Injili mar Mariko 1:1-45

  • Johana Jabatiso yalo (1-8)

  • Batiso mar Yesu (9-11)

  • Satan temo Yesu (12, 13)

  • Yesu chako yalo Galili (14, 15)

  • Oluong jopuonjre mokwongo (16-20)

  • Ogol jachien kuom ng’ato (21-28)

  • Yesu chango ji mang’eny Kapernaum (29-34)

  • Yesu lemo ka ma ji ongee (35-39)

  • Ochang jadhoho (40-45)

1  Ma e chakruok mar wach maber e wi Yesu Kristo, Wuod Nyasaye:  Mana kaka ondik e bug janabi Isaya niya: “(Ne! Aoro jaotena e nyimi, ma biro ikoni yo.)+  Nitie dwol ma kok e thim kama: ‘Ikuru ne Jehova* yo! Miuru yorene obed moriere tir.’”+  Johana Jabatiso ne ni e thim koyalo wach batiso ma en gima nyiso ni ji oloko chunygi mondo owenegi richogi.+  Ji duto ma nodak e alwora mar Judea kod Jerusalem nodhi ire, mi nobatisogi* e Aora Jordan kendo ne gihulo richogi ayanga.+  Johana ne rwako law molos gi yie ngamia kendo ne otueyo msip mar pien e nungone.+ Chiembe ne en det-bonyo kod mor kich manie bungu.+  Noyalo kowacho niya: “Nitie ng’at moro ma nigi teko moloya ma biro bang’a kendo ok awinjora kulora mondo agony tond wuochene.+  An nabatisou gi pi, to en obiro batisou gi roho maler.”+  E ndalogo, Yesu nobiro koa Nazareth man Galili kendo Johana nobatiso Yesu e Jordan.+ 10  Ka ne Yesu owuok e pi, gikanyono noneno ka polo yawore kendo roho nobiro kuome e kit akuru.+ 11  Dwol moro bende noa e polo ka wacho niya: “In Wuoda ma ahero; amor kodi.”+ 12  Eka gikanyono roho nomiyo odhi nyaka e thim. 13  Omiyo, nobet e thim kuom ndalo 40 ka Satan teme.+ Ne en kuno gi le mag bungu, kendo malaike ne tiyone.*+ 14  Ka nosemak Johana, Yesu nodhi Galili+ koyalo wach maber mar Nyasaye+ 15  kowacho niya: “Kinde ma noket osechopo, kendo Pinyruodh Nyasaye osekayo machiegni. Lokuru chunyu ua e richo+ kendo ubed gi yie kuom wach maber.” 16  Ka noyudo owuotho e bath Nam Galili, noneno Simon gi Andrea+ owadgi ka gibolo gognigi e nam+ nikech ne gin jolupo.+ 17  Yesu nowachonegi niya: “Biuru uluwa, kendo anatimu joywa ji.”+ 18  Eka gikanyono ne giweyo gognigi mi giluwe.+ 19  Bang’ sudo matin, noneno Jakobo wuod Zebedi gi Johana owadgi ka giloso gognigi e yiegi,+ 20  mi noluongogi sano sano. Omiyo, ne giweyo Zebedi wuon-gi e yie gi jotich mondiki, kendo ne giluwe 21  mi gidhi Kapernaum. Ka ne Sabato ochakore, nodonjo e sunagogi mochako puonjo.+ 22  Ji ne ohum gi yo ma nopuonjogo, nikech nopuonjogi kaka ng’at ma nigi teko,* to ok kaka jondikogi.+ 23  To ne nitie ng’at moro e sunagogi kanyo ma jachien ne chando kendo nokok niya: 24  “En wach mane ma in-go kodwa, Yesu Ja-Nazareth?+ Ibiro mondo ikethwa, koso? Ang’eyo malong’o ni in e Ng’at Maler mar Nyasaye!”+ 25  To Yesu nokwere kama: “Ling’ thi, kendo wuog kuome!” 26  Ka jachiendno nosemiyo ng’atno ogwecho matek kendo oywak gi dwol maduong’, noa kuome. 27  Oganda nohum ahinya mi gichako penjore niya: “Ma to ang’o? En puonj manyien, koso? Ochiko kata mana jochiende to giwinje!” 28  Omiyo, humbe nolandore mapiyo e alwora duto mar Galili. 29  Eka ne giwuok e sunagogi mi gidhi e dala Simon kod Andrea. Nodhi gi Jakobo kod Johana bende.+ 30  Koro noyudo min chi Simon+ onindo nikech ne en gi tuo mar midhusi, kendo ne ginyiso Yesu wach tuoneno mapiyo. 31  Bang’ dhi ire, Yesu nomako lwete mochunge malo kendo midhusino noweye kae to nochako tiyonegi. 32  Ka nosechopo odhiambo kendo ka wang’-chieng’ nosepodho, ji nokelone jogo duto ma ne tuo kod jo ma ne nigi jochiende;+ 33  kendo jodalano duto nochokore e dho ot. 34  Omiyo, nochango ji mathoth ma ne nigi midekre mopogore opogore+ kendo nogolo jochiende mang’eny. Ne ok oyie ne jochiendego wuoyo, nimar ne ging’eyo ni en Kristo.* 35  Gokinyi mang’ich ka piny ne pod olil, nodhi kamoro kar kende mochako lemo kanyo.+ 36  To Simon kod jo ma ne ni kode ne manye 37  kendo ne giyude mi giwachone niya: “Ji duto manyi.” 38  To nodwokogi kama: “Wadhiuru kama chielo e gwenge man machiegni mondo ayal kuro bende nikech mano e momiyo nabiro.”+ 39  Eka nodhi koyalo e sunagokegi e Galili duto kendo kogolo jochiende.+ 40  Kanyo bende jadhoho moro nobirone ka saye, mi jalo nogoyo chonge piny bende ka wachone niya: “Kidwaro, to mi abed maler.”+ 41  Nikech mano, ne okeche morieyo bade momulego kowachone kama: “Ee, adwaro! Bed maler.”+ 42  Gikanyono, dhohono noa kuome mobedo maler. 43  Nochike matek kae to oweye mondo odhi. 44  Nowachone niya: “Ne ni ok inyiso ng’ato wachni, to dhi inyisri e nyim jadolo. To nikech koro iler, dhi ichiw gik ma Musa nochiko+ mondo mano ochiwnegi neno.”+ 45  To bang’ dhi, ng’atno nolando wachno kendo nokeyo wachno kamoro amora. Kuom mano, Yesu koro ne ok nyal donjo ayanga e dala moro amora, to ne obet kuonde ma ji ne ongee. Kata kamano, ji ne siko ka biro ire ka giwuok kuonde duto.+

Weche Moler Piny

Kata, “nonyumogi; nolutogi.”
Kata, “konye.”
Tiende ni, “ng’at ma wechene oa kuom Nyasaye.”
Kata nyalo bedo, “ne ging’eyo ni en ng’a.”