Injili mar Mariko 15:1-47

  • Yesu ni e nyim Pilato (1-15)

  • Ji jaro Yesu (16-20)

  • Igure e yath Golgotha (21-32)

  • Tho mar Yesu (33-41)

  • Yik mar Yesu (42-47)

15  Ka ne piny chiegni ru, jotend-jodolo, gi jodongo, kod jondiko, tiende ni Sanhedrin duto, noriwo paro, kae to ne gitueyo Yesu mi gitere kendo gichiwe e lwet Pilato.+  Pilato nopenje niya: “In e Ruodh Jo-Yahudi, koso?”+ En nodwoke kama: “In iwuon isewacho.”+  To jotend-jodolo ne donjone gi weche mang’eny.  Koro Pilato nochako penje kendo niya: “Ionge dwoko ma dichiw?+ Ne ane kaka gidonjoni gi weche mang’eny.”+  To Yesu ok nomedo dwoke, mi Pilato nowuoro wachno.+  Koro e kinde sawo ka sawo, nojagonyonegi ng’at achiel.+  Gie kindeno ne nitie ng’at miluongo ni Baraba ma ne otue e jela gi jo ma nong’anyo ne sirkal kendo ma ne oneko.  Omiyo, oganda nobiro mi gikwayo Pilato mondo otimnegi kaka ne ojatimonegi.  Nopenjogi niya: “Udwaro ni agonynu Ruodh Jo-Yahudi, koso?”+ 10  Pilato nong’eyo ni nyiego e ma nomiyo jotend-jodolo ochiwo Yesu e lwete.+ 11  To jotend-jodolo nojiwo oganda ni gikwa mondo ogonynegi Baraba, kar gonyo Yesu.+ 12  Eka Pilato nopenjogi kendo niya: “Kare ang’o monego atim gi jal muluongo ni Ruodh Jo-Yahudini?”+ 13  Ne gikok kendo kama: “Gure e yath!”*+ 14  To Pilato nodhi nyime penjogi niya: “Nikech ang’o? En ketho mane mosetimo?” Pod ne gimedo kok matek niya: “Gure e yath!”*+ 15  To nikech Pilato ne dwaro moro oganda, nogonyonegi Baraba; kendo bang’ chiko mondo ochwad Yesu,+ ne ochiwe mondo gigure yath.+ 16  Koro askeche notere e laru mar od gavana kendo ne gichoko kidieny mangima mar askeche.+ 17  Mi ne girwakone kandho ma rajamna kendo ne giloso osimbo mar kuthe mi gisidhone; 18  Eka ne giwachone kama: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!”+ 19  Bende, ne gigoyo wiye gi odundu, ne ging’ulo olaw kuome, kendo ne gigoyo chongegi piny ka gikulorene. 20  Gikone, ka ne gisejare, ne gilonyone nanga ma rajamnano, mi girwakone lepe ma oko. Kendo ne gitere mondo gigure e yath.+ 21  Bende, ne gichuno ng’at moro ma ne kalo mondo oting’ yath* ma ne idhi gurie Yesu,+ ng’atno ne iluongo ni Simon ma Ja-Kirene ma noa e gweng’ moro kendo ne en wuon Aleksanda kod Rufas. 22  Omiyo, ne gikele kama iluongo ni Golgotha, ma kolok tiende en ni, “Kar Hanga Wich.”+ 23  Kanyo, ne gitemo miye divai moruw gi manemane+ to notamore madho. 24  Mi ne gigure e yath kendo ne gipogore lepe ma oko kuom goyo ombulu mondo ging’e gima ng’ato ka ng’ato nonego okaw.+ 25  Koro sa adek okinyi, e sa ma ne gigure e yath. 26  Kendo wach ma nodonjnego nondik kama: “Ruodh Jo-Yahudi.”+ 27  E wi mano, ne giguro jomecho ariyo e bathe, achiel e bade korachwich to machielo e bade koracham.+ 28  * 29  Kendo jo ma ne kalo ne jare, ka giyiengo wigi+ kendo ne giwacho kama: “He hee! In ma ne idhi goyo hekalu piny kendo gere gi ndalo adek,+ 30  resri ane iwuon, ilor e yadh-sandno.”* 31  E yo ma kamano bende, jotend-jodolo gi jondiko ne jare ka giwacho kama: “Noreso jomoko; to en owuon ok onyal resore!+ 32  Kristo Ruodh Israel mondo olor ane koa e yadh-sandno* eka wane mondo wayie kuome.”+ Kata mana jo ma ne ogur e yien e bathe koni gi koni ne jare.+ 33  Ka nochopo sa auchiel odiechieng’, mudho noimo pinyno duto nyaka sa ochiko.+ 34  Kendo ka nochopo sa ochiko, Yesu ne okok gi dwol maduong’ niya: “Eli, Eli, lama sabakthani?” ma tiende kolok en ni: “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”+ 35  Eka bang’ winjo mano, moko kuom jo ma ne ochung’ machiegni nowacho kama: “Neuru! Oluongo Elija.” 36  Kae to ng’at moro noringo monyumo sponj e divai mawach, mi nokete e odundu kendo nomiye mondo omadhi+ kowacho niya: “Weyeuru! Wane ane ka be Elija dhi biro mondo olore.” 37  Eka Yesu nokok gi dwol maduong’ kae to notho.+ 38  Kendo pasia mar hekalu+ nobarore ariyo a malo nyaka piny.+ 39  Koro ka jatend-jolweny* ma ne ochung’ ka ng’iye noneno ni nosetho e yo ma kamano, nowacho kama: “Adier, jali ne en Wuod Nyasaye.”+ 40  Bende, ne nitie mon moko ma ne ng’icho gi mabor matin, moko kuomgi ne gin Maria Magdalina,* kaachiel gi Maria min Jakobo Matin gi Jose, kod Salome,+ 41  ma gin mon ma ne hinyo wuotho kode ka gikonye+ ka ne en Galili. Kanyo bende ne nitie mon mamoko mang’eny ma noyudo osebiro kode nyaka Jerusalem. 42  Koro nikech nosechopo odhiambo, to ne en chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ motelo ne Sabato, 43  Josef moa Arimathea, jal ma omi luor ma ne ni e bura mar Sanhedrin, ma bende nosebedo ka rito Pinyruodh Nyasaye, ne obiro. Nobedo gi chir mi nodhi ir Pilato kendo nokwaye ringre Yesu.+ 44  To Pilato nowuoro ka be nyaka chop sano ne inyalo yud ka osetho, kendo bang’ luongo jatend-jolweny, nopenje ka be Yesu nosetho. 45  Ka noseyudo wach gadier kuom jatelono, noyie mondo omi Josef ringreno. 46  Bang’ mano, Josef nong’iewo law kitani maber, kendo ne oloro Yesu piny moboye e law kitani maberno, kendo nokete e liel+ ma nokuny e lwanda; eka nong’ielo kidi e dho liendno.+ 47  To Maria Magdalina kod Maria min Jose nodhi nyime ng’iyo kama noseketeeno.+

Weche Moler Piny

Kata, “nege e yath.”
Kata, “nege e yath.”
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.