Injili mar Mariko 12:1-44

  • Ngero mar jopur ma jonek (1-12)

  • Nyasaye kod Kaisar (13-17)

  • Penjo e wi chier (18-27)

  • Chike ariyo madongoe moloyo (28-34)

  • Be Kristo en wuod Daudi? (35-37a)

  • Inyiso ji ni gitang’ gi jondiko (37b-40)

  • Pesa ma mingli ariyo mag chi liel modhier (41-44)

12  Kendo nowuoyo kodgi kotiyo gi ngeche niya: “Ng’at moro nopidho mzabibu+ mogero chiel molwore kendo nokunyo bur mar biyo divai, mi nogero kar ng’icho.+ Eka noketo puodhono e lwet jopur ma chule, kae to nodhi wuoth e piny moro mabor.+  Ka kinde ma olemo chiekie nochopo, nooro misumba moro mondo odhi okel olemo e puotheno.  To jopur ne omake mi gigoye, kendo ne giriembe gi lwete nono.  Nooro kendo misumba machielo irgi, to mano ne gigoyo lero kendo ne gitimone timbe achaya.+  Eka nooro misumba machielo, to en ne ginege, kendo nooro mamoko mang’eny, moko kuomgi ne gigoyo, to moko ne ginego.  To wuode mohero kende e ma nodong’go.+ Ne oore irgi kowacho niya, ‘Gibiro miyo wuoda luor.’  To jopurgo nowacho e kindgi kama, ‘Mani e jal ma puodhoni biro dong’ne.+ Biuru, wanegeuru mondo eka puodhoni obed marwa.’  Omiyo, ne gimake mi ginege kendo ne giwite oko mar puoth mzabibuno.+  Ang’o ma wuon puoth mzabibuno biro timo? Enobi mi noneg jopurgo kae to omiyo jomamoko puoth mzabibuno.+ 10  Ok ne usomo wach manie Ndiko ma wacho ni: ‘Kidi ma jogedo ne odagi osebedo kidi moriwo kor ot.+ 11  Mani osetimore kokalo kuom Jehova* kendo en gima ber miwuoro e wang’wa’?”+ 12  Nikech mano, ne gidwaro make to ne giluoro oganda, nimar ne ging’eyo ni gin e ma nowuoyo kuomgi e ngerono. Omiyo, ne giweye mi gidhi.+ 13  Bang’ mano, ne giorone moko kuom Jo-Farisai kod jolup Herode mondo gimake gi wechene.+ 14  Ka jogo nochopo, ne giwachone kama: “Japuonj, wang’eyo ni in ja adier kendo ni ok iluoro wang’ ng’ato nimar ok ing’i dhano gi kaka onenore gi oko to ipuonjo yor Nyasaye gadier. Be chulo osuru ne Kaisar owinjore gi chik, koso? 15  Be onego wachul osuru, koso ok onego wachul?” Nikech nong’eyo wuondruokgi, nokonegi niya: “Ang’o momiyo utema? Kelnauru dinari.”* 16  Ne gikelone dinari achiel mopenjogi kama: “Kido gi ndiko man kuomegi gin mag ng’a?” Ne gidwoke niya: “Gin mag Kaisar.” 17  Eka Yesu nowachonegi kama: “Chuluru Kaisar gige Kaisar,+ to gige Nyasaye ne Nyasaye.”+ Mi ne gihum nono. 18  Koro Jo-Sadukai ma wacho ni chier onge+ nobiro ire mi gipenje niya:+ 19  “Japuonj, Musa nondikonwa ni ka ng’ato otho moweyo chiege ka onge nyathi, owadgi onego okaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo.+ 20  Koro, ne nitie owete moko abiriyo. Mokwongo nokendo, to notho ma ok onyuol. 21  Mar ariyo ne okendo dhakono, to ne otho ma ok onyuol kode, kendo mar adek bende kamano. 22  Owete abiriyogo ok nonyuolo nyathi gi dhakono. Gikone, dhakono bende ne otho. 23  E chier, dhakono nobed chi ng’a? Nimar owete abiriyogo duto nokende.” 