Injili mar Mariko 11:1-33

  • Ji rwako Yesu gi mor maduong’ (1-11)

  • Okuong’ yadh ng’owo (12-14)

  • Yesu riembo jo ohala e hekalu (15-18)

  • Puonj e wi yadh ng’owo ma ne oner (19-26)

  • Ikwedo ratiro ma Yesu nigo (27-33)

11  Koro ka ne gin machiegni gi Jerusalem gi Bethfage kod Bethania+ but Got Zeituni, nooro jopuonjrene ariyo+  kowachonegi kama: “Dhiuru e gweng’ ma uneno e nyimucha to ka uchopo, ubiro yudo nyathi punda motue ma ng’ato pok noidho nyaka nene. Gonyeuru kendo ukele kae.  To ka ng’ato openjou ni, ‘Ang’o momiyo utimo mae?’ dwokeuru ni, ‘Ruoth dware kendo obiro duoke kae mapiyo.’”  Omiyo, ne gidhi mi giyudo nyathi pundano kotue e dho rangach e bath yo, mi ne gigonye.+  Kata kamano, jomoko ma ne ochung’ kanyo nopenjogi niya: “Ang’o momiyo ugonyo nyathi pundano?”  Ne gidwokogi mana kaka Yesu noyudo osewachonegi, omiyo jogo noweyogi mi gidhi.  Mi ne gikelo nyathi pundano+ ir Yesu kendo ne giketo lepgi ma oko e ng’eye, mi Yesu nobet kuome.+  Bende, ji mang’eny nopedho lepgi ma oko e yo to moko nong’ado oboke e puothe.+  To jo ma notelo e nyime kod ma ne luwo bang’e ne siko ka kok niya: “Rese, wakwayi!+ Ng’at moguedhi en ng’at ma biro e nying Jehova!*+ 10  Oguedh Pinyruoth ma biro mar wuonwa Daudi!+ Rese, wakwayi, in man malo mogik!” 11  Nochopo Jerusalem modonjo ei hekalu, mi nong’iyo gik moko duto koni gi koni, to nikech sa koro nolewo ahinya, nowuok kodhi Bethania kod ji Apar Gariyoka.+ 12  Kinyne sa ma ne giwuok Bethania, nowinjo ka kech kaye.+ 13  Noneno yadh ng’owo ma ne nigi oboke gi ka ma bor mi nodhi ng’iyo ka be nonyalo yudo olemo kuome. To ka nochopo, ne ok oyudo olemo mak mana oboke nikech ne ok en ndalone mar nyago olemo. 14  Omiyo, nowacho ne yadhno niya: “Ng’ato kik chak cham olemo mowuok kuomi kendo ngang’.”+ To jopuonjrene ne winjo mano. 15  Koro ne gichopo Jerusalem. Kanyo nodonjo e hekalu moriembo jo ma ne uso kod ma ne ng’iepo, kendo noloko mese mag jowil pesa ataro kod kombe jo ma ne uso akuche,+ 16  kendo ne ok oyie mondo ng’ato oting’ gimoro kong’adogo dier hekalu. 17  Ne opuonjogi kowachonegi kama: “Donge ondik ni, ‘Ibiro luong oda ni od lamo mar ogendni duto’?+ To un useloke rogo mar jomecho.”+ 18  Ka jotend-jodolo gi jondiko nowinjo mano, ne gichako manyo kaka ne ginyalo nege;+ to ne giluore nikech oganda duto ne hum gi puonjne.+ 19  Ka piny koro noseyuso, ne giwuok oko mar dala. 20  To sa ma ne gikalo gokinyi mang’ich machiegni gi yadh ng’owono, ne gineno ka osener oduto.+ 21  Petro noparo yadh ng’owono mowacho ne Yesu niya: “Rabi, nee! yadh ng’owo ma nyoro ikuong’ocha osener.”+ 22  Yesu nodwokogi kama: “Beduru gi yie kuom Nyasaye. 23  Adier awachonu ni ng’at ma wacho ne godni ni, ‘Mukri idhi inyumri e nam,’ ma ok oriwo gi kiawa, kendo ka en gi yie ni gima owachono dhi timore, mano biro timore.+ 24  Mano e momiyo awachonu ni, gik moko duto mukwayo Nyasaye, beduru gi yie ni useyudogi, to unuyudgi.+ 25  Kendo ka uchung’ mondo ulem, ng’wonneuru ng’ato wach ma un-go kode mondo Wuonu manie polo bende owenu kethou.”+ 26  * 27  Ne giduogo kendo Jerusalem. To sa ma nowuotho e hekalu, jotend-jodolo gi jondiko kod jodongo nobiro 28  mi ne gipenje niya: “Itimo gigi gi ratiro mane? Kata en ng’a momiyi ratiro mar timo gigi?”+ 29  Yesu nodwokogi kama: “Abiro penjou penjo achiel. Dwokauru eka abiro wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane. 30  Batiso mar Johana+ noa e polo koso kuom dhano? Dwokauru.”+ 31  Omiyo, ne gipenjore kama: “Ka wadwoke ni, ‘Ne en moa e polo,’ obiro penjowa ni, ‘Kare ang’o momiyo ne ok uyie kuome?’ 32  To nade ka wadwoke ni, ‘Ne en moa kuom dhano’?” Ne giluoro oganda nimar oganda duto ne oyie ni Johana en janabi adier.+ 33  Omiyo, ne gidwoko Yesu kama: “Ok wang’eyo.” Yesu nowachonegi niya: “An bende ok abi wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane.”

Weche Moler Piny