Injili mar Mariko 16:1-8

  • Ichiero Yesu (1-8)

16  Omiyo, ka Sabato+ noserumo, Maria Magdalina gi Maria+ min Jakobo, kod Salome, nong’iewo modhi man gi suya mamit mondo giwirgo ringre Yesu.+  To gokinyi mang’ich e odiechieng’ mokwongo mar juma, ne gidhi e liel+ ka chieng’ nosewuok.  Ne gipenjore niya: “Ng’ano ma biro ng’ielonwa kidi oko e dho liel?”  Kata kamano, ka ne ging’icho, ne gineno ka kidino oseng’iel tenge kata obedo ni ne ong’ongo ahinya.+  Ka ne gidonjo e liel, ne gineno ng’at moro ma rawera kobet gi korachwich korwakore gi kandho ma rachar, mi ne gibwok.  Ng’atno nokonegi kama: “Kik ubwog.+ Ang’eyo ni umanyo Yesu Ja-Nazareth ma noneg e yath. Osechiere.+ Oonge kae. Neuru, kae e ka ma ne giketee.+  To dhiuru uwach ne jopuonjrene kod Petro ni, ‘Osetelonu Galili.+ Kuro e ma ubiro nenee mana kaka nowachonu.’”+  Omiyo, ka ne giwuok e liel, ne giringo ka gihum nono, kendo ne ok giwacho ne ng’ato gimoro nimar ne giluor.*+

Weche Moler Piny

Ka luwore gi buge machon migeno, Injili mar Mariko rumo gi weche ma yudore e kwan matindo 8. Som Apendiks A3.