24  Yesu nodwokogi niya: “Donge ma e momiyo parou ok ni kare, nimar ok ung’eyo Ndiko kata teko mar Nyasaye?+ 25  Nikech e kinde ma ginichier a kuom jo motho, chwo ok kend, kendo mon bende ok kendi, to gibedo kaka malaike e polo.+ 26  To kuom wach chiero jo motho, donge usesomo e bug Musa e sigand bungu mar kuthe, ni Nyasaye nowachone ni: ‘An e Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, kendo Nyasach Jakobo’?+ 27  En Nyasach jo mangima, to ok Nyasach jo motho. Parou ok ni kare chuth.”+ 28  Achiel kuom jondiko ma nobiro mowinjo ka gimino wach kode, nong’eyo ni osedwokogi e yo maber, mi nopenjo Yesu niya: “En chik mane mokwongo* ne mamoko duto?”+ 29  Yesu nodwoko kama: “Mokwongo en ni, ‘Winjuru, A Israel, Jehova* Nyasachwa en Jehova* achiel, 30  kendo nyaka iher Jehova* Nyasachi gi chunyi duto, gi ngimani duto, gi pachi duto, kendo gi tekoni duto.’+ 31  Mar ariyo e ma, ‘Nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.’+ Onge chik machielo maduong’ moloyo ariyogi.” 32  Jandikono nowachone niya: “Japuonj, iwacho kare kaluwore gi adiera, ‘Nyasaye en Achiel, kendo onge machielo mak mana en’;+ 33  kendo wacho ni ng’ato ohere gi chunye duto, gi ng’eyone duto, kod gi tekone duto, kendo wacho ni ng’ato oher wadgi kaka oherore owuon, en gima duong’ moloyo chiwo duto miwang’o pep kod misengni duto.”+ 34  Eka Yesu ka noseng’eyo ni jalo nodwoko maber, nokone kama: “Ok ibor gi Pinyruodh Nyasaye.” To onge ng’at ma ne nigi chir mar penje wach moro kendo.+ 35  Kata kamano, sa ma Yesu ne dhi nyime gi puonjo e hekalu nowacho niya: “Obet nade ni jondiko wacho ni Kristo en wuod Daudi?+ 36  Kokalo kuom roho maler,+ Daudi owuon noluwo kama, ‘Jehova* nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.”’+ 37  Ka Daudi owuon luonge ni Ruoth, ere kaka onyalo bedo wuode?”+ Kendo oganda mang’ongo ne winje gi ilo. 38  Eka nodhi nyime puonjo kowacho niya: “Tang’uru gi jondiko ma wuotho koni gi koni ka girwako kandho mondo ji omosgi ka dhialogi e chirni,+ 39  kendo ma dwaro kombe man nyime* e sunagoke kod kuonde moyiedh mogik e nyasi.+ 40  Giyako ute* mond liete, kendo gilamo lamo maboyo mana ni mondo ji onegi. Jogi noyud kum magerie* moloyo.” 41  Eka nobet piny kama nonyalo nenoe sanduge mag keno,+ mi nong’iyo kaka oganda ne luto pesa e sanduge mag kenogo, to jomwandu mang’eny ne luto pesa mang’eny ma mingli.+ 42  Koro chi liel moro modhier nobiro kendo noluto pesa ma mingli ariyo ma nigi nengo matin ahinya.*+ 43  Omiyo, noluongo jopuonjrene ire mowachonegi niya: “Adier awachonu ni, chi liel modhierni oseluto moloyo jogi duto ma a oluto pesa e sanduge mag kenogo.+ 44  Nikech giduto giluto koa kuom gigegi momedore, to en, kata obedo ni odhier,* oseluto duto ma dokonyrego e ngimane.”+

Weche Moler Piny

Kata, “maduong’ moloyo.”
Kata, “mabeyo mogik.”
Kata, “mwandu.”
Kata, “malitie; mapekie.”
Grik, “lepton ariyo, ma romre gi kuadran achiel.” Som Apendiks B14.
Kata, “en jachan.”