Injili mar Mariko 14:1-72

  • Jodolo chano mondo gineg Yesu (1, 2)

  • Ool mo ma nigi suya mamit kuom Yesu (3-9)

  • Juda ondhogo Yesu (10, 11)

  • Pasaka mogik (12-21)

  • Chakruok mar Chiemo Modhiambo mar Ruoth (22-26)

  • Ikoro ni Petro dhi kwer ni ok ong’eyo Yesu (27-31)

  • Yesu lemo Gethsemane (32-42)

  • Imako Yesu (43-52)

  • Iyale e nyim Sanhedrin (53-65)

  • Petro kwer ni ok ong’eyo Yesu (66-72)

14  Koro Pasaka+ kod Sap Makate ma Ok Oketie Thowi+ ne dhi timore odiechienge ariyo bang’e.+ Kendo jotend-jodolo gi jondiko ne manyo yore mopondo ma ne ginyalo makego nikech ne gidwaro nege;+  nimar ne giwacho kama: “Ok e kinde sawo; di po ka koko obetie e kind oganda.”  To ka ne en Bethania kochiemo e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro gi chupa mar alabasta moting’o mo ma nigi suya mamit, mor nad madier, ma en mo ma nengone ne tek ahinya. Noyawo dho chup alabastano mi ochako olo morno e wi Yesu.+  Nikech mano, jomoko nowacho e kindgi ka gin gi mirima niya: “Ang’o momiyo mo ma nigi suya mamitni iketho kama?  Nimar dine ous mo ma nigi suya mamitni e nengo mokalo dinari* 300 mondo omi jo ma odhier pesago!” Omiyo, ne gisin kode* ahinya.  Kata kamano, Yesu nowachonegi niya: “Wereuru kode. Ang’o momiyo uchande? Osetimona tim maber.+  Nimar kinde duto un gi jo ma odhier,+ kendo unyalo timonegi maber samoro amora ma udwaro. An to ok unubed koda kinde duto.+  Osetimo gima onyalo; oseolo mo ma nigi suya mamit e denda mondo oika motelo ne yik.+  Adier awachonu ni kamoro amora ma wach maberni ibiro landie e piny duto,+ gima dhakoni osetimoni bende nowach kaka rapar mare.”+ 10  To Judas Iskariot, ma ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka nowuok modhi ir jotend-jodolo mondo ondhog Yesu.+ 11  Ka ne giwinjo mano, ne gimor mi gisingone fedha.+ Omiyo, nochako manyo thuolo mar ndhoge. 12  Koro e odiechieng’ mokwongo mar sawo mar Makate ma Ok Oketie Thowi,+ chieng’ ma ne gichiwoga misango mar Pasaka,+ jopuonjrene nopenje niya: “Idwaro ni wadhi waikni kanye mondo ichamie Pasaka?”+ 13  Eka nooro jopuonjrene moko ariyo kowachonegi kama: “Donjuru e dala, kendo ng’at moro moting’o agulu mar pi biro romo kodu. Uluwe,+ 14  kendo ka modonjoe wachuru ne wuon odno ni, ‘Japuonj penjo kama: “Ere od welo kama dachamie Pasaka gi jopuonjrena?”’ 15  To obiro nyisou ot malach man malo moseikie gik moko. Kanyo e ma mondo uiknwa.” 16  Omiyo, jopuonjre nowuok mi gidonjo e dalano kendo ne giyudo mana kaka nosewachonegi, mi ne giiko gik Pasaka. 17  Ka nosechopo odhiambo, nobiro gi ji Apar Gariyoka.+ 18  To sa ma ne gibet e mesa ka gichiemo, Yesu nowacho kama: “Adier awachonu ni, ng’at achiel kuomu, ma chiemo koda, biro ndhoga.”+ 19  Ne gichako winjo malit mi ng’ato ka ng’ato ne openje niya: “Dobed an, koso?” 20  Nowachonegi kama: “En ng’at ma luto lwete koda e bakul kuomu+ un ji Apar Gariyo. 21  Nimar Wuod dhano dhi tho mana kaka nondik kuome, to nobed malit ne ng’atno ma Wuod dhano indhogo kokalo kuome!