Injili mar Mariko 7:1-37

  • Oel timbe kod chike dhano (1-13)

  • Gik manie chuny e ma miyo dhano bedo ma ok ler (14-23)

  • Yie mar Nya-Foinike (24-30)

  • Ochang ng’at ma ite odino (31-37)

7  Koro Jo-Farisai kod moko kuom jondiko ma noa Jerusalem nochokore kolwore.+  Kendo ne gineno jopuonjrene moko ka chiemo gi lwedo ma ok ler, tiende ni, ma ok gilogo.*  (Nimar Jo-Farisai gi Jo-Yahudi duto ok chiem ka pok gilogo nyaka e okumbo nikech gimakore gi timbe kod chike mag jo machon,  kendo ka giwuok e chiro ok gichiem ka pok gilwokore. Nitie timbe mang’eny ma pod gimakorego, kaka batiso mag okombe, gi agulni, kod gik molos gi mula.)+  Omiyo, Jo-Farisai kod jondikogo nopenje niya: “Ang’o momiyo jopuonjreni ok luw timbe kod chike mag kwere, to gin gichiemo gi lwedo ma ok ler?”+  Nodwokogi kama: “Isaya ne ni kare ka nokoro wach kuomu un jo ma wuondore, kaka ondik ni, ‘Jogi miya luor mana gi dhogi to chunygi bor ahinya koda.+  Gilama kayiem nono nikech gipuonjo chike dhano ka gima gin chike Nyasaye.’+  Uweyo chik Nyasaye kae to umakoru gi timbe dhano.”+  E wi mano, nokonegi niya: “Ulony e ketho chik Nyasaye mondo umakru gi timbeu.+ 10  Kuom ranyisi, Musa nowacho ni, ‘Luor wuoru gi meru,’+ kendo ni, ‘Ng’at ma yanyo wuon-gi kata min-gi to mondo onege.’+ 11  To un uwacho ni, ‘Ng’at mowacho ne wuon-gi kata min-gi ni: “Kony ma dine iyudo kuoma en korban (tiende ni, mich mowal ne Nyasaye),”’ 12  ok uyiene mondo ochiw kony ne wuon mare kata min mare.+ 13  Kuom mano, utimo wach Nyasaye doko kayiem nono nikech timbeu kod chikeu ma usepuonjo jo ma oluwo bang’u,+ kendo utimo gik mang’eny ma chal gi mago.”+ 14  Noluongo oganda ire kendo mowachonegi niya: “Chikuru itu uduto mondo uwinj tiend wach.+ 15  Onge gima donjo ei dhano ma nyalo miyo obed ma ok ler; to gik ma wuok ei dhano e ma miyo dhano bedo ma ok ler.”+ 16  * 17  Koro ka nosedonjo e ot moro kama oganda ne ongee, jopuonjrene nopenje tiend ngerono.+ 18  Omiyo, nowachonegi kama: “Un bende pok uwinjo tiend ngerono kaka gin? Ok ung’eyo ni onge gima donjo ei dhano ma nyalo miyo obed ma ok ler, 19  nikech ok odonj ei chuny, to odonjo e ich kae to igole oko e cho?” Omiyo, gima ne owacho en ni chiemo duto ler. 20  E wi mano, nowacho niya: “Gima wuok e i dhano e ma miyo dhano bedo ma ok ler.+ 21  Nimar chuny dhano e ma paro+ maricho wuokie kaka: terruok,* kuo, nek, 22  chode,* ich-lach, timbe njore, wuond, tim wang’-teko,* ich-lit, ng’awruok, kod fuwo. 23  Gik marichogo duto wuok ei dhano kendo gimiyo obedo ma ok ler.” 24  Nowuok kanyo mi odhi e alwora mar Tiro gi Sidon.+ Kuro nodonjo e ot moro to ne ok odwar ni ng’ato ong’e mano, to ji nong’eyo. 25  Gikanyono, dhako moro ma nyare matin ne nigi jachien nowinjo wachne, mi nobiro mopodho piny e tiende.+ 26  Dhakono ne en Nya-Grik moa* Sirofoinike; kendo nosiko kohombe mondo ogol jachien kuom nyare. 27  To nowachone kama: “Kwong iwe nyithindo oyieng’ mondi nimar ok en gima owinjore kawo chiemb nyithindo kendo witogi ne nyithi guogi.”+ 28  Kata kamano, dhakono nodwoke niya: “Ee, ruoth, to e ma pod guogi manie bwo mesa bende chamoga ng’injo mag chiemb nyithindo.” 29  Eka nokone niya: “Nikech isewacho mano, dhiyo; jachiendno osewuok kuom nyari.”+ 30  Omiyo, nowuok mi odhi dalane moyudo ka nyathi matinno onindo e otanda kendo jachien nosewuok kuome.+ 31  Ka Yesu noduogo koa e alwora mar Tiro kodhi Nam Galili, nokalo Sidon gi alwora mar Dekapoli.*+ 32  Kanyo ne gikelone ng’at moro ma ite odino kendo ma ok ne nyal wuoyo maler,+ mi ne gisaye mondo oket lwete kuome. 33  Notero ng’atno tenge eka noketo lith lwetene e ite. Nong’ulo olaw kae to omulo lew ng’atno.+ 34  Mi nong’iyo malo e polo, mogamo muya matek kendo wachone niya: “Efatha,” tiende ni, “Yawri.” 35  Eka ite noyawore+ kendo lewe ne ogonyore, mi nochako wuoyo maler. 36  Bang’ mano, nochikogi matek ni kik gihul ne ng’ato wachno.+ To kaka nomedo chikogi, e kaka ne gimedo lando wachno moloyo.+ 37  Kuom adier, ne gihum matamre gi nono+ mi giwacho niya: “Osetimo gik moko duto maber. Omiyo, kata mana jo ma itgi odino winjo kendo momni bende wuoyo.”+

Weche Moler Piny

Tiende ni, lwedo ma ok opwodh kaluwore gi tim Jo-Yahudi.
E dho Grik en porneia. Som Tiend Weche.
E dho Grik, wach molok kae ni ‘chode,’ en sama dichwo kata dhako manie kend oterore gi ng’at ma ok jaode.
E dho Grik en aselgeia. Som Tiend Weche.
Kata, “monyuol Sirofoinike.”
Kata, “Gweng’ Moting’o Mier Apar.”