek kata mana gi nyororo.  Ne itueyega gi rateke kod nyoroche nyading’eny, to ne ojachodo nyorochego kendo turo rateke. Omiyo, onge ng’at ma ne nigi teko ma loye.  Kendo ndalo duto odiechieng’ gotieno, nosiko kokok matek kar liete gi gode, kendo ne ojang’adore gi kite.  To ka noneno Yesu gi ku ma bor, noringo mokulorene.+  Eka nokok gi dwol maduong’ niya: “En wach mane ma in-go koda Yesu, Wuod Nyasaye Mamalo Chutho? Kuong’ri gi nying Nyasaye ni ok ibi sanda.”+  Nimar noyudo Yesu osewacho ne jachiendno kama: “Wuog ia kuom ng’atno, in jachien.”+  To Yesu nopenje niya: “Nyingi ng’a?” Mi nodwoke kama: “Nyinga en Lijion,* nimar wang’eny.” 10  Kendo nosiko kosayo Yesu ni kik oriemb jochiende oa e pinyno.+ 11  Koro ne nitie kanyo kueth maduong’ mar anguche+ ma ne kwayo e got.+ 12  Omiyo, jochiendego nosaye niya: “Yienwa wadhi ir angucheka mondo wadonj kuomgi.” 13  Kuom mano, ne oyienegi. Omiyo, jochiendego nowuok modonjo e anguchego, kendo kuethno noringo matek nyaka e geng nam mi ne ginyumore e nam kargi 2,000 kama, mi ne githo. 14  Jokwadh anguchego noringo mi ne gitero wachno e dala kod gwenge mokiewo kode, kendo ji nobiro mondo gine gima notimore.+ 15  Omiyo, ne gibiro ir Yesu mi gineno ng’at ma ne jachien chando ma yande ne nigi lijion.* Ne ginene ka koro oserwakore mobedo piny kendo pache bende ne long’o, mi luoro nomakogi. 16  Bende, jo ma ne oneno honono nonyisogi gima ne otimore ne ng’at ma ne nigi jachienno kod gima ne otimore ne angucheka. 17  Omiyo, ne gichako sayo Yesu ni oa e alworagi.+ 18  Koro sa ma Yesu ne idho yie, ng’at ma yande nigi jachienno nosaye ni mondo odhi kode.+ 19  To ne ok oyiene, mi nowachone niya: “Dhi pacho ir wedeni kendo inyisgi gik moko duto ma Jehova* osetimoni kod kaka osekechi.” 20  Ng’atno nodhi mochako lando e Dekapoli* gik moko duto ma Yesu notimone kendo ji duto nowuoro. 21  Ka Yesu noseng’ado nam kendo, modok e wath ma loka machielo, oganda mang’ongo nochokore ire ka en e bath nam.+ 22  Jairo ma ne en jatelo e sunagogi nobiro, kendo bang’ neno Yesu nopodho piny e tiende.+ 23  Nosaye nyading’eny niya: “Nyara matin tuo marach.* Akwayi ni idhi iket lweti kuome+ mondo ochangi kendo obed mangima.” 24  Eka Yesu nodhi kode, to oganda mang’ongo ne luwe ka thung’e koni gi koni. 25  Koro ne nitie dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer+ kuom higni 12.+ 26  Nosechandore ahinya e lwet jothieth mathoth kendo nosetiyo gi mwandune duto, to kar chango, tuone ne medore ameda. 27  Ka nowinjo humb Yesu, nobiro gi ka ng’e Yesu ei oganda momulo nangane ma oko,+ 28  nimar nosiko kowacho kama: “Ka amulo kata mana nangane ma oko to abiro chango.”+ 29  Remo ma nosebedo ka wuok kuome nochok gikanyono, kendo nofwenyo e dende ni nosechange kuom tuone malitno. 30  Gikanyono, Yesu nofwenyo ni teko+ ne owuok kuome, mi nolokore kochomo oganda mopenjo niya: “En ng’ano moa mulo nangana?”+ 31  To jopuonjrene nowachone niya: “Ineno oganda ka othung’i kama to ipenjo ni, ‘En ng’ano momula?’” 32  To ne ong’iyo koni gi koni mondo one ng’at ma notimo mano. 33  Luoro nomako dhakono kendo nokirni nikech nong’eyo gima nosetimorene. Nosudo mopodho piny e nyime kendo nowachone adiera duto. 34  Yesu nokone kama: “Nyarwa, yieni osechangi. Dhi gi kuwe+ kendo ichang kuom tuoni malitno.”+ 35  Ka pod nowuoyo, jomoko nobiro koa e dala jatelono mi giwachone kama: “Nyari osetho! Be pod onego idhi nyime chando Japuonj?”+ 36  To Yesu ka nowinjo wechegigo, nowacho ne jatelono niya: “Kik iluor, nyis mana ni in gi yie.”+ 37  Koro ne ok oyie ne ng’ato mondo oluwe mak mana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo.+ 38  Omiyo, ne gichopo e od jatelono kendo noyudo ka ot ochacho gi koko mar jo ma ywak kod jo ma goyo nduru matek.+ 39  Ka ne osedonjo e ot, nokonegi kama: “Ang’o momiyo uywak kendo ukelo chochni? Nyathini ok otho, to onindo.”+ 40  Eka ne gichako nyiere ka gijare. To bang’ chikogi giduto mondo giwuog oko, nokawo wuon nyathino gi min mare kod jo ma ne ni kode, mi nodonjo kodgi iye ka ma nyathino ne nitie. 41  Eka bang’ mako lwet nyathino, nowachone niya: “Talitha kumi,” ma kolok to tiende en ni: “Nyako matin, awachoni ni, ‘A malo!’”+ 42  Gikanyono, nyakono ne ochung’ mochako wuotho. (Ne en jahigni 12.) Ne gimor gi mor maduong’. 43  To nochikogi* nyadinwoya ni kik ng’at moro amora ng’e wachno,+ kae to nowacho ni omi nyakono gimoro mondo ocham.

Weche Moler Piny

Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.
Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.
Kata, “Gweng’ Moting’o Mier Apar.”
Kata, “chiegni tho.”
Kata, “nokwerogi matek.”