+ Dine obedo maber moloyo ka dine ok onyuol ng’atno.”+ 22  To sa ma ne gidhi nyime gi chiemo, nokawo makate, noguedho, nong’ingo, mi nomiyogi kowacho niya: “Kawuru; mani ochung’ ne ringra.”+ 23  Kendo nokawo okombe mi ogoyo erokamano, kae to nomiyogi, mi giduto ne gimethoe.+ 24  Mi nokonegi niya: “Mani ochung’ ne ‘remba+ mar singruok,’+ ma biro chuer nikech ji mang’eny.+ 25  Adier awachonu ni, ok anachak amadh divai mar olemb mzabibuni kendo nyaka chop chieng’no ma abiro madhee manyien e Pinyruodh Nyasaye.” 26  Gikone, bang’ wero wende mag pak,* ne giwuok mi gidhi e Got Zeituni.+ 27  Eka Yesu nowachonegi niya: “Uduto ubiro chwanyoru nimar ondik kama: ‘Abiro goyo jakwath+ kendo rombe biro ke.’+ 28  To ka osechiera, abiro telonu Galili.”+ 29  To Petro nodwoke niya: “Kata ka jogi duto ochwanyore, an to ok abi chwanyora.”+ 30  Nikech mano, Yesu nowachone kama: “Adier awachoni ni, e otieno ma kawuononi, ka pok thwon-gweno okok nyadiriyo ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ 31  To nomedo ramo kowacho niya: “Kata kochuno ni atho kodi, ok abi kwer ngang’ ni ok ang’eyi.” Bende, jomamokogo duto nochako wacho mana kamano.+ 32  Eka ne gichopo kama iluongo ni Gethsemane, mi nowacho ne jopuonjrene niya: “Beduru piny kae sa ma alemo.”+ 33  Kendo nokawo Petro gi Jakobo kod Johana modhi kodgi,+ mi nochako bedo gi kuyo kendo chunye ne chandore ahinya. 34  Nowachonegi niya: “An gi kuyo maduong’+ ma anyalo kata mana tho. Beduru kae kendo sikuru ka uneno.”+ 35  Ka nosedhi mabor matin, nogoyo chonge piny mochako lemo ni ka nyalore to sano okal. 36  Eka nowacho niya: “Abba,* Wuora,+ gik moko duto nyaloreni; gol okombeni oa kuoma. Kata kamano, ok kaka adwaro to mana kaka idwaro.”+ 37  Noduogo monwang’ogi ka ginindo mi nopenjo Petro kama: “Simon, inindo? Ionge gi teko mar neno ka irito kata mana kuom sa achiel?+ 38  Sikuru ka uneno kendo lemuru kinde duto mondo kik udonj e tem.+ En adier ni chuny dwaro, to ringruok e ma nyap.”+ 39  Mi nodok mondo olem kendo, kowacho mana wecheka.+ 40  Kendo noduogo moyudogi ka ginindo nimar nindo nohewogi, omiyo ne ok ging’eyo gima ne ginyalo dwoke. 41  Mi noduogo mar adek mowachonegi niya: “E sa ma kama unindo kendo uyueyo! Oromo! Sa osechopo!+ Neuru! Indhogo Wuod dhano e lwet joricho. 42  Auru malo, wadhiuru. Neuru! Jandhokna osechopo.”+ 43  Eka gikanyono ka pod nowuoyo, Judas, ma ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka nochopo gi oganda moting’o ligengni gi arunge. Ne oorgi gi jotend-jodolo gi jondiko kod jodongo.+ 44  Koro noyudo jandhokne osemiyogi ranyisi ma ne giwinjoree kowacho kama: “Ng’at ma abiro nyodho, mano e en; makeuru kendo utere ka en e bwo arita maber.” 45  Nobiro ire tir mowacho ni, “Rabi!” kae to ne onyodhe. 46  Omiyo, ne gimake mondo gidhi kode. 47  Kata kamano, achiel kuom jo ma ne ochung’ kanyo nowuodho liganglane mi nochadhogo misumba mar jadolo maduong’ kendo nong’ado ite oko.+ 48  To Yesu nopenjogi kama: “Ere gimomiyo ubirona ka uting’o ligengni gi arunge ka jo ma dhi mako jamecho?+ 49  Pile ka pile ne an kodu e hekalu ka apuonjo+ to ok ne umaka. Kata kamano, mani en ni mondo Ndiko ochop.”+ 50  Eka giduto ne gijwang’e mi giringo.+ 51  To rawera moro ma ne orwakore mana gi law kitani maber kende nochako luwe machiegni to ne gitemo mondo gimake. 52  Kata kamano, noweyo nanga mar kitanino mi noringo duk.* 53  Koro ne gitero Yesu ir jadolo maduong’+ kendo jotend-jodolo gi jodongo kod jondiko duto nochokore.+ 54  To Petro noluwe ka en mabor matin nyaka e laru mar jadolo maduong’; kendo nobet gi jotich mag ot ka ooyo mach ma ne bebni.+ 55  Koro jotend-jodolo gi buch Sanhedrin duto ne manyo wach moro ma ne ginyalo donjonego Yesu mondo ginege, to ne ok giyudo wach moro amora.+ 56  Adier ji mang’eny ne chiwo neno mar miriambo e wiye,+ to neno ma ne gichiwogo ne opogore. 57  Bende, nitie jomoko ma ne chung’ to gichiwo neno ma miriambo e wiye ka giwacho kama: 58  “Ne wawinjo kowacho ni, ‘Abiro goyo hekalu ma nolos gi lwedoni piny, kendo abiro gero machielo ma ok olos gi lwedo, mana gi ndalo adek.’”+ 59  To kata mana e wechego, neno ma ne gichiwo ne opogore. 60  Eka jadolo maduong’ ne ochung’ e diergi mopenjo Yesu niya: “Ionge dwoko? En wach mane ma jogi donjonigo?”+ 61  To ne oling’ thi kendo ne ok odwoko wach moro amora.+ Eka jadolo maduong’ nopenje kendo niya: “Be in e Kristo Wuod Ng’at Moguedh?” 62  Yesu nodwoko kama: “Ee, e an; kendo ubiro neno Wuod dhano+ kobet e bat korachwich+ ma nigi teko kendo kobiro gi boche polo.”+ 63  Mi jadolo maduong’ noyiecho lepe kowacho niya: “Ere tiende medo luongo joneno?+ 64  Usewinjo ayanyno. Ung’ado nang’o?” Giduto ne ging’ado ni owinjore otho.+ 65  Kendo jomoko nong’ulo olaw kuome,+ kendo ne giumo wang’e mi gigoye adhong’ ka giwachone kama: “Kor ane wach!” Eka ne githale, kae to jorit mag od bura nokawe.+ 66  Koro sa ma Petro ne ni mwalo oko e laru, achiel kuom jotich ma nyiri mag jadolo maduong’ nobiro.+ 67  Ka noneno Petro ka oyo mach, nong’iye tir mowachone kama: “In bende ne in gi Yesu ma Ja-Nazarethno.” 68  To ne okwer kowacho niya: “Ok ang’eye, to bende ok awinj tiend gima itemo wacho,” eka nodhi kochomo yo rangach. 69  Kanyo, jatich ma nyako nonene mowacho ne jo ma ne ochung’ kanyo kama: “Ng’atni en achiel kuomgi.” 70  Petro ne okwer kendo. To bang’ kinde machuok, jo ma ne ochung’ kanyo nowacho ne Petro kama: “Kuom adier, in achiel kuomgi nimar adier in Ja-Galili.” 71  Kata kamano, nokuong’ore koramo niya: “Ok ang’eyo ng’at ma uwuoyo kuomeni!” 72  Gikanyono, thwon-gweno ne okok mar ariyo+ kae to Petro noparo wach ma Yesu nosewachone kama: “Ka pok thwon-gweno okok nyadiriyo, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.”+ Eka nowinjo malit mi nochako ywak.

Weche Moler Piny

Kata, “ne giwuoyo kode ka igi owang’.”
Kata, “zaburi.”
En dho Hibrania kata dho Aram ma tiende en “A Wuora.”
Kata, “ka en gi law ma iye kende